Mumbai Darshan

ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ಹಿಜ್ರೆ

ಮುಂಬಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಕಾರಿತಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮೇಕಪಾಂತ್ ನೆಟ್‌ಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ, ಜ್ಯೊರಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಮಾಗ್ತಾತ್, ನಾಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಪಂಗಡಾಂನಿ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಚಡ್ ಕರುನ್ ಲೋಕ್ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ ದೆಕುನ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಿಜ್ರೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಕಾಚ್ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಕರುನ್ ಹಿಜ್ರೆ ಅಪ್ಲೊ ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿಚೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ದೋಗ್-ತೇಗ್ ವ ಚಡ್ ಹಿಜ್ರೆ ರಯ್ಲಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಗೊಚ್ ಬಸ್ತಾತ್ ತರ್, ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೆ ವಾ ನವೆ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಮಾಗುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾತ್. ಹೆರಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್‌ಚ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಕರುನ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಭಾರುಂಕ್ ವಚಾನಾ, ಗೆಲೊ ತರ್ ಬಾಕಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಹಿಜ್ರೆ ಮೆಳುನ್ ತಾಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾತ್, ಗಾಳಿ-ಶಿರಾಪ್ ಯೆಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ.

Read More »

ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಡಬ್ಬಾವಾಲೆ

Bombay (ಬೊಂಬಯ್) ಆಸ್ಲೆಂ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ Mumbai (ಮುಂಬಯ್) ಜಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಹೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಅಜೂನ್ ’ಮಾಯಾನಗರಿ’. ದೇಶಾಚೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪಾಟಿಚೊಕಣೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಲೋಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್ ಯೆತಾ, ಥೊಡೊ ತಿಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಕೊಣ್ ತಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಚ್ಯುರಾನ್ ಚ್ಯುರೊ ಕರುನ್ ವೆತಾ ಪುಣ್ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಜೊಕ್ತಿ ಕೂಲ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ತರ್‌ಯೀ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಕೊಣ್ ಅಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆಸುಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸಾಚ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಮಿನತ್/ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಹಿಯೀ ಆಸಾ, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚಿ. ಹಿ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಣಾ, ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಮ್ಹಣಾ, ದಂದೊ ಮ್ಹಣಾ ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಏಕ್ ಸತ್‌ಚ್.

Read More »