FEATURED

ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಂ – ನೆಲ್ಸನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ

ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಲಾ ವಾ ಹೊ ಏಕ್ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್‌ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆವಾಚಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್‌ ಮಾತ್ರ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರಚ್ಣಾರಾನ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಜೊಡಿಯ್ ರಚ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಚೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಒನ್‌ಲೈನಿರ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸುಲಭ್‌. ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೇಜೆ, ಫೊರ್ಮಾಂ ಭರಿಜೆ, ಫೊಟೊ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಘರಾಚ್ ಬಸೊನ್ ನಾಂವ್ ನೊಂದವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ದೆಕುನ್ ಸೀಮಿತ್ ಆವ್ಧೆಕ್ ಸೆವಾ ಶುಲ್ಕಾಂತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯ್ತ್ ದಿಲ್ಯಾ.

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !