Utram – Vichitram

ರೂಕ್ ಆನಿ ರುಕಾಬರಿ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಉತ್ರಾಂವಳ್

ಸಬ್ದಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಬ್ಬೊರ್. ಕೊಂಕಣಿ ವಾಕ್ಸರ್ ಯೆವ್ಜಣೆಂತ್ (ಕೊಂಕಣಿ ಲೆಕ್ಸಿಕೊನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್) ವಾವುರ್‍ತಾನಾ ಹೊ ಖೆಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಆತಾಂಯ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ಥ್‌ಕೋಶ್. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಶಬ್ದ್‌ಕೋಶಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಿಸನಾ. ಫಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಪಿಕೊಳಿಂ’ ತಶೆಂ ‘ಥೆಸಾರ್’ ಶಬ್ದ್‌ಕೋಶಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಯೋಗದಾನಾಂ ಅಶೆಂ …

Read More »

ಮಾನ್ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್

ಆಮಿ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಪ್ಸಾಚೆಂ, ರಸ್ಮಾಚೆಂ, ಲೊಕ್ರಿಚೆಂ ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಥಾವ್ನ್ ವಸ್ತುರ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ವಸ್ತುರಾಕ್ ವಿಸ್ತುದ್, ವಿಸ್ತಿದ್, ಆಂಗ್ವಲೆಂ, ಕಪ್ಡೆ, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಅಶೇಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹೆಸ್ಚಿ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ನ್ಹೆಸ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಿತಿಚೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ. ವಸ್ತುರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕಣ್ ದಿತಾ. ರಾನಾಮೊಲ್ಯಾಂನಿ ವೆತಾನಾ ಕಾಂಟೆ ತೊಪನಾಶೆಂ, ಫಾಂಟೆ ಆಂಗ್ ಝೆಂಜ್ರಯ್ನಾಶೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ತಾ. …

Read More »

ಜಲಾಂತ್ಲೆಂ ಜಳ್ಕೆ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೆಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ

ಉದ್ಕಾಂತ್ ಯಾ ಜಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಜೀವಿ ಜಿಯೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್. ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಜಲಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಾರಸ್ವತ್ ಭಾವ್ ಜಳ್ಕೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ನುಸ್ತೆಂ ಯಾ ನಿಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಥೊಡೆಕಡೆ ಮಾಶೆ ಮ್ಹಣೊನಯ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಕ್ ನಿಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಡಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೇಂಯ್ ಪರಾತ್ (dish) ಜಾವ್ಯೆತಾ. ತೆಂ ಮಾಸಾಚೆಂ ಜಾವ್ಯೆತಾ …

Read More »

ಮಾಡಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಮಾಡಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಿಶಿಂ ನಿಯಾಳ್ಯಾಂ. ಮಾಡ್, ಮುಳಾಸಮೇತ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಲಾಯ್ನಾಂತ್. ಕವಾತೆ ಲಾಯ್ತಾತ್. ಮಾಡ್, ಝಾಡ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕವಾತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೊ ಕವಾತೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಕರ್ಚೊ ಆಸ್ತಾ. ಸುಕಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್, ಸೊಣ್ಣಾಂ ಸಮೇತ್, ಮುಕಾಡೆಂ ಆಸ್ಚಿ ಕೂಸ್ ವಯ್ರ್ ದವರುನ್, ಅರ್ಧೊ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಪುರುನ್ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ಉದಕ್ ದೀವ್ನ್ ರಾವಜೆ. (ಮುಕಾಡ್ಯಾಕ್ ಗಾಲ್ಪುಟ್ ಸೈತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್). ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ …

Read More »

ಘರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಖುಶಿ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ

ಆಮಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸಾಧಾರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ರಾವ್ಳೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ರಾವ್ಳೆರ್ ಆನಿ ಘರಾ ಮಧೆಂ ಜೆಂ ವಸ್ತೆ ಬಿಡಾರ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್ರೊ, ರಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಥಾರೊ, ಯಾ ಫಕತ್ ನಿವಾಸ್ ಜಾವುಂಯೆತಾ. ಬಿಡಾರ್, ವಸ್ತೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತಯ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಘರ್ …

Read More »

ಉದಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಝರ್

ಖಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮನ್ಶಾನ್ ವಾಂಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಉದಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ವಾಂಚ್ಯೆತ್? ಉದ್ಕಾಕ್ ರಂಗ್ ನಾ, ಪರ್ಮಳ್ ನಾ. ಮನೀಸ್, ಮೊನ್ಜಾತ್ ಆನಿ ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಉದಕ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಸ್ತ್. ಉದ್ಕಾಕ್ ರೂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಚಾಪ್ಪೆ ತರ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಿಟಾಚೊ ಅಂಶ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ …

Read More »

ಕೆಳಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಎಕೇಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉತರ್ ಘೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಲಾಗಿಂ ಹೆರ್ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ವ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಮ್ಹಯ್ಮಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಲೊಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಭಾಷೆ ಮುಕಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಭಾಸ್. ಭಾಷೆವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಎಕೆಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್, ಎಕೆಕಾ ಕಸ್ಬಾಂನಿ, ಆಚಾರಾಂನಿ, …

Read More »