Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ESSAYS

ತಿಸ್ರೆಂ ಬಾಳ್

ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಚೀನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪಾಳ್ಳಾಂ. ಪೊರ್ಚೆಂ ಪೋರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾತ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಆಬಾದಿ ಲೇಕಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ತರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಪ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ತಾತ್, ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೊಬಾಳ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚಿ ಕುಳಿ ದೊನ್ ಪರ್ಸಂಟೆಚ್. ಹಾಚೆಂ ವಯ್ರ್ ಚಡಲ್ಲಿಚ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಪರ‍್ಜಾ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್, ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಚಾನಿಯೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ’ಸ್ಕೆಚ್’ …

Read More »

ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ಮೊರ್ನಾಗಾಡಿಯೆಚಿಂ ರೊದಾಂ

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ , ಆಮಿ ಜೆನ್ನಾಂ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ , ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಇತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡನಾತ್ಲೊ.  ಕಾಂಯ್ ತೆದಾಳಾ-ತೆದಾಳಾ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚಿ ಥೈಲಿ ಶಿರ‍್ಕಾವ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಪ್ರೂಪಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಚಡ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಿಠಾಯಿ ಆನಿ ದಾಸ್ಮಿ ಫುಲಾಂಚೊ ಬಣ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಮಾಜ್ವಾತಾಲೊ. ತರೀ …

Read More »

ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಕ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ

ಮಿರ್ಣಿಚಿ ದಿಸ್ಪಟಿ ಸುರು ಜಾತಾ ಸಕಾಂಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚಾಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿ ಥಾವ್ನ್  ಆನಿ ಅಕೇರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಆಮೊರಿಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿ ಥಾವ್ನ್. ಆಲ್ತಾರಿರ್ ವಾತ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಸಿಗ್ನೆಲ್ ದೀತ್ ತರ್, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ನಾ ತರ್ ತೊಚ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ.  ವಾಚಪ್ ವಾಚುಂಕ್, ಕಾಣಿಕೆ ಕಂರ್ಡೊ ಯಾ ಕೊಬ್ಲೆಂ ಬೊವ್ಡಾಂವ್ಕ್, ‘ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆಂಟಿ ಲೆವೆನಾಂತ್ಲೆಂ, ಬಿ. ಹತೊಂಬತನೆ ಕಾಂತಾರ್ ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್, ಕೊಣಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್  ಸರ್ವಾಂಕ್  ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ …

Read More »

ಫಾ| ಜೆ. ಜೆ. ಮಾರ್ಟಿಸ್ ದೆವಾದೀನ್

ಹಾಂವ್ ಸಬಾರ್ ಯಾಜಕಾಂಚಾ ಮರ್ಣಾ ರೀತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಾದ್ಪಾಂ, ಇಗರ್ಜೊ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಹೊಲಾಂ, ದೊರೆ, ಮಹಾದ್ವಾರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೊ ಏಕ್ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆಜುಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಅತ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ, ಅಶೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್. ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ – ಫಾ. ಜೆ. ಜೆ. ಮಾರ್ಟಿಸ್. ಮ್ಹಾಕಾ …

Read More »

ಆಮ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ

ಹೆಂ ಬರಪ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪುತಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಎಕಾ ಸಮುದಯಾಚಿ, ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ , ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಒಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕರುನ್ ದಿತಾ.  ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಬ್ದ್, ಕಾಮಾಂ ಆಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ವಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್.  ಲಾಟ್ ಆನಿ ಲಾಟಿಚೆಂ ಉದಕ್, ಮುಡೆ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ಪುಂಡಿಬಿತ್ತ್ …

Read More »

ಪುಂಡಿಬಿತ್ತ್ ಪರಿಣತ್ – ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್

ಹೆಂ ಬರಪ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪುತಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಎಕಾ ಸಮುದಯಾಚಿ ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ತಾ. ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ , ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ.  ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಬ್ದ್, ಕಾಮಾಂ ಆಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ವಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್.  ಲಾಟ್ ಆನಿ ಲಾಟಿಚೆಂ ಉದಕ್, ಮುಡೆ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ಪುಂಡಿಬಿತ್ತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಯ್ತೆ …

Read More »

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

ಹೆಂ ಬರಪ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪುತಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಎಕಾ ಸಮುದಯಾಚಿ ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ತಾ. ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ , ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ.  ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಬ್ದ್, ಕಾಮಾಂ ಆಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ವಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್.  ಲಾಟ್ ಆನಿ ಲಾಟಿಚೆಂ ಉದಕ್, ಮುಡೆ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ಪುಂಡಿಬಿತ್ತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಯ್ತೆ …

Read More »

ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್

ಹಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್  ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್. ಸಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್. ದಿಸ್ಪಟೆ ವಾವ್ರಾಚಾ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಘರಾ ಪಾವೊನ್ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವಾಜ್ಲಿ. “ಹಲೋ….” ಯಾಂತ್ರಿಕ್‍ಪಣಿಂ ಹಾಂವೆ ಉಲೊ ದಿಲೊ. “ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತಾ?” ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾಚೊ ಗರಂ ಆವಾಜ್. “ತುಂ ಕೋಣ್?” ಮಜೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್. “ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತುಂವೆ. ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್.” ಕರ‍್ಕಸ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ. “ಹಾಂವೆ ತುಕಾ …

Read More »