Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

FOCUS

ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಆಂದೋಲನ್: ಕೊರ್ಪೊರೆಟಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್

ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಬೋವ್ಶಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಬಳಾಚಿ ತಾಕ್ಡಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಆರ್ಥಿಕತೆಂತ್ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಉರಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಕಾಮೆಲಿ ಲೋಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾತ್ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಜೀವನ್ ಮರ್ಣಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಜಾಲಾ. ಕೃಶಿಯೆಚೆಂ ಕೊರ್ಪೊರೇಟಿಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾಣ್, ಮಾತಿ, ಉದಕ್ ತಶೆಂ ವಾರೆಂ ವಿಕಾಳ್ ಜಾತಲೆಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಕರ‍್ತಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜೀವ್ ಜಂತುಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಲೆಂ.

Read More »

ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಯೆತಾ ‘ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್’ ವೈರಸ್

'ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್' ಭಿರಾಂಕೂಳ್ ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ 1898 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜೊಸೆಫ್ ಪುಲಿತ್ಜರ್ ಹಾಣೆ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್  'ಅಮೆರಿಕಾ ನೌಕಾದಳಾಚೆಂ 'ಯುಎಸ್‌ಎಸ್‌ಮೇಯ್ನ್' ತಾರುಂ ಆನಿ ಹವಾನಾ ಬಂದರ್ ಸ್ಪೋಟ್’.   ಹ್ಯಾ ಬಾತ್ಮೆವರ್ವಿಂ ಅಮೆರಿಕಾ ಝುಜಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಉದಾಹರಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ -  'ಇರಾಕಾಂತ್ ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಮೊ ಕರಿತ್ ಆಸಾ' ಅಸಲ್ಯೊ ಬಾತ್ಮ್ಯೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಛಾಪೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್  ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಇರಾಕಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾತಾಪಾತಾಳಾಂನಿ ಸೊಧ್ನಾಂ  ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರಾಸಯನಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

Read More »

ದಿಂಬಿ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್…

ಆನಿ ಜರ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಖರ‍್ಗಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾಂವ್, ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ಬಲಿ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಮಾತ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಆಮಿ ಎದೊಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಪ್ರಾಸ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಪಾಚಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಖರ‍್ಗಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೀತಿವಿಶಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ‍್ನಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರಿಜೆ. ದೇವ್, ಸಮಡ್ತಿ ಆನಿ ಧರ‍್ಮಾಂಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗಿ, ಆಸಾ ತರ್ ಕಸಲೆ ದೇವ್, ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೆ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿಜೆ. ಆತಾಂ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾಜಕೀ, ತಾಂತ್ರಿಕ್, ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಜಾಕೀ ಮಾಂಡಾವಳೆಂಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬದ್ಲುನ್, ಪ್ರಭಾವೀಕ್ ಥರಾನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂವಿಶಿಂ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ಜೆ.

Read More »

ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪ್, ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ?

ಪ್ಣಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕೆದಾಳಾ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ? ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಂವೊಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಕೆದಾಳಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಲೊ?  ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ವಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಬಿರುದ್ ದಿಲ್ಲೆಫರಾ ಕೊಣೀ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾತಾಗೀ? ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಗೊವ್ಳ್ಯಾತಾಬೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂಡಾನ್ ಜಾಗೆ ಜಾವ್ನ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ದುಸ್ಫಾಟಾವ್ನ್ ತೀನ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಕರ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಆಡಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

Read More »

ದಿಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ್ – ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಎಕ್ ಥಾಪಡ್ ?

ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಕ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ಜೀಕ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೋಮುವಾದಾಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕಾತ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಚೆವಿಶಿಂ ಆತಾಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮೊಸ್ತು ವೆಗಿಂ ಜಾಯ್ತ್. ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಂಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಥಾಪಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲೆಂ! ಪುಣ್ ಕೋಮುವಾದಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಯೆತಾನಾ, ಭಾಜಪಾಕ್ ಪಡುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಶೆಕ್ಡ್ಯಾವಾರ್ ಮತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ.

Read More »

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ್ ಆನಿ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ !

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್  ನವಿಂ ನಿರೂಪಣಾಂ ಆನಿ ರುಪಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ನವೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ವೊತುನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ತಶೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ನಿರೂಪಣಾಂ ಆನಿ ರುಪಾಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಆನಿ ಪರಿಕರಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಲೊಕಾಮೆರೆನ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ  ದಿಲೊ. ಪ್ರವಾಸ್ ಕೆಲೊ, ಸತ್ರಾಂ ಚಲಯ್ಲಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಲೆಂ.

Read More »

ಧರ್ಮ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಣಾರ್, ಭಾಶೆಚೆ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆ ರಾಕ್ವಲಿ

ಆಜ್ ಆಮಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ‍್ಟಾಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ಜಶೆಂ ವಾಪಾರ‍್ತಾಂವ್. ಕಾಶ್ಟಿನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್, ಮಾಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಧಗಾಕ್, ತಿತೀನ್ ಪೀಸ್ ಸೂಟ್ ಶಿರ‍್ಕಾವ್ನ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಶಿಜ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಆಮಿ ಕಾಸ್ಟಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಯಾ ಕಾಸ್ಟಿ ಚಡ್ ಕ್ರೂಡ್ ಜಾತಾ ತರ್, ಕಾಚ್, ಉರ‍್ಮಾಲ್ ಕುತಾಂವ್ ಘಾಲಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ‍್ಟಾಂಕ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ನಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕುರ‍್ತಾಪಜಾಮಾಂ, ಶೆರ‍್ವಾನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ಕಶೆಂ ಜಾತಾ?

Read More »

ಪಾನೀರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲುವಿಸ್ ಪೀಂತಾಚಿ ‘ಬೇಟಿ ಪಡಾವೊ’ ಕಾಣಿ

ಪ್ರೀತಿನ್ ಬಲ್ಮಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್ಲೊ. "ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ? ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ವ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಹಿಂ?" "ಆಮ್ಕಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ಫೇ ಘೆಂವ್ಚಾ, ಡೊನೆಶನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ ಫೀ ಆರಾಂವ್ಚಾ, ಪ್ರಾಯ್ವೆಟ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾಂ ಸರ್" ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿಚೊ ಬಾಪಯ್. "ಕೊಲೆಜ್ ತಿ ಅನುದಾನಿತ್ ಆಸುಂ ವಾ ಅನುದಾನಾವೀಣ್, ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್, ಸ್ಟುಡೆಂಟಾಚಿ ದಾಕೊವ್ಣಿ ನಹಿಂ. ಬರ‍್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಚಾ ಆನಿ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಶಿಕ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್...

Read More »

ಮಿಥುನ್ ರೈ ತಸಲೊ ಮುಕೆಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ?

ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ. ರಾಷ್ಟೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಸರ್ವ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೆಕ್ಚೊ, ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶಹರಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಸವ್ಲತ್ಯಾಂಕ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕಾಮಾ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ಚೆ ತಸಲಿ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ತಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾನ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಜಿಕೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಜರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ಅಭಿವ್ರದ್ದೆಕ್, ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯ್ ಪ್ರವ್ರತ್ತ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ನವೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪರ್ಜಳ್ಚಿ ಘಡಿ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ.

Read More »