CRITIQUE

ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ – ಏಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ

ಜೊಕ್ವಾಚಿ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಶೈಲಿ ಆಸಾ. ತಿ ಅಖ್ರೆಚ್ಯೆಂ climax  ವ anti-climax ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಪೂರ್ಬಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ವಾಪ್ರಿಲ್ಯಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕಾಮಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ - ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡು ಪ್ರಬಂಧ್. ಜೊಕ್ವಾ ಆಮ್ಚೊ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಹೀರೊ. ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್  'ತಿಚ್ಯೆ ಪೈಶೆ' ಜೊಡ್ಚಿ ಶಿಕ್ಶಕಿ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ದೀಂವ್ಚ್ಯೆಂ ತಿಚ್ಯೆಂ ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ಹಕ್ಕ್. ಹಿ ವೃತ್ತಿ ಭಾರಿಚ್ ಚತುರಾಯೆನ್ ತಿಣೆಂ ರುತಾ ಕೆಲ್ಯಾ, ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂನಿಂ ಮನೆ ಕೆಲಸಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ. ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ನಾಂ ಘೊವಾಂಕ್ ಉಡಾಸ್ ಉರ್ತಾ, ನಾಂ ತೊ ತಿ ಅಖ್ರೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್ತಾ. ಹೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೆಂ ಸಂಯ್ಬ್ ಮ್ಹಣಾಂ, ಹಣೆಬರಪ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಮಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಲಾಂ. ಪಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ 'ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡು' ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಲೆಲೆಂ ತರ್, ಪಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಳ್ತೆಂ.

Read More »

ಕಿಟಾಳ್ ಕವಿತಾ ಹಫ್ತೊ : ಏಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ

ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ್ ಘುಗಿಕ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಅವತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಣಿತಾ. ಚ್ಯರಿತ್ರೆಂತ್, ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಆನಿಂ ದೇಶ್-ಭಕ್ತಿಕ್, ತಶೆಂ ಸಂಪತ್ತಿ-ಸವೃದ್ಧಿಕ್ ಘುಟ್ಲಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಹಿಟ್ಲರಾಚ್ಯೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕ್ಯೆಂತ್ ಆಮಿಂ ಪಳೆಲಾಂ. ತಸ್ಲೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಜ್-ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ left liberal secular intellectuals ಬೋಬ್ ಮಾರುನ್ ಆಸತ್. ತ್ಯೊ ಬೊಬೊ ಕೆಪ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್. ಘುಗಿಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆಂ? ತೆ ಕುರ್ಡೆ ಆನಿಂ ಕೆಪ್ಪೆ. ತಾಂಚ್ಯೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಮೆಕ್ಳೆಂಚ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್, ಭಕ್ತ್ ನೈಂ ಆಸ್ಲೆಲೊ ಸಾಧೊ ಜಮೊ ಘುಗಿಚ್ಯಾ ಫೊಕೊಳ್ ಪರ್ಜಳಾಂತ್ ಕುರ್ಡೊ ಜಾಲಾಗೀ? ತೋಯೀ ಮೊನೊ ಜಾಲಾಗೀ? ದೇಸ್ ವಿಬಾಡ್ಲೆಲಿ ಗತ್ ಯೆತಾನಾ, ಕಿತ್ಲಿ ಘುಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್‌ಗೀ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಘುಗಿಕ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಹುಮತ್ ಜಮ್ಯಾಚಿ ನೈಂಗೀ? ಖಂಡಿತ್, ವ್ಹಯ್.

Read More »

ಆಮ್ಚೆ ದೋಗ್ ಪಾಪಾ

ಪಿಂತುರಾಚೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಆನಿ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಮದ್ಲಿ ಭಾಸಾಬಾಸ್. ಹೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಭಾವ್. ಪುಣ್, ತೆ ಇಷ್ಟ್ ನಹಿಂ, ದುಸ್ಮಾನ್ ನಹಿಂ ಪುಣ್ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ತಡಿಂಚ್ಯೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ, ಆಪ್ಲೆಚ್ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಶಯ್ಲೆರ್ ದರ್ಶಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಚಿ ಶ್ಯಾತಿ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಮನಿಸ್. "ತುಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದಿನಾ" ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್, ಇಲ್ಲೊಸೊ ಖುಬ್ಳೊನ್. ತರಿಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್ ಮಾನ್ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಟ್ಪಣಾಚೆಂ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ನಾಂ. ಅಂತೊನ್ ಹೊಪ್‍ಕಿನ್ಸ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾ, ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಲಾಂಬ್-ರೂಂದ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಪ್ರಿತಾ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸಾನಾ.

Read More »

ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆವಯ್ಚೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಪೂತ್

ಕಾ ಕವಿನ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವರ್ತಮಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚಿಂ ರುಪಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮದೆಂ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕವಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ನಂಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಏಕ್ ವರ್ತಿ ದುಖಿ:ಭರಿತ್ ಆನಿ ಮುಕಾರಿಂ ಕಿತೆಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕವಿ ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆ ತಸಲೊ ಥಂಡ್, ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ರಾಯ್ಭಾರಿ, ರಡ್ಚೊ ಕವಿ ಆಸೊ ಉಪ್ರಾಟ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾಂನಿ ದಿಸಾಂದಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಘಡ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂಚ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

Read More »

ಫೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ – ಏಕ್ ವಾಚಪ್

ಸಿಸಿಲಾಪರಿಂಚ್ ದಾವಿದಾಮಾಚಿ ಸುನ್ ತೆರೆಜಾಕೀ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾರುಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ಗರೊ ನವ್ರೊ ಸಿಲ್ವನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಥಾವ್ನ್ಚ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ. ದೆಕುನ್ ತಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಿಲ್ವನಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ತಾ. ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತೆರೆಜ್, ಆಪ್ಲೊ ಭಾವ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಗೊರ‍್ಯಾ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಲವೀನಾ ಮುಕಾರ್ ಸುರುಪಾನ್ ಸುಮಾರಾಚಿ ದೆಕುನ್, ಸಿಲ್ವನಾಕ್ ತೆರೆಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾತ್. ತೆರೆಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್, ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಹೊಕಾಲ್ ಲವೀನಾ ತಿತ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ತಾಕಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಸ್, ತೆರೆಜ್ ಲವೀನಾಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ನಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆರೆಜ್, ಸೊಭಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಕಾತಿನ್ ಕಾಳೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ - ತೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

Read More »

ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ‘ವೀಟ್’ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾಚೆಂ ‘ಕೀಟ್’ – ಕಂತಾರ್

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿದ್ದಾರ್ಥಾಪರಿಂ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ವೀಟ್ ಯೇವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಉಡೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಂತಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್, ಜೊರ್ಡಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಂಟ್ಯಾಚಿ ವರ್ತಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಹೆಂ ಸತ್ ಕಂತಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ / ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್  ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಖಂಡಿತ್ ನಾಂತ್. ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಡೆ ಎಸ್ತೆರಾನ್ ವೆಗ್ಳೆ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆ ದಿಸ್ತಾತ್ ತರೀ, ಕಾಣಿ ಜ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ತಾ, ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಚಿ ಬೊಲಿ ಸಂಭಾಷಣಾಂನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಸಹಜತಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್?  ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂಯ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಖುಶೆಚಿ. ದೆಕುನ್ ತಿಕಾ ಪರ್ಬಿಂ.

Read More »

ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್ – ಟೆನ್ಶನ್ ನಯ್ ಟೊನಿಕ್ !

ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್ ಮುಖಾರೀ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್. ಕೋಣಿ ಚಾರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ , ಪಾವೊತಿ ತಯಾರಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ದುರ್ಸೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಶಿ ಪಾವೊತಿ ತಯಾರಾಯ್ / ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರುನ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸಾನ್ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್. ಕೊವ್ಳೆಚ್ಯಾ ಹಯ್ರೆಕ್ ಕ್ಷಣಾಂತ್ ವಾಲ್ಟರಾಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಂವ್ದಿ ತೆಂ ಸಂಗೀತ್, ಜಾಂವ್ದಿ ತೆಂ ಗಾವ್ಪಿ / ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯಾಂಚಿಂ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತರೀ ವಾಲ್ಟರಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ಎಕ್ ಕವಿಕ್ ಮೆಳಾಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ತ್ಯಾ ಪದಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಲ್ಟರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಖುದ್ದ್ ನಾಂವಾರ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ, ತಾಚಿಂ ಖುದ್ದ್ ಪದಾಂ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಹಿಂ ಪದಾಂ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆಂ ಖಂಚಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ನಂಯ್.

Read More »

ಸಳ್ಗಿ – ಏಕ್ ಉತ್ರೊವ್ಣಿ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂತ್, ಜಾಂವ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪಯ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಹೊ ಬರೊ ಆಸಾತ್ ತರ್, ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕೆ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿಂ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಗಿರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾರಿತಿಚಿ ಕುಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ‍್ಚಿಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಕೃತಿ ಬರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್‌ಚ್ ನಾಂ. ಸಿನೆಮಾ ಯಾ ನಾಟಕ್ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಹಿಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ, ಯಾ ಕಮರ‍್ಶಿಯಲ್ ಜಯ್ತಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ನಾಂ. ಲಾಟ್‌ಪೋಟ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿಂ ಕರೋಡಾಂನಿಂ ಕಮಾಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಂತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾದಂಬರಿಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ನಾಟಕ್ ರಚ್ಲಾ. ಮರ‍್ಣಾ ತಸ್ಲೊ, ಏಕ್ ಸೊಂಪೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಸಂಕೀರ‍್ಣ್ ವಿಶಯ್ ಘೇವ್ನ್, ಸುರ‍್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಗುಮಾನ್ ದುಸ್ರೆಕಡೆಂ ವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ, ಕುರ‍್ಕುರಿತ್ ಸಂಭಾಶಣಾಂತ್, ಹಾಸೊನ್ಂಚ್ ಮರ‍್ಣಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ತಾಚಾ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲಾ. ಹಾಂವೆ ತಾಚೆ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಜೊಕುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೊ ನಾಟಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಚೊ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಲೊ ತರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮೊಲಾಮಾಪ್ಣೆಂಚಿ ಗರಜ್ ನಾಂ.

Read More »

ಏಕ್ ಮೊರ್ನಾಚೀಟ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರ್

ಕಥಾನಾಯಕ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ "ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಜಿವ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ರಚಿನಾಕಾ ದೆವಾ" ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಥಾನಾಯಕ್ ತಾಕಾ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್‌ ಕಾಂಠಾಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಯ್. ಬಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಲ್ಯಾ ಆತ್ಮೊ ಆನಿ ಮೆಂದು ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಲಾಯಕಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ನ್, ಬರ್‍ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ , ನಿರ್ಮಳ್ ಮನೋಬಾವಾಚ್ಯಾ , ಚಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ಬರ್‍ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಸಮಾಜ್ , ಚಿಂತ್ಪಿ ಸಮಾಜ್ ರಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ.

Read More »