Essays

ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಯ್ಜೆ !

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಂಡ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಶ್ಟ್ರಪತಿ ಜಿನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಕ್ ಪಳಯ್ತಚ್ ಮೋವ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಖಂಯ್ಚಿಂಗೀ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಛಾಪ್ಕಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಏಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆದಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಮುಂಡಾಸಾಚೊ ಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಬರಿ ಕಿತೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್… ಕಿತೆಂ ಗತ್ತ್… ಕಿತೆಂ ಹಾಸೊ ತೊಂಡಾರ್! ತ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಚ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಕುಲೆ ತೆಂಕುನ್ ಏಕ್ …

Read More »

ವಾಟ್ಸುರ‍್ಯಾಚೆ ಆಕ್ಲಾಸ್

ಎಲಿಸಾಂವಾವೆಳಿಂ ವೋಟ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಗಲ್ಲೆ ಗಲ್ಲೆಂನಿ, ವೊಣಿ ವೊಣಿಂನಿ ವಾಟ್ ಜರಂವ್ಚೆ ವಾ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಪಾಂಯ್ ಜರಂವ್ಚೆಂ, ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಮಾಗೊನ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಕೀ ರಿಗೊನ್ ವೋಟ್ ಮಾಗ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕ್ತಚ್, ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳನಾಂತ್ – ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೆಸಾಚಿ ಸಾದಿ ಪರ್ಜಾ ಜಾಣಾಂ. ತಾಣಿಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಯ್‌ವೇ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ? ತೆ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟಾರಾಂನಿ ವಾ ಬಿಜ್ನೆಸ್ಮೆನಾಂಚ್ಯಾ ಇಮಾನಾಂನಿ …

Read More »

ಆಮಿ ಫಸ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್‌ಗಾರ್

ಮಂಗ್ಳೂರುಥಾವ್ನ್  ಬೆಂಗಳೂರಾಕ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಪಯ್ಣ್ ತರ್ ತೆಂ ಎಕ್ ಪಯ್ಣ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಎಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ-ಪಯ್ಣಾ ತರ‍್ಜುಬ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಬೊಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ್ ಹಿ ಉಡ್ಕಿ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ಸವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮಾರ‍್ತಾ ತರ್ ಎಕ್ ಎ.ಟಿ.ಆರ್. ಯಾ ಬೊಂಬಾರ‍್ಡಿಯರ್ ಟರ‍್ಬೊಪ್ರೊಪ್ ಪಾಂಚ್ತೀಸ್ ಯಾ ಸತ್ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಹಿ ಉಡ್ಕಿ ಸಂಪಯ್ತಾ, ವಾರ‍್ಯಾಚಾಲ್, ದಬಾವ್, ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ನೈಸರ‍್ಗಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಪೂರಕ್ ಆಸಾತ್ ತರ್. ವಾರ‍್ಯಾ ಪಯ್ಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ …

Read More »

ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಘಡಿ

ಹೊಟ್ಲಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ತೇಗ್ ಜಣ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚೆಂ ಮಧೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಬರೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೊಣೆ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಗಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ’ಅಮೆಚೂರ್’ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಬಾರಾಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಗೀ? ಹ್ಯಾ ಬಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಅಯಸ್ಕಾಂತ್ ಆಸಾಗಿ? …

Read More »

ಜೆವ್ಣಾ ಆದಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಎಕಾ ರಾನಾ ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಮೊಠ್ವಾಸಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಭುಕೆಲ್ಲೊ ವಾಗ್ ತಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ “ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಜೆವ್ತಾಂ, ಮಾಗಿರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಂಯ್. ವಾಗಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಆನಿ ತೆದ್ನಾ ಹೊ ಫ್ರಾದ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್‌ಚ್ ಕೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ತೆದ್ನಾ ವಾಗಾನ್ …

Read More »

ಆವಯ್‌ ಖಾತಿರ್ ರಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮಾಕಡೆ ಪಾವೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ತಕ್ಷಣ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ‘ಹಾಯ್’ ಸಂದೇಶಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, “ತುಂ ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್, ತುಜಿ ಭುರ್ಗೊಂ ಕಸೊ ಆಸಾ, ಬಾಯ್ಲ್ ಕಶಿ ಆಸಾ, ಜೆವ್ಲೊಯ್‌ಗೀ, ನಿಸ್ತೆಂ ಕಿತೆಂ…” ಅಶೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಲಾಂಬ್ ವೆತಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹೆ ಚಲಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಸೀದಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. …

Read More »

ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೊ ಮೂಲ್ಯಾ ಫಾತೊರ್‌ಚ್ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್, ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್, ಲೊಕಾನ್ಂಚ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವೆವಸ್ತಾಚ್ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ ಬೋವ್ ಪರ್ನೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಶೆಂ ಲೊಕಾಚಾ ಖುಶೆಂಕ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತಾ ಮೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಲೊಕಾಚೆ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ತಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಚೆಂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕೃತ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ತೆಂ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ. ಲೊಕಾನಿಂಚ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಲೊಕಾಚಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಕ್ ವಿರುಧ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಆಸಾ. …

Read More »

ಲಿತುರ್ಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟ್ಯೀಸ್

ಹಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಶಣಾಕ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾಕ್‌ಯೀ ಬರಿಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯಭರಿತ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ , ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಮೊಗಾಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಮಾನಿಮ್ತಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ, ಅವ್ಚಿತ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾ …

Read More »

ಗೊರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ  ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಠ ಕರ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಇಮಾಜಿಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ತ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಾ ಕರ್ನಾಂಚ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಾಠ ಕೆಲೊ. ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಅಕ್ಟೊವಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕಾಚಾ ನಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚಿ ಮೊಳ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚೆ ಎಕೇಕ್ ಕಡ್ಕೆ ತಾಂಕಾ ದಿಲೆ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆತಾನಾ ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !