Khasgi Gozal

ಪದ್ ಆಜೂನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ…

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ’ಇಶ್ಟಾಗೀತ್’ ಕೊವ್ಳೆಚೊ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ ಚಾರ್ ಪದಾಂ ವಿಚಾರ್ ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಟೆರೆಸಾರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಪದ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ. ಮತಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್ ಯೀ ಕಟೀಲ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಟೈಪ್ ಕರುನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಘರಾ …

Read More »

ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ‘ವಿಲ್ಪಿ’ಚೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತಲೊ

ಪದಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣಿಯೆಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಚಿ ಗಾಂಟ್. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಉತರ್ ದಿಲಾಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿಲಾ, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನಾಂ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ, ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಇತ್ಲಿ ವಾಡನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಕುಟಮ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ, …

Read More »

ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಿಯೆಲ್ಲಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ – ನಶಾ!

ಸಂಗೀತ್ ಗಾರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಪದಾಂ ಲಿಖ್ಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಕಲಾ. ಹ್ಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಕೀ ಪದಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಚ್ ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಣ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪದಾಂ ಲಿಖ್ತಾನಾ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಳಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹಿ ಶಿಸ್ತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅಸಲೆಂ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಶಿಸ್ತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮಸ್ತು ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ …

Read More »

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್- ಸಾಹಿತಿಕ್ ಒಳೊಕ್!

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್! ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚೊ ಸೆಜಾರಿ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ತಾಚೆಪಯ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಈಶ್ಟಾಗಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಏಕ್‍ಚ್-ಸಾಹಿತ್ಯ್! ಹಾಂವ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚ್ಯಾ …

Read More »

ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತಮಿಳ್ ಪದ್!

ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ ಹಾಂವೆಂ. ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರೂಚ್ ಜರನಾತ್ಲೆತಸಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತೊ- ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕವಿ ರೂಪ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್! ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಎಕಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಒಳ್ಕೊಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆನಿಕೀ ವರ್ತಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಫಕತ್ ವೆವ್ಹಾರಾಕ್ ವಾ …

Read More »