Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

COLUMNS

ಮಾಡಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಮಾಡಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಿಶಿಂ ನಿಯಾಳ್ಯಾಂ. ಮಾಡ್, ಮುಳಾಸಮೇತ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಲಾಯ್ನಾಂತ್. ಕವಾತೆ ಲಾಯ್ತಾತ್. ಮಾಡ್, ಝಾಡ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕವಾತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೊ ಕವಾತೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಕರ್ಚೊ ಆಸ್ತಾ. ಸುಕಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್, ಸೊಣ್ಣಾಂ ಸಮೇತ್, ಮುಕಾಡೆಂ ಆಸ್ಚಿ ಕೂಸ್ ವಯ್ರ್ ದವರುನ್, ಅರ್ಧೊ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಪುರುನ್ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ಉದಕ್ ದೀವ್ನ್ ರಾವಜೆ. (ಮುಕಾಡ್ಯಾಕ್ ಗಾಲ್ಪುಟ್ ಸೈತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್). ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ಅನರ್ಥಕೋಶ

ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂ. ಜೆವಾಣ್‌ಯೀ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಮಾಟ್ವಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ’ವಿಶ್’ ಕರ್ತಾಲೊ. ರೊಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಅಗ್ಗಿಬಾಯಿ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ‘ಹಾಂ ಅಗ್ಗಿಬಾಯಿ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಪಾದ್ರಾಬ್ಯಾನ್ , ‘ಕಶಿ ಆಸಾಯ್?’ ‘ಬೊರಿಂ ಆಸಾಂ ಫಾದರ್. ತುಮಿ ಕಶೆ ಆಸಾತ್? ಮ್ಹಜೆಂ ಧು’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಅಗ್ಗಿಬಾಯಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ ’ಕಿಸ್ಕ್’ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೆ. ‘ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಹಿಚೆಂ ಧುಯ್ಜೆ ಖಂಯ್’ ಅಗ್ಗಿಬಾಯೆನ್ ಸತ್ತ್ಯಾನ್, …

Read More »

ಕಪಟಿ ಬರಯ್ಣಾರ್

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್. ಆಜ್ ಕಿತೆಂಯಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಮನ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಿಕ್ಶೆಂ ಮೊಂವ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಹಾಡಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯೆಚೆಂ ಮಾಸ್ ರಾಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಘರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಲ್ಯಾಂನಿ (ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂನಿ) ಸೂಚಿತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆವಯ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಕಶೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?  ಭಾರಾತೀಯ್ ಭಾಷೆಂನಿ ಆವಯ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವ್. Mother’s heartಮ್ಹಣ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚುರ್ರ್ …

Read More »

ಘರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಖುಶಿ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ

ಆಮಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸಾಧಾರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ರಾವ್ಳೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ರಾವ್ಳೆರ್ ಆನಿ ಘರಾ ಮಧೆಂ ಜೆಂ ವಸ್ತೆ ಬಿಡಾರ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್ರೊ, ರಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಥಾರೊ, ಯಾ ಫಕತ್ ನಿವಾಸ್ ಜಾವುಂಯೆತಾ. ಬಿಡಾರ್, ವಸ್ತೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತಯ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಘರ್ …

Read More »

ಜುದಾಸಾಚೆ ಗುಪಿತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್

ಟೈಮ್‍ಪಾಸ್ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಏಕ್ ಬೊರೊ ವಿಷಯ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ದೋಗ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಗಲ್ಫಾಚಿ ಭಂವ್ದಿ ಕೆಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸಾವ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಚರಣಾಚಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಥೊಡಿಂ ಮಿಸಾಂವಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಂ ಮಿಸಾಂವಾಂ ಪೋಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ಆಧಾರ್ …

Read More »

ಉಪಾಸ್ ಕರಾ . . .

ಕೊಣೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಲಾಗಿಂ ’ತತ್ವಾಂ’ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ತಾಕಾ ಖಾಣಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ರಾಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಥಾಹೀನ್. ಭುಕ್ ಥಾಂಬೊಂಕ್ ಮನಿಸ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಫಿಲೊಸೊಪಿ ಆನಿ ಲೊಜಿಕ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಫಕತ್ ವೆರ್ಥ್ ಪ್ರಯತನ್. (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಭುಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲೆಂ ತರ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ತರೀ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲೆಂ) ಉತ್ಪತ್ತ್, ಖಾಣ್, ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಪೊಟಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಏಕ್ …

Read More »

ಉದಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಝರ್

ಖಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮನ್ಶಾನ್ ವಾಂಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಉದಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ವಾಂಚ್ಯೆತ್? ಉದ್ಕಾಕ್ ರಂಗ್ ನಾ, ಪರ್ಮಳ್ ನಾ. ಮನೀಸ್, ಮೊನ್ಜಾತ್ ಆನಿ ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಉದಕ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಸ್ತ್. ಉದ್ಕಾಕ್ ರೂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಚಾಪ್ಪೆ ತರ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಿಟಾಚೊ ಅಂಶ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ …

Read More »

ಕೆಳಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಎಕೇಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉತರ್ ಘೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಲಾಗಿಂ ಹೆರ್ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ವ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಮ್ಹಯ್ಮಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಲೊಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಭಾಷೆ ಮುಕಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಭಾಸ್. ಭಾಷೆವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಎಕೆಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್, ಎಕೆಕಾ ಕಸ್ಬಾಂನಿ, ಆಚಾರಾಂನಿ, …

Read More »

ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಆಯ್ಕಾ. . .

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಶೀಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆತಾಂ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಳಾಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಭೊಂವಾರ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂನಿ, ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಕೀರ್ಣತಾ ಆಸಾ – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಟನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ …

Read More »