Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

EASTER SPECIAL

ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಮಿಕತೆಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಕ್…

ಇಗರ್ಜ್, ಮಣಿಯಾರಿ, ದೆವಾಸಾಂವಾಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಖರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ : ಖರ‍್ಯಾ ಆರಾಧಕಾಂನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ಬಾಪಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಲೊ - ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸಮಾ. ತಸಲೆ ಆರಾಧಕ್ ಬಾಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ದೇವ್ ಅತ್ಮೊ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಧನ್ ಕರಿಜಾಯ್ (ಜುವಾಂವ್ 5: 23-24). ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಚಲಜೆ ಆಸ್ಚಿ ದೇವ್-ಸ್ತುತಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿಧಿ ದಿಗ್ಬಂಧನಾನಿಮ್ತಿಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತನಾ, ಟಿವಿ, ಅಂತರ‍್ಜಾಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್, ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಚಲುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಚಲುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಹಾಂಡ್ಯೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಯ್ನಾ?

Read More »

ರಚ್ನೆಚೊ ಕುರೊವ್ v/s ಕೊರೊನಾ

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾನ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖರ್ಗಾವರ್ವಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಭುಕೆನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಖಾಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥೊಡಿಂ ಪುಣಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಧಾರ್ಮಿಕತೆನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕೊರೊನಾನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಬಂಧಡೆವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಯ್ಲಾ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ ವೆಗಿಂಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಯಾಂ. ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆವಲಂಭಿತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ.

Read More »

ಅಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ರಾತ್

"ಮೇಯ್ರ್! ಪುತಾ ಮೇಯ್ರ್!! ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕಾನಾಂಯ್ಗೀ ಪುತಾ?... ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಬಾಬ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾಕಾ ಪುತಾ! ತುಜೆ ಖಾತಿರ್‌ಯೀ ಹಾಂವೆ ಉಂಡೊ ಹಾಡ್ಲಾ.. ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ತುಕಾಯೀ" ತೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೊ.. ತಾಚಾ ಅರ್ಧಾಂಲ್ಲ್ಯಾ ಮೂಟಿ ಭಿತೆರ್ ಅಜೂನಿ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಉಂಡೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಝೊಂಪಾಯ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ, ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ ಆನಿಂ, ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲೊ. ಪುತಾನ್ ತಾಚಿ ಬರ್ಪೂರ್ ತಲಾಶಿ ಕೆಲಿ. ತಾಕಾ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಾಪ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಆನಿ ತಾಣೆ ತೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಹಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ತಾಣಿ ಹಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಹಾಂಚೆರ್ ಆನಿಕ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಪಡ್ಲೆ. ತೆ ಉಟ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಾಪುಯ್ ತಶೆಂ ಪುತಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

Read More »

ರಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತ್

ವೊರಾಂ ಭರ‍್ತಿ ಬಾರಾ ಜಾತಾನಾ ಜುವಾನ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ಕೊರೊನಾಚೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ತಾಕಾ 'ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆಗೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಕಲ್‌ರವರ ಬಂಧನ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಸ್ಕ್ ಆಟಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸ್ಕಲಾ ವಯ್ರ್ ತಿಕಾ ರಾಸ್ಕಲಾ ತೆದೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ರಾಸ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಗರಿಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಕುರ‍್ಲಿ (ಎಡಿ) ಕಾಂಯ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲಿಗಿ ಪಳಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಎಡಿ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡೊನ್, ತಾಂಕಾಂ ಲೊಟುನ್, ಪಾಟಿಂ ವೊಡೊನ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಡಿ ರಸ್ತ್ಯಾಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ರುಂದಾಯ್ ಮೆಜುನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೈರಾಸಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಖಂಡಿತ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಜುವಾನ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ.

Read More »

ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್

ಹೊ ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಕಾಳ್. ಘರಾಭಾಯ್ರ್ ಚ್ ಜಿವಿತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಜ್ ಘರಾಭಿತರ್ ಬಂದಿ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಮನ್ಶಾನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ವಾ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ ಲ್ಲಿಂ ದಫ್ತರಾಂ, ಶೊಪಿಂಗ್ ಮೊಲಾಂ, ಪಾರ್ಕಾಂ, ಬೀಚಾಂ, ದೆವಾಳಾಂ – ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬಿಗಾಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಬಂದ್ ಆಸಾತ್; ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚಿಂ ಬಿಗಾಂ ಆಜ್ ಉಗ್ತಿಂ ಆಸಾತ್! ಘರಾಭಾಯ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ವರ್ಗಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್ ಹೊ ಲೊಕ್ ಡಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ ಶಿಕಯ್ತೇ ಆಸಾ – ಭಾಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿವಿತ್ ಭಿತರ್ ಯೀ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ವಾ ನಿಯಾಳ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಕೆಲಾಂ.

Read More »