Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ESSAYS

ವಿಲ್ಫಿ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧೊಸ್ತಾನಾ…

ವಿಲ್ಫಿ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾನಾ… ತುಂ ಸರ್ಗಿಂ ದಾರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳ್ಜಾ ದಾರ್ ಬಡಯ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜಯ್ತಾಯ್. ತುಜೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಜಾಗೊವ್ನ್, ತುಜಿ ಗಾಯಾನಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾಯ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಾಯಾನಾಂ ಸ್ವಾದಾಂತ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿ ಆಸ್ತಾಯ್. ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ಮಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಸದಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸೊಂಕ್, ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಮನಿಸ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಲೆಂ …

Read More »

ಮೊದಲ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು

ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಾಣಂತನಗಳಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಹಾಗೂ ನಡುವಿನ ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ಗತಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟನೆಯ ಸಂತಾನ. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ನಾನು. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಅಂಥ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು, ನೆಂಟರು, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆದೆ. ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ …

Read More »

ಮೋಗ್‍ಚ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಪದಾಂಚ್ ಕಂತಾರಾಂ!

ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಪಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಲಾಗಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಉಣೆಂ. ಮೋಗ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಂಡಿಶನಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ವೋಡ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಣಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಜರೂರ್ ಆಯ್ಕಜೆ, ಆಯ್ಕಜೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಭೊಗಾಜೆ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್, ವಿಚಾರಾಂಕ್, ತತ್ವಾಂಕ್ …

Read More »

ಹರ್ ಘಡಿ , ಹರ್ ದೀಸ್ – ಸ್ತ್ರ‍ೀ

ತಿ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್‌ಚ್ ವಿಂಗಡ್. ಘರಾಕ್ ಏಕ್ ಅತ್ವಿಚ್ ಸೊಭಾಯ್. ಭೊಂವಾರಿ ನಿಶೆಂವ್ಚಿ ನಿತಳಾಯ್, ವಸ್ತು – ವಸ್ತ್ರಾಂ, ಆಯ್ದಾನಾಂ, ವಕ್ತಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್. ಭುರ್ಗಿಂ – ಬಾಳಾಂ, ದಾದ್ಲ್ಯಾ , ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‌ಚ್ ಸತ್ಕಾರ್ – ಸರ್ಭಾರಾಯ್. ತ್ಯಾಗಾಚಿ ಮೂರ್ತಿ, ಮೊಗಾಚೊ ದರ್ಯ್, ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ಸಾಗೊರ್ ಅಶೆಂ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂಚೊಂ ದುಕೊಳ್. ವೆವೆಗ್ಳಿ ರುಪಾಂ, ವಿವಿಧ್ …

Read More »

ಜಾಗೋ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಗೋ…!

ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ತೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೆತಾತ್ ಪಳೆಯಾ…ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಭಾಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಕ್ಯೂ ರಾವ್ತಾ ಗೀ ಕಳಿತ್ ನಾ… ಪುಣ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ಯೂ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್! ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. …

Read More »

ಸಂಪಾದಕ್ ಮಡ್ವಳಾಚೊ ಫಾತೊರ್ ನಹಿಂ

ವಾಚಪ್ ಏಕ್ ಅನ್ಬೋಗ್. ವಾಚ್ಚೆಂ ಹರ್ ಬರಪ್, ಬರೆಂ ವಾ ಪಾಡ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿಚೆರ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಸೃಜನ್ ಶೀಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಖಂಡಿತ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳಿ ಬರ್ಪಾಂ ಸಂಪಾದುಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಬರಾಬರ್ ವಾಚ್ಪಾಂತೀ ಕಾರ್ಯಾಳ್ಪಣಿ ಮೆತೆರ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ  ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳೆಕ್ ಆಂವಡ್ಲೆಲಿಂ ಕಾಂಯ್ ಸೃಜನ್ ಶೀಳ್ / ವೈಚಾರಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ, ತ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಚಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ …

Read More »

ಪದ್ ಫುಲ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾವ್ಯಾತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಶೆತ್. ಕಾಂಯ್ ರಾಸ್ ನಾರ್ಲ್ ಸೊಲ್ತಾನಾ, ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಸಾರೆಂ ಭರ್ತಾನಾ, ಚವ್ಕೆಂತ್ ಕಳೆ ಬಾಂದ್ತಾನಾ… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಖೊಲಿ ವ್ಹಾವಯ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಹಾವೊ ಜಾಯಿಚ್. ಪಪ್ಪಾನ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನೇಶನಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಂತ್ ಸೆಲ್ಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಕಾ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾವ್ಣೆರ್, ರುಕಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆರ್ ದವರ್ನ್, ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಗೀ, ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗೀ. ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಾಮ್ …

Read More »

ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ – ಖುಶಿ ವರ್ತಿ

ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ದೀಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾತಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂಚ್ ಉತರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ತರಿಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಘಡ್ಯೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಹಜ್. 18 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ …

Read More »

ಅದ್ವೆಂತ್ ಆತಾಂ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ?

ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಹಿಂವ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬೆಚೊ ಯಾದ್ ಯೆತಾ. ನೀಜ್ ತರ್ ಹೊ ಕಾಳ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಕಾಳ್. . . ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್. ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ಕಾಳ್. ಆದಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಹೊ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್  ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್ ಪಾಳ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬೆಚೆಂ …

Read More »