ಆಮ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಸಮ್ಜುಂಯಾಂ – ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿಂಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಕ್ವಿಜ್ – 8  ಜಾಪಿ

1. ವೇರ್ಸ್,
2. ಖುಬ್ಯಾರ್
3. ಮಾಮಾಚ್ಯಾ – ಮಾಮಾರೆ
4. ಸಮ್ದಿರಾಕ್
5. ಪೊಲ್ಕಿಸ್ತ್
6. ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್
7. ಕೊಪ್ಲಾ
8. ಪಿಂರ‍್ಗಿ/ಫಿಂರ‍್ಗಿ
9. ಸಾಡು
10. ಜಾವ್
11. ಪುತ್ನೊ
12. ಧುವ್ಡಿ
13. ಮೊರ‍್ತಾ
14. 7
15. ವಿಣಿ/ಇಣಿ
16. ಕೆಸಾಂಚೆಂ
17. ಕಲ್ವಂತಾಂಚೊ
18. ಕುಡ್ಮಿ
19. ಖಾರ್ವಿ
20. ಸಿದ್ಧಿ

ಕ್ವಿಜ್ – 8  ಫಳಿತಾಂಶ್

ಹ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜನಪದಾ ಸಂಬಂಧಿ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಹುಮೆದ್ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಒಟ್ಟು ಜಾಪಿ = 371

ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್  = 5

ಗ್ಲ್ಯಾನಿಷ್ ಜೂಡ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಸ್ವೀಡಲ್, ಫ್ಲೇವಿ, ಸೈಮನ್, ಸಂದೀಪ್

ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಉರ‍್ಭೆನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಇನಾಮಾಂ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಪಾವ್ತಲಿಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸಾಂಕಳ್ ಸಂಪ್ಲಿ. ತುಮ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಎದೊಳ್ ಧಾಡುಂಕ್‌ನಾಂತ್ ತರ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಧಾಡ್ಯಾಂ. 9480761017

► ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ.

Don\'t COPY....Please Share !