Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ESSAYS

ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ !

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ರುದಾನ್ ಆಸಾ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ’ಆತ್ಮ್ ಕಥಾ’ ರುಪಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹೆಂ ರುದಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಮೇಳಾಂನಿ, ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂನಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ರುದಾನಾಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸ್ಯೆತ್ – ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಸತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆತಾತ್. ಫಲಾಣ್ಯಾಕ್ ದುಕ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ, ಆನಿ ಕೋಣ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಅಸಲ್ಯಾ …

Read More »

ವಣದಿಕ್ ಖಿಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ‍್ಶ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಸಾಂಗ್ – ರೆ ಮ್ಹಾಕಾ, ಸಾಂಗ್ – ರೆ ಮ್ಹಾಕಾ…

ಆನಿ ತೊ ಆರ‍್ಸೊ ಸಾಂಗೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲೊಂ ನಾ.  ಆತಾಂಯಿ ದಿಸಾಕ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆತಾಂ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಹರ್‌ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ, ತುಜೆತಿತ್ಲೊ ‘ಹೆಂಡ್ಸಮ್’ ಹೆರ್ ನಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತಿಯೆತಾಂ, ಹಾಸ್ತಾಂ ಕುಶಿನ್ ಸರ‍್ತಾಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆವುನ್ ಪರತ್ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ರುಪ್ಣೆಂ ಪುಣ್ ಆರ‍್ಶ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಮ್ಹಾಕಾ …

Read More »

ಪತ್ತೇದಾರ್ ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊದುನ್…

ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪತ್ತೇದಾರ್ `ಕರಮ್‌ಚಂದ್’ ಭಾರತೀಯ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಲಾಫಾತೊರ್ ಘಡುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೆರ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜಾಂವ್, ಕರಮ್‌ಚಂದಾ ತಸಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಘಡೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. `ಕರಮ್‌ಚಂದ್’ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್‌ಲ್ಲಿ 1985 ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ. ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಂಕಿವಂತ್ ನಟ್ ಪಂಕಜ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಣೆ. ತಾಣೆ ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ಅಸೊ …

Read More »

ಮನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಞೊರ್

ಹಾಂವ್ 1973 ಅಗೋಸ್ತ್ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ 1975 ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರುಜಾಂಯ್ತ್ ಮೊ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಫ್. ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಚೊ ಕಾಜಿತೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಆನಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕ್ಲೆರಿಕಾಚಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರಿಚಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಏಕ್ ಕಾಜಿತೊರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಈಷ್ಟ್, ಏಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ – ನಶ್ಟಾ ದೀಸ್ !

ಆಗೊಸ್ತಾಚಿ ವೀಸ್ ತಾರೀಕ್ – ಅಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಬೋವ್ ದಬಾಜಿಕ್ ದೀಸ್! ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ! ಕೊಂಕ್ಣೆಖಾತಿರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್ಚಿಂ ಯೆವ್ಜಣಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ! ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಂಚೊ ದಬಾಜೊ ಕಸ್ಲೊ! ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಗಿ.. ಹೊ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂಸಾಂವಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿಶೀಳ್ ಬೊಡಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. …

Read More »

ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಯ್ಜೆ !

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಂಡ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಶ್ಟ್ರಪತಿ ಜಿನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಕ್ ಪಳಯ್ತಚ್ ಮೋವ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಖಂಯ್ಚಿಂಗೀ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಛಾಪ್ಕಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಏಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆದಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಮುಂಡಾಸಾಚೊ ಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಬರಿ ಕಿತೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್… ಕಿತೆಂ ಗತ್ತ್… ಕಿತೆಂ ಹಾಸೊ ತೊಂಡಾರ್! ತ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಚ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಕುಲೆ ತೆಂಕುನ್ ಏಕ್ …

Read More »

ವಾಟ್ಸುರ‍್ಯಾಚೆ ಆಕ್ಲಾಸ್

ಎಲಿಸಾಂವಾವೆಳಿಂ ವೋಟ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಗಲ್ಲೆ ಗಲ್ಲೆಂನಿ, ವೊಣಿ ವೊಣಿಂನಿ ವಾಟ್ ಜರಂವ್ಚೆ ವಾ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಪಾಂಯ್ ಜರಂವ್ಚೆಂ, ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಮಾಗೊನ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಕೀ ರಿಗೊನ್ ವೋಟ್ ಮಾಗ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕ್ತಚ್, ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳನಾಂತ್ – ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೆಸಾಚಿ ಸಾದಿ ಪರ್ಜಾ ಜಾಣಾಂ. ತಾಣಿಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಯ್‌ವೇ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ? ತೆ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟಾರಾಂನಿ ವಾ ಬಿಜ್ನೆಸ್ಮೆನಾಂಚ್ಯಾ ಇಮಾನಾಂನಿ …

Read More »

ಆಮಿ ಫಸ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್‌ಗಾರ್

ಮಂಗ್ಳೂರುಥಾವ್ನ್  ಬೆಂಗಳೂರಾಕ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಪಯ್ಣ್ ತರ್ ತೆಂ ಎಕ್ ಪಯ್ಣ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಎಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ-ಪಯ್ಣಾ ತರ‍್ಜುಬ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಬೊಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ್ ಹಿ ಉಡ್ಕಿ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ಸವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮಾರ‍್ತಾ ತರ್ ಎಕ್ ಎ.ಟಿ.ಆರ್. ಯಾ ಬೊಂಬಾರ‍್ಡಿಯರ್ ಟರ‍್ಬೊಪ್ರೊಪ್ ಪಾಂಚ್ತೀಸ್ ಯಾ ಸತ್ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಹಿ ಉಡ್ಕಿ ಸಂಪಯ್ತಾ, ವಾರ‍್ಯಾಚಾಲ್, ದಬಾವ್, ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ನೈಸರ‍್ಗಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಪೂರಕ್ ಆಸಾತ್ ತರ್. ವಾರ‍್ಯಾ ಪಯ್ಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ …

Read More »

ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಘಡಿ

ಹೊಟ್ಲಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ತೇಗ್ ಜಣ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚೆಂ ಮಧೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಬರೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೊಣೆ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಗಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ’ಅಮೆಚೂರ್’ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಬಾರಾಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಗೀ? ಹ್ಯಾ ಬಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಅಯಸ್ಕಾಂತ್ ಆಸಾಗಿ? …

Read More »