Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ESSAYS

ಕವಿಂನೋ – ತುಮ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್’ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕರಾ…

ದೇವ್ ಬರೊ ದೊನ್ಪಾರ್ ದೀಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್. ಆಪ್ರೂಪಾನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಮಧೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ , ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಆಜ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ …

Read More »

ದೆದೆಸ್ಫೊರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪತ್ರ್ …

ಬರಾಬರ್ ನೋವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಚೆಂ – ಏಕಾಚ್ಚ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್-ಏಕಾಚ್ಚ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಭಿತರ್. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹುಂಬ್ಲೆ ಚರ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಭಿಕೊಣ್ ! ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸುಶೆಗಾತ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ವೊಳೊನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕಾಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಡೆ ಸ ವರಾರ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಟ್ರೀಜಾ ಆಜೂನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟ್ಲೊಂ, ದಾಂತ್ ಘಾಸ್ಲೆ, ತೋಂಡ್ …

Read More »

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ತುಮಿ ನಯನಾತಾರಾ ಸೆಹಗಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ? ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ. ತಿ ನೆಹರುಚಿ ಭಯ್ಣ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಹಿಚಿ ಧುವ್, ಪ್ರಾಯ್ 88 ವರ್ಸಾಂ. ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಭಾರತೀಯ್ ಲೇಖಕಿ ಆನಿ ಎಕುಣ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ’ದಿಂ ತಿಕಾ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಿಣೆಂಚ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ – ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್. ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಒಳ್ಕಿಚಿ ಆಸೊನ್, …

Read More »

ಕವಿತೆನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲಾಂ

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಕಸೊ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಖತ್ಕತ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಸಮಾಜೆ ಥಂಯ್ ತಾಚಿ ನಿಷ್ಠಾ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್.  ಹೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ತಿಲೆಂತ್ ಛಾಪ್ಲಾಂ.  ಕವಿ …

Read More »

ಅಮೇರಿಕಾ,ಅಮೇರಿಕಾ. . .ಆಸ್ಟಿನ್ ಆಯ್ಲಾ…

 ಆಜ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 25 ತಾರಿಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಅಲ್ ರಾಂವ್ಡರ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಟ್ರೀಝಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ 35 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 35 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಜಾರೊಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಜಿಯೆತಾ ತರೀ, ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಉಡಿಯೊ ಮಾರ್ತಾ. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಸೊನೀ ತೋ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು …

Read More »

ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಮನಿಸ್ ಕಾಮಾನಿಂ ಇತ್ಲೊ ವ್ಯಸ್ತ್‌ಕೀ ತೊ ಹಾಸೊಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಸವೆಂ ಮತಿಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಡಾ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಬರಿಂ ಕರ‍್ತೆಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚಾ ’ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾನ್’ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹಾಸಯ್ಜೆ ಆನಿ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಕುಸಾಳಾಂ ದುಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಹಾಸ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತುನ್ ಏಕ್ …

Read More »

ಶಿಮ್ಟೆಚೆಂ ಪುರಾಣ್

ದೊನ್ಪಾರಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜ್ಯಾಮ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾರಚ್ ಚಡಾವತ್ ಕೊಲೆಜಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆಸುಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ಖೆಟ್ ಆಸ್ತಾ. ನ್ಹಯ್’ಸ್ತಾಂ ABVP ವ DYFI ಹಾಂಚಿ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಮಾಗ್ಣಿ ಆಸೊನ್, ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬೋಂಟ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಮೊಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ಇಜಾ …

Read More »

ಸರ್ಗಾರಾಜಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ – ಬಂಗಾರ್ದ ಗುರ್ಕುಲು

ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಶೆಚ್. ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ಖಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಣಿ ತಶೆಂ ಖಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಸಭಾರ್ ಆಸ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಸಾಂಗೊಕ್ ಮಾತ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟಾನಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತೀ ಥೊಡೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಗಿ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ – ಪರತ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಚ್ ರೊಸಾಳ್ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ 3D ಕವಿ – ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ ಕುನ್ಹಾ

ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮೊರ್ನಾಂತ್ಲೊ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ , ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಜ್ಞಾತಾವಾಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪರ್ತುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಿಕ್ಸರಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹಳ್ತಾರ್ ದಾಂವೊನ್ ಎಕೇಕ್ ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ …

Read More »