Flash Back

ಪಪ್ಪಚೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಕರೆಂಟಾ ಬಿಲ್ಲ್ ಬಾಂದುನ್ ಯೆತಾನಾ ಸೊಡ್ಲಾ ಬಾಕ್ಯಾರಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಚಿ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆರೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಇಜಿತ್ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲೊ ಗಾದೊ. ಆದಿಂ ಆಮಿಚ್ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ತೊ ಇಜಿತ್ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಘೊಳುಂಕ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಚ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಂಚೊಂ ದೇಡ್ ಕೊಯ್ಲ್ ಆಮಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಪ್ಪು ಘೊಳ್ತಾ. ಎಕ್ಸ್‌ಜೆಂಚ್ ಅಫರಾಪರಿಂ. …

Read More »

ಅಸಲೆಂ ಆತಾಂ ನಾ

ಆಮ್ಚೆಂ ಪಕ್ಕಾ ಕೃಷಿಕಾಂಚೆ ಘರಾಣೆಂ. ಪಪ್ಪಾಕ್ ಧರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಂಯ್. ತಾಂತು ದೋಗ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‌ಚ್ ಸರ್ಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ ಜಣಾಂತ್ ದೊಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಆಕಯೊ. ಆಕಯ್ ಚಡ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಬಾಪ್ಪುಂಕ್ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಆಬಾನ್ ಪ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಗೊಳಿ ಘೊಳುನ್‌ಚ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಪ್ಲೆ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕಪ್‌ಯೀ …

Read More »

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಮಿನಿಕ್ಲಬ್ – ಭಂಡಾರಿ ಹೇರ್‌ ಸಲುನ್

ಸಾಹಿತಿಕ್‌ ರೂಚ್‌ ಖಂಯ್‌ ಥಾವ್ನ್‌ ಲಾಗ್ಲಿ? ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾತ್‌ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೋಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿಚ್ಯಾ ಕೇಸ್‌ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಲುನಾಥಾವ್ನ್‌ ಮ್ಹಣುನ್, ತೇಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗಾಂವಾಂತ್‌ ತಶೆಂ ಸುತ್ತುರ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಸಲುನ್‌ ತೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಭೋವ್‌ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್‌ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೋಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಲುನಾಚೆ ನಾಂವ್ ಚ್ …

Read More »

ಮಂತ್ರಿ ನರ್ವಸ್

ಹಾಂವೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾಕ್ ’ಚಿತಚಂಚಲೆ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೌರಣಿಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ’ಕಾಶಿರಾಜ’ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆ ಆಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಅಪುಟ್ ಹಳ್ಳೆಂಚೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ’ವಾರ್ಶಿಕ್ ದೀಸ್’ ಆಚರ್ಸುಂಚಿ ತಾಂಕ್ ತವಳ್ ನಾತ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದೀಸ್ …

Read More »

ಹಾಂವ್ ಮೆಲಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ!

ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಸಂಚಾಲನಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕುನ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನಿಯರ್ಸಾಚೆಂಚ್ ರಾಜ್. ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ 7 – 8  ಜಣಾಂಕ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಶಿಲಿ ಕಾಡಿ ತಿಶಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತಿಶಿಲಿ ಕಾಡಿ ಹಿಶಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ – ಲ್ಹಾನ್ ಸೆವಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಒಳ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಒಳ್ಕಾಲಿ …

Read More »

ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ . . . ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್

ಆಮ್ಚೊ ಫಿಲ್ಮಿ ನಾಯಕ್ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ನಾಯಿಕಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆನ್, ಕೆದಳಾ ‘ಚೆನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸ್’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಲುಂಗ್ಗಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಹಾತ್,ಪಾಂಯ್ ಆನಿ ಪೆಂಕಾಟ್ ಹಾಲಯ್ಲೆಂಗಿ, ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಲುಂಗಿ ಹರ್ದೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಕ್ಲಿ ಉಬಾರ್ನ್ ಗಾಂವಾಂರ್ ಭಂವೊನ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ಯ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಲುಂಗಿ‌ಚೆಂ ರಾಜ್‌ಚ್ಚ್ ರಾಜ್ ಆನಿ ನಾಚ್. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲುಂಗೆಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ …

Read More »

ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚೊ ಘುಟ್

ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್  ಆಮಿ ಯುವಜಣಾಂನಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾ ನಯ್ ತರೀ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಗಿ ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಗೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಭಿನಯ್ ಕರ್ನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮೆಳೆಲ್ಲಿಂ ರಿವಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯ್ …

Read More »

ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಉಡಾಸ್

ಆಮಿ ಸಭಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ ‘ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ, ಆತಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಲಾನಾ’ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ “ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕೋಣ್? ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಳ್ತಾ?” ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ‘ಆಮ್ಚಿ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ವಿಸ್ರಾತಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಘರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ …

Read More »

ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ತಾತಿ . . .

ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೆಚೊ ಮಹಿನೊ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ‘ದಸಂಬರ್’ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಶೇಷ್.ಆಮ್ಚೊ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ‘ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತ್’ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಮಹಿನೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ.ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ದಬಾಜೊ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉತ್ರೊನ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಾಂಭೊನ್ ವೆತಾ.ಹಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಸಿಸನಿಯ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ …

Read More »