Kenkenna

ಪೆಟ್ರೊಲಾ ರೇಟ ವಾಡ್ಕಾ ಕಿ ಉತರ್ಕಾ ?

ಆಯ್ಚೆ ದಿವಸಾಕ ದಿವ್ಸಾನ ದಿವಸ ಪೆಟ್ರೊಲಾ ಪೈಶೆಂ ವಾಡ್ತೋ ಆಸಾಂ. ಪೆಟ್ರೊಲಾ ರೇಟ ಚಡ್ತೋ ರಾವ್ಚಿ ಸಗಲ್ಯಾಂಕ ಏಕ ಮಾತ್ಯಾ ಉಸಳ ಜಾಲಾಂ. ತಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ ಕಿದೆಂ ಕರ್ಚೆ ? ಅರಬ ದೇಶಾಚ್ಯಾನ ಶೊರ್ಟ ಮಾರ್ಗಾನ ಸೀದಾ ಪೆಟ್ರೊಲ ಆಯಾತ ಕರ್ನ ಘೆತಲ್ಯಾರ ಜಾಸ್ತಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಡಲ್ಯಾರ ಏಕ ಲೀಟರ ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ 45 -00 ರೂಪಯ ಲಾಗ್ತಲೆಂ. ತಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ ಬರೆಂ. ಆಮಿಂ ಸಗ್ಲೇ ಜಾಣ ಖೂ‌ಶ ಜಾತಲೆಂ. ಸಗಲ್ಯಾಲೆಂ …

Read More »