OPEN PAGE

ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೇಂಯ್ ವಿಶಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಉಗ್ತಿ ವೆದಿ. ಬರಪ್ ಮಟ್ವೆಂ, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಶೀದಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಆಸುಂ. ತರ್ಕ್ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ಏಕ್, ದೋನ್, ತೀನ್ … ಅಶೆಂ ಅನುಕ್ರಮಾನ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಪ್ರತಿವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಆನಿ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪಾಂಕೀ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಆಸಾ. ವಿಶಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಪೂರಕ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್ : editor@kittall.com

ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ‘ತಕ್ಲೆ೦’ತ್ಲೊ ಕಿಡೊ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ಯ್ತಾ೦ತ್ ಏಕಾ ಬೂಕಾರ್ ಆಸೆ೦ ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ್ ವಾಚ್ಲೆ೦ : “ದೇವ್ ಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಪಾತ್ಕಿ”. ಶಿರಿ೦ ಚುಕ್ಲೊ೦, ಆಜಾಪ್ಲೊ೦, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ಚ್ ನಾ೦. ತರ್ ಹೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಅಸೆ೦ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಕಸೆ ಆಯ್ಲೆ೦? ಸೊದ್ಲೆ೦, ಉಸ್ತಿಲೆ೦. ಹಿ ಸಾ೦ಗ್ಣಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್, ಅಮೆರಿಕಾ, ಹಾಲೆ೦ಡ್ ಆಸೆ೦ ಸುಮಾರ್ 21 ದೆಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರಾಕ್ …

Read More »

‘ದೇವ್’ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ‘Thank You’ ಸಬ್ದಾಕ್ ಲಗ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಸಬ್ದ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಚೆಂ, ಧಿನ್ವಾಸ್ ಅರ್ಪುಂಚೆ, ಅರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ರುಣಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ – ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಡಿಳ್ ಅರ್ಥಾನ್ ವಾಪರ್ಯೆತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಸಬ್ದ್ ನಾಂಚ್ಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತರ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ನಾಯ್ಕಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂನಿಂ …

Read More »

ಕಾಂಟ್ಯಾಖುಂಟ್ಯಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ಫುಲಾಂ ಫುಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿಟಾಳ್

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಟೊವ್ನ್ , ಸಭಾರ್ ತರ್ನ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿಂ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪರ್ಬಿಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹಿ ವಾಟ್ ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕಾಂಟ್ಯಾ …

Read More »

ದೇವ್ – ಏಕ್ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತಪ್

ಥೊಡ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾದಿಂ ಕನ್ನಡ ಲೇಕಕ್ ಎ. ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ‘ದೇವರು’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಆತುರಾಯೆಭರಿತ್ ಪ್ರವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಫುಡೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿಂ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ವಯ್ಚಾರಿಕತಾ ಚಡ್ತಲಿ ಆನಿ ದೇವ್- ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ಲೊ ಸುಟೊನ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾನ್ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಮೂರ್ತಿರಾಯ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ …

Read More »