Nostalgia

ನಾಝಿಯಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್

'ಖುರ್ಬಾನಿ' ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಬೊನಿ ಎಮ್-ಚೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ‘ರಸ್ಪುಟಿನ್’ ತಸಲೆಂ ಪದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಹಿಂದಿ ವರ್ಶನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಾಝಿಯಾನ್ ತೆಂ ಗಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಒಪ್ಲೆಂನಾ. ಬಿಡ್ಡು (ಪದಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್) ಆನಿ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾಕ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಒರಿಜಿನಲ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಆಪುಣ್ ಗಾಯ್ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾ. “ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?” ಖಾನಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. “ಸರ್ ಯ್ಹೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಹೀ ಹೆ. ಎದೊಳ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಪದಾಂ ರಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.” ಪುಣ್ ಖಾನ್ ಒಪೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊ. “ಪಳೆ, ತುಮಿ ಸ್ಟೂಡಿಯೊಂತ್ ಆಸಾತ್, ಹಾಂವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೆಂ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಜೆ.” ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಬಿಡ್ಡು ಮದೆಂ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಖಾನಾನ್ ಒಪ್ಪಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ನಾಝಿಯಾಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾಕ್ ನಾಕಾರುನ್ ಬರೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ‘ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ’ ಜಲ್ಮನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Read More »

ರಫಿ ಯುಗಾಂತ್ಯ್ : ಮರ‍್ಣಾ ದಿಸಾ

ಆಮ್ಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸುಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಾತಿಂ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯೆ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿಂ ವೊರಾಂ ಆಮಿ ಬೊವ್ ಕಷ್ಟಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿಂ. ತೆಂ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಪರಿಂ ನಾತ್ಲೆಂ. ಅಗೊಸ್ತ್ ದೋನ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ, ಜಹೀರ್ ಮಾಮು ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ತಶೆಂ ಈಷ್ಟ್‌ಮಂತ್ರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾ ರಾತಿಚೆಂ ಏಕ್ ವೋರ್. ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಶಿಟಿಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲಿ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಘರಾಚ್ಯೆ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಗಾಡಿಯೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊಚ್ ಖಾಲಿದಾಚೊ ಮಾಮ್, ಮಿವ್ಣೊ, ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ರುದಾನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಮ್ಮಾ ವ್ಹಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆಮಿ ತಿಕಾ ಭುಜೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಅಮ್ಮಾ ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ಸಯೀದ್, ಖಾಲಿದ್ ಆನಿ ಹಮೀದಾನ್ ತಿಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಹೀದಾನ್ ತಿಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟನಾತ್ಲಿಂ.

Read More »

ಬಾಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್

ಆಜ್ಯಾ-ಆಜಿಯೆ ಸಂಗಿಂ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಚಲಿ (ಪೂಜಾ ಭಟ್) ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ (ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್) ಭೆಟ್ತಾ. ನಿಷ್ಠುರ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾನ್ ಆಡಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್ತಾ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಅಮಾಲ್ ಪಿಡೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಬಾಪಯ್-ಧುವೆಚೆಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಪಯ್ಣ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಅಮಾಲ್ಯಾನ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆನಿ ವ್ಯಸನಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸುಟೊಂವ್ಕ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರಣಾಸವೆಂ...

Read More »

ಕೈಫಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ

ಕೈಫಿ ಅಜ್ಮಿ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅಮರ್ ನೆಕೆತ್ರ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತ್ವಾಚೆ ದೇಣ್ಗೆನ್ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಘಟಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾ ಸಮುದಾಯಾ ತರ್ಫೆಚೊ ಕವಿ. ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ಅಪುಟ್ ತಾಲೆಂತಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ನಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಶಬನಾ ಅಜ್ಮಿ ತಾಚಿ ಧುವ್. ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾ ಸವೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ `ಅಬ್ಬಾ’ಚ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚಿ ದಿವ್ಟಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಳ್ತಿ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆ, ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ …

Read More »

ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಂತೀ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಧುಬಾಲಾ

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ `ಮುಘಲ್-ಎ-ಅಝಮ್’ ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಅನಾರ್ಕಲಿ, ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಚಿ ದಂತ್‌ಕತಾ ಮಧುಬಾಲಾ ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಂತೀ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್. ಆನಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೆಂ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಂಯೀ, ಆತಾಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಮೋಗ್‌ಕರ್ನಾರಾಂಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ದಿಸಾ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, 1933 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ. ಜೀಣ್‌ಭರ್ ಮೊಗಾಖಾತಿರ್ ಲಾಲೆವ್ನ್, ಆಕೆರಿ ತೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ, ಫಕತ್ 36 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ (ಫೆಬ್ರೆರ್ 23, 1969 ) ಸಂಸಾರ್ …

Read More »

ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ : ಸಾವ್ಳಿ-ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

ಎಪ್ರಿಲ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾನ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೊ ಬೊವ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ್ ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ (ಮುಳಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗ, ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ) ಆಪ್ಲೆ 91 ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸರ‍್ಚೆ ಸವೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಚೆ ಚರಿತೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವೈಭವಾಭರಿತ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಸಂಪ್ಲೊ. ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರಾಖಾತಿರ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ಪ್ರಥಮ್ ಸಿನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ್ ತೊ. 2005 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ, ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೆ ದೇಣ್ಗೆಖಾತಿರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ …

Read More »

ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಫಾರೂಕ್ ಸಾಬ್

ಆದ್ಲ್ಯಾಉಡಾಸಾಂನಿ ತೊಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಚೊ ಸಹಜ್ ಗೂಣ್. ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಆಮಿ ತೆ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಎಕೆ ರಿತಿಚಿ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ತಾಂವ್. ಅಶೆಂಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂನಿ ತೊವುನ್ ಹಾಂವೆಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂಕ್ ಅಕ್ಷರಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ತೆ ಉಡಾಸ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ 80ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ …

Read More »

ಗುಲ್ಝಾರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಿಶೋರಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್

‘ಝುಕೀ ಹುಯೀ ನಿಗಾಹ್ ಮೆ ಮೇರಾ ಖಯಾಲ್ ಥಾ…’ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಸಾಬ್ ಹಾಚೆ ಹೆ ‘ಖಯಾಲ್’ ವಾ ‘ಚಿಂತ್ನಾಂ’ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ನಿತಳ್-ನಿರ‍್ಮಳ್, ಶಾಂತ್ ತಾಳ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಉಜಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಚಲನ್‌ಚಿತ್ರಾಂನಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪ್ರಭಾವ್ ನಿರಂತರ್, ಸದಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ ತಸಲೆ. ಗುಲ್ಝಾರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ತಾಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಬೊವ್ ವಿಶೇಸ್. …

Read More »

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್

80 ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್‌ಚ್ ತಸೊ, ಗೊಡ್ಸೊ, ಗೊಡ್ಸೊ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಿಠಾಯಿ ಖೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ ಗೊಡ್ಸಾಣೆ ಬರಿ. ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ರೂಕ್-ಝಡಾಂ, ಪಾವ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಫುಟ್ಚ್ಯೊ ಝರಿ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸೊಂವ್ಶಾಂಕ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾತಿ, ಥರಾ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ರಂಗ್‌ರಂಗಾಳ್ ಪಿಸೊಳಿಂ, ಮಿಶ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂಕ್, ಕರ್ಮಲಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಕೀರ್, ಮಾಂಯ್ನ್ ತಾಂದುಳ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !