ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್

200.00

ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ – ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್, ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ 12  ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ. ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು ಹಾಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ.

 

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಕವಿ; ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಹೆಂ ಸಂಯ್ಬ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ವೆಕ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತಕ್ಲೆನಾಂವ್, ವೊಳಿ ಗುಂತ್ಚಿ ರೀತ್, ಪ್ರತಿಮಾ ವಾಪರ‍್ಚಿ ಶಯ್ಲಿ – ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತ್ವಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್. ‘ಆವ್ರ್’ ಕಾಣಿಚ್ ಕಾಣ್ಘೆಯಾಂ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಅವ್ರ್ ಯೇನಾ, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಕಸಲೆಂ ಆವ್ರ್ ತೆಂ ?

– ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

 

ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಹಾಣೆ ಮುಕ್‌ಪಾನ್ ಆನಿ ಬುಕಾಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆಲಾ. 92  ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ : ರು.200/- ಭಾರತಾಂತ್ ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಧಾಡ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ.

 

ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ಪೈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

 

 

Description

ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ – ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್, ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ 12  ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ. ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು ಹಾಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಹಾಣೆ ಮುಕ್‌ಪಾನ್ ಆನಿ ಬುಕಾಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆಲಾ. 92  ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ : ರು.200/- ಭಾರತಾಂತ್ ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಧಾಡ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ಪೈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
3 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Additional information

Weight 100 g
Dimensions 22 × 14 × 1 cm
Kindly Share ....Please do not COPY !