Columns

ಹಾಂವ್ ಮೆಲಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ!

ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಸಂಚಾಲನಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕುನ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನಿಯರ್ಸಾಚೆಂಚ್ ರಾಜ್. ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ 7 – 8  ಜಣಾಂಕ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಶಿಲಿ ಕಾಡಿ ತಿಶಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತಿಶಿಲಿ ಕಾಡಿ ಹಿಶಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ – ಲ್ಹಾನ್ ಸೆವಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಒಳ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಒಳ್ಕಾಲಿ …

Read More »

ಚಾರ್ ಬೊತಲ್ ವೊಡ್ಕಾ

ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯಾನ್ ಬೊಬಿ ಅಂಜು ಕುಟ್ಟನ್. ದುಬೈಂತ್ ಮಜೊ ವಳ್ಕಿಚೊ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೇರಳಾಚೊ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ದುಬೈ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಭೆಟ್ ಜಾತಾನಾ ’ಗಾಂವಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಸವಾರಿ?’ ಮಣ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಥಟಾಕ್ಕ್. ’ಹಾಂವೆ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ?’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಮ್ಹಜೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೊರೊ ನಿಷೇದಿತ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಂವೆ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ?” ಕೇರಳಾಚಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಆಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಪ್ರವಾಸಿಂನಿ …

Read More »

ಆಬಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೋಗಾಂಯಿ ಆಬಾಂಕ್ ದೆಕ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮಜೆಂ ಜನನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಬಾಂಚೊ ಕೊಂಡಾಟೊ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ (ಶಿಕ್ಷಕ್) ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ’ಅಪ್ಣಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಶೆತ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಂದ್ರಾ – ವೀಸ್ ಎಕ್ರೆ …

Read More »

ಲೊಕರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ರಾಂದಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಘುಂವ್ಲಿಂ. ತೊಂಡಾರ್ ಸ್ವಾಬಿಮಾನಿ ಹಾಸೊ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುನ್ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಗುಡ್ಮೋರ್ನಿಂಗ್‌ಮಾ ಬೆನ್ನಿ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಪೂರಾ ದಾಂತ್ ದಾಕವ್ನ್. ‘ಮಾಸ್ಳಿ ಘೆತ್ಲಿಯ್ಗೀ? ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾ……ಶೆಂಭರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ ಬಾಂಗ್ಡೆ’ ರಾಗ ಕಾಡ್ಲೊ ತಿಣೆ ‘ವಯ್ ನಿಯೆ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಿತ್ಲೊಚ್ ರಾಗಾ ಕಾಡುನ್. ‘ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲಿಯ್? ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ತೋಂಡಾಚೊ ಚಾರೊ ಬದ್ಲುನ್ …

Read More »

ಕೊಕ್ರೋಚ್ ! ಶಿ ಗೊ ದೇರ್ !!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಕ್ತುರ್ / ಪ್ರೊಫೆಸೊರಾ೦ಕ್ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಜಾಚಾ ’ಹಿ’ ಆನಿ ’ಶಿ’ ಮಧೆ೦ ಅಶೀಯ್ ಕಿತೆ೦ ಘುಸ್ಪೊಡಾಯ್ ತಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ನೊಕೊ.  ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಖ೦ಯ್ ಭಿತರ್ ಧಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಜರ‍್ಲ್ಯಾಕ್ (ವಯ್, ಜರ‍್ಲೆ ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಆಸಾತ್!) ಪಳೆವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಉದ್ಗಾರ‍್ತಾ. “ಕೊಕ್ರೋಚ್! ಶಿ ಗೊ ದೇರ್!!” ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಕೆನ್ನಾ೦ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ‍್ತಾ. “ಯುವರ್ ಸಿಸ್ತರ್. ಹಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಒಮಾನ್!?” ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲಾನಿ೦ ಕಿತೆ೦ಗಿ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ  ‘ಲೋಕಲ್’ …

Read More »

ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ . . . ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್

ಆಮ್ಚೊ ಫಿಲ್ಮಿ ನಾಯಕ್ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ನಾಯಿಕಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆನ್, ಕೆದಳಾ ‘ಚೆನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸ್’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಲುಂಗ್ಗಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಹಾತ್,ಪಾಂಯ್ ಆನಿ ಪೆಂಕಾಟ್ ಹಾಲಯ್ಲೆಂಗಿ, ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಲುಂಗಿ ಹರ್ದೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಕ್ಲಿ ಉಬಾರ್ನ್ ಗಾಂವಾಂರ್ ಭಂವೊನ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ಯ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಲುಂಗಿ‌ಚೆಂ ರಾಜ್‌ಚ್ಚ್ ರಾಜ್ ಆನಿ ನಾಚ್. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲುಂಗೆಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ …

Read More »

ಲಿತುರ್ಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟ್ಯೀಸ್

ಹಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಶಣಾಕ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾಕ್‌ಯೀ ಬರಿಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯಭರಿತ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ , ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಮೊಗಾಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಮಾನಿಮ್ತಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ, ಅವ್ಚಿತ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾ …

Read More »

ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚೊ ಘುಟ್

ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್  ಆಮಿ ಯುವಜಣಾಂನಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾ ನಯ್ ತರೀ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಗಿ ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಗೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಭಿನಯ್ ಕರ್ನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮೆಳೆಲ್ಲಿಂ ರಿವಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯ್ …

Read More »

ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಉಡಾಸ್

ಆಮಿ ಸಭಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ ‘ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ, ಆತಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಲಾನಾ’ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ “ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕೋಣ್? ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಳ್ತಾ?” ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ‘ಆಮ್ಚಿ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ವಿಸ್ರಾತಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಘರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !