Essays

ಕನಸುಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿಗುಡ್ಡದತ್ತ.

ಗಿರಿಜಾ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ,ಏನು,ಎತ್ತ ಎಂದು ಒಂದೂ ತಿಳಿದರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ,ಮಾತನಾಡುವ ಕೆಲಸ,ಲೆಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬರೆಯುವಂಥದಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.ಆದರೂ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕವಾದ ಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು.ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಮೂಗಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪಾಸಾದ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು.ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಂಕಣಿಭಾಷಾ ಜ್ನಾನ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ …

Read More »

ಅಂಕಲ್, ಆಂಟಿ ಘರಾ ನಾಂಗಿ?

ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತಾರ್ಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ಬಾಪ್ಪುಚಾ ಪುತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ, ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ (ಆಮ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಅಜೂನೀ ಬೋವ್ ಧಾಕ್ಟೊ. ಫೇಸ್ – ಬುಕ್ ಆನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನಿಕೀ ನೇತಿ..ನೇತಿ!..) ಕಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚ್ಯಾ ದಸ್ತುರೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೀಸ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆಂ ಶೆಕುಂಕ್, ಶೆಕ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ …

Read More »

ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ಗುಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡೆ

ಹರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲಿತುರ‍್ಜಿಂತ್ ಹಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಉಚಾರ‍್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಿಸೊಬ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗುಂಡಾಯ್‌ಚ್ ಆಮಿ ಮೆಜಿನಾಂವ್ಂಚ್ ತರ್ ಹಿಸೊಬ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಅರಾಜಾಂವೀಕ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸವಲಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ ನಾ – ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಿಸೊಬಾಚ್ಯಾ ಅಂಕ್ಡ್ಯಾ-ಸಂಕ್ಡ್ಯಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾಂವ್, …

Read More »

ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ ಯಾವುದೋ ದಾರಿ

ಕಳೆದ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ವಸುಂಧರಾ ಎಂಬವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಯುವವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಗುಂಗು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆಯೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಗುಜರಾಯಿಸಿದ್ದು. ಆ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೂಡಾ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ …

Read More »

ವಿಲ್ಫಿ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧೊಸ್ತಾನಾ…

ವಿಲ್ಫಿ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾನಾ… ತುಂ ಸರ್ಗಿಂ ದಾರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳ್ಜಾ ದಾರ್ ಬಡಯ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜಯ್ತಾಯ್. ತುಜೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಜಾಗೊವ್ನ್, ತುಜಿ ಗಾಯಾನಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾಯ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಾಯಾನಾಂ ಸ್ವಾದಾಂತ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿ ಆಸ್ತಾಯ್. ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ಮಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಸದಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸೊಂಕ್, ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಮನಿಸ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಲೆಂ …

Read More »

ಮೊದಲ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು

ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಾಣಂತನಗಳಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಹಾಗೂ ನಡುವಿನ ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ಗತಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟನೆಯ ಸಂತಾನ. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ನಾನು. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಅಂಥ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು, ನೆಂಟರು, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆದೆ. ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ …

Read More »

ಮೋಗ್‍ಚ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಪದಾಂಚ್ ಕಂತಾರಾಂ!

ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಪಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಲಾಗಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಉಣೆಂ. ಮೋಗ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಂಡಿಶನಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ವೋಡ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಣಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಜರೂರ್ ಆಯ್ಕಜೆ, ಆಯ್ಕಜೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಭೊಗಾಜೆ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್, ವಿಚಾರಾಂಕ್, ತತ್ವಾಂಕ್ …

Read More »

ಹರ್ ಘಡಿ , ಹರ್ ದೀಸ್ – ಸ್ತ್ರ‍ೀ

ತಿ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್‌ಚ್ ವಿಂಗಡ್. ಘರಾಕ್ ಏಕ್ ಅತ್ವಿಚ್ ಸೊಭಾಯ್. ಭೊಂವಾರಿ ನಿಶೆಂವ್ಚಿ ನಿತಳಾಯ್, ವಸ್ತು – ವಸ್ತ್ರಾಂ, ಆಯ್ದಾನಾಂ, ವಕ್ತಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್. ಭುರ್ಗಿಂ – ಬಾಳಾಂ, ದಾದ್ಲ್ಯಾ , ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‌ಚ್ ಸತ್ಕಾರ್ – ಸರ್ಭಾರಾಯ್. ತ್ಯಾಗಾಚಿ ಮೂರ್ತಿ, ಮೊಗಾಚೊ ದರ್ಯ್, ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ಸಾಗೊರ್ ಅಶೆಂ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂಚೊಂ ದುಕೊಳ್. ವೆವೆಗ್ಳಿ ರುಪಾಂ, ವಿವಿಧ್ …

Read More »

ಜಾಗೋ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಗೋ…!

ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ತೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೆತಾತ್ ಪಳೆಯಾ…ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಭಾಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಕ್ಯೂ ರಾವ್ತಾ ಗೀ ಕಳಿತ್ ನಾ… ಪುಣ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ಯೂ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್! ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !