Time Pass

ರಿಮೊಟ್ ಆನಿ ನವೆಂ ವರಸ್

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಆವ್ಚಿತ್ ರಿಮೊಟಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಿ ಕೆದಾಳಾ ಅಪ್ಲೆ ಘೊವಾ ಥಂಯ್ ಇತ್ಲಿ ದಯಾಳ್ ಜಾಲಿ? “ಹಾಂವೆ ಪೇಪರಾರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂನಿ ಘೊವಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಟಿವಿಚೊ ರಿಮೊಟ್ ಅಪ್ಡುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಖಂಯ್. ರಿಮೊಟಾಚೆರ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಂಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ.” ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ …

Read More »

ಮೊರ್ನಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್, ಸರ್ಗಾಕ್ ಯಾ ಯೊಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಮಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ’ಸರ್ಗಾಕ್’ ಮಣ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಸರ್ಗಾಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಕೋಣ್‍ಯಿಂ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್! ಹಿಂ ಮಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಯ್. ಹೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗಿ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ವಾಜ್ಬಿ ಸವಾಲ್. ಮೊರಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ಗಾಕ್ ಕಶೆಂ ವೆಚೆಂ? ಸಮೊಡ್ತೆಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್ …

Read More »

ಫೇಸ್-ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ವಾಟ್ಸೆಪ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ದೇವ್ ಬೊರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಆವ್ಡೆಕ್ ಹಾಂವೆ ಎಚ್ಚೆಮಾಲಾಗಿಂ ಸುಟಿ ವಿಚಾರ‍್‍ಲ್ಲಿ. ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶ್ವಾಸನ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಅಪಯ್ಲೆಂ ತರೀ ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಟೈಮ್‍ಪಾಸಾಚಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಆಸಾ. ಫೇಸ್-ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂಕಣಾಚಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್? ತುಮ್ಕಾಂ …

Read More »

ಚಾರ್ ಬೊತಲ್ ವೊಡ್ಕಾ

ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯಾನ್ ಬೊಬಿ ಅಂಜು ಕುಟ್ಟನ್. ದುಬೈಂತ್ ಮಜೊ ವಳ್ಕಿಚೊ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೇರಳಾಚೊ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ದುಬೈ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಭೆಟ್ ಜಾತಾನಾ ’ಗಾಂವಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಸವಾರಿ?’ ಮಣ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಥಟಾಕ್ಕ್. ’ಹಾಂವೆ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ?’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಮ್ಹಜೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೊರೊ ನಿಷೇದಿತ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಂವೆ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ?” ಕೇರಳಾಚಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಆಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಪ್ರವಾಸಿಂನಿ …

Read More »

ಆಬಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೋಗಾಂಯಿ ಆಬಾಂಕ್ ದೆಕ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮಜೆಂ ಜನನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಬಾಂಚೊ ಕೊಂಡಾಟೊ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ (ಶಿಕ್ಷಕ್) ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ’ಅಪ್ಣಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಶೆತ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಂದ್ರಾ – ವೀಸ್ ಎಕ್ರೆ …

Read More »

ಹಾತ್, ಸಾಳಕ್, ಸಾರೊಣ್ . . .

ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಚಿ ಗರ‍್ಮಿ ಚಡೊನ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಎಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ಮಣ್ತಾನಾ ಹವ್ಯಾಚಿ ಗರ‍್ಮಿಂಯಿ ಉಣಿ ಆಸಾನಾ. ಹವೊ ಆನಿ ಎಲಿಸಾಂವಾಚೊ ಉಜೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಮತ್ ಕರ‍್ಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ ಏಕಾಮೆಕಾಚಿ ನಿಂದಾ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉಸ್ತುನ್ ಆಸಾತ್. ಅಪುಣ್ ನಿತಳ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊ ಕಚ್ರೊ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಮನ್ಶಾ ಸಹಜ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಹೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂಯಿ …

Read More »

ಏಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪ್ರಕರಣ್

ಹೆಂ ಬಂಡಲ್ ನಯ್. ಏಕ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತ್. ಘಡಿತಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ತುಮ್ಚಾ ವಳ್ಕಿಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಂವಾಂ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾಂತ್. ದೋಗಾಂ ಭಾವಾಂಚಿ ಕಥಾ. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ವಡ್ಲೊ ಅನಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ದಾಕ್ಟೊ. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಕಾಜಾರಿ ಆನಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ. ಕ್ಲಿಂಟನಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚೊ ಖಾತೊ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಾಯ್ಲೆಚಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್. “ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ. ತುಂ ಅಜೂನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಯ್. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಖಾತೊ ನಾ ತರ್ …

Read More »

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಗಜಾಲಿ – SWOT Analysis

ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಆನಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ್  ಸೊಧುನ್ ವೆಚಿ ಏಕ್ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಂದರ‍್ಭಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಮಿತ್ರಾಂಚೊ ಹಾಂವೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ.  ಆದ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಪುನರ್‌ಜಿವಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಪ್ಲಿಚ್ ಮಝಾ ಆಸಾ. ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಫೊನಾಂ ಕರ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚಿಂ ಫೋನ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಿಂ. …

Read More »

ರೂಪಾಂತರ್

ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಸಮೊಡ್ತೆಚಿ ವೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಡ್‍ಚ್ ಮಣ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಚೂಕ್ ಮಣ್ಚೆಂ ನಯ್. ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ವರ‍್ತುಲಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿವೆಕ್ತಿಂತ್ ಇಗರ‍್ಜೆಚಾ ವೊಣೊದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿಯಿ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ’ತಾಳ್‍ಮೇಳ್’ ವಾಕಣುಂಕ್ ಫಾವೊ. ತಶೆಂ ಇಗರ‍್ಜೆ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ …

Read More »