Sakaaran

‘ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ’ ಜಾಯ್ !

ಜಾಂವ್ ಪರ್ಯಾಯ, ಜಾಂವ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೊ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆಯ್ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ತೆಲಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ – ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಬಹುತ್ವ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ‍್ಚೆಖಾತಿರ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಂಯ್ ಆಸಾಂವ್, ಆಮಿಂಯ್ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿ ಅಖಂಡ್ ಪರ್ಜಾ, ಪರ್ಜೆರಾಜಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ನಿಶ್ಟಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರ‍್ಯೆತಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಸಂಗಿ ಬಾಂದವ್ಪಣ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭ್. ಹರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್, ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ನ್ಹಯ್, ಕರ‍್ಣೆನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಬಹುತ್ವಾಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಬಾರೀಕ್ ಗಜಾಲಿ ತಪಾಸುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ ಜಾಯ್!

Read More »