Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

Jeen – Dhan

ಭಿತರ್ಲೊ ಸುರ್ಯೊ – ಭರ್ವಾಸೊ

ಡಾಂವ್….ಡಾಂವ್….ಡಾಂವ್…… ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ತ್ಯಾ ಏಕ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಜರ್ಮನಿಚಾ ಬೊನ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಜ್ಬೂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾಲಿ. ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ಘಾಂಟಿಚಿ ಉಬಾರ್ ತೋರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಯ್ರ್ ವೆಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ಕ್ಷಿಣಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಘಾಂಟಿಚಿ ದೊರಿ ವೊಡ್ಚೆ ತೆ ಹಾತ್ ಪಳೆಂವ್ಚಾ ಆತುರಾಯೆನ್. ಏಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆ ಅಸ್ಕತ್ ಹಾತ್ ತೆ. ತಿಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಅಯ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ! ಯುರೊಪಾಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೊ ಖಾಲಿ, ಲೋಕ್ …

Read More »

ಗೊವ್ಳಿ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿ

ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮಣ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಬರ‍್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಮಧುರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊಚ್ಚ್. ಗರ್ಧನಾಚೊ ಗೊಟೊ, ನೆಕೆತ್ರಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಚಿಂ ರಂಗಾಳ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಾಂ, ನತಾಲಾಂಚಿಂ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಗಿತಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ, ರುಚಿಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್, ಮಧ್ಯಾನೆಚೆಂ ಮೀಸ್, ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಮಾಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂ ಮಧೆಂ ಹೆರೊದ್ ರಾಯಾಕ್ ಜೆಜು ಬಾಳಕ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೆಬರಿ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಖರೊ ಸಂದೇಶ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಗೆಲೊ! …

Read More »

ಖಬ್ರಾಂಚೆ ಪಾಗೊರ್

ಉಲವ್ಪಾಚಿ ಸಕತ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಕತ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಜೀವಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ. ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾಚಿಂತ್ಪಾ ಮಣಿಯಾಂಕ್ ಸಬ್ದಾಂಚಾ ಸಾಂಖ್ಳಿಂತ್ ಗುಂತುನ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ, ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಆಪ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಆನಿ ಯೋಜನಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆಶಾ ಆನಿ ಅಭಿಲಾಶಾ, ಆಪ್ಲೆ ಗುಪಿತ್ ಘುಟ್ ಲೆಗುನ್ ಉಚಾರ್ಚಿ ಹಿ ಸಕತ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚಾಚ್ ಜೀವಿಕ್ ನಾ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ಹರ್ ಏಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ …

Read More »

ನವೆಂ ಜೇವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವಾಟೆರ್

ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಚ್ಣಾರಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ. ಹ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೊ ಜರಿ ಆಮಿ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂನಿ ನಿವೇಶ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಜಿಣಿ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಧನ್ – ದವ್ಲತೆಚಿ ಪುಂಜೊ ಜಾತೆಲಿ. ಜರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೊ ನಿವೇಶ್ ಆಮಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂತ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಜಿಣಿ ಸದಾಂಚ್ ಖಂತ್ – ಪಿಡೆಂಚೊ ಪಿಂಜ್ರೊ ಜಾತೆಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ …

Read More »