Voresamv

ಪ್ರಕೃತಿ, ಲಾವ್ದಾತೊಸೀ ಆನಿ ಧರ್ಮ್

ನೇತ್ರಾವತಿಚೊ ಗಳೊ ಚಿರ್ಡುನ್ ‘ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ’ ಯೋಜನ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಉದಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟವ್ನ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪೋಯ್ರ್ ಬಂದ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೊರ್ಬುಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಲ್ತಾರೆಥಾವ್ನ್ ಹೆವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಯೋಜನಾಂ, ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಲ್ತಾರೆಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್, ನಾ ತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಪರ್ಜಾ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ದೇವ್ ಪರ್ಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ …

Read More »

ನೇಗಿಲು ಹೊತ್ತ ರೈತ , ಬಲ್ಲ್ ಗೆತೊಂದ್ ಸೈತ ?

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ವರ್ವಿಂ, ತಾಚಿ ಸಾಧನಾಂ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ, ತಾಚಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ, ಪಯ್ಸಾ ದೀಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ ಚರ್ಚಾ ಕರ್‍ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಶುಸುನ್ ವಿಧಾನ್‌ಸವ್ದಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ಯಾದ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ರೈತಾಂಚಿ ಖುದ್ಧ್‌ಕುಶಿ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ “ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ 70% ಜಣಾಸಂಖೊ ಕೃಷಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಪಳೆತಾ, ತಾಣಿಂ ರಗಾತ್ ವ್ಹಾರವ್ನ್ ಘಾಮ್ ಪೀಳ್ನ್ …

Read More »

ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆಚೆ ಶೆವಿಯೊ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಖಬ್ರೊ ಖಿಣಾನ್ ಜಾತಾತ್. ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ವರವ್ನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್. ಖಬ್ರೆಚೆಂ ಮೂಳ್, ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ? ಕಶೆಂ ? ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ ಕರಿನಾಂವ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚೊಚ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಪೆಪ್ಸಿ-ಕೋಲಾ ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ದೇಶೀಯ್ ಪೀವನಾಂಕ್ ಯೇರ್ ಯೆತಾ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತಾ. …

Read More »