Essays

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಿಂ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾಚೊ ಉಡಾಸ್

1893  ಇಸ್ವೆಂತ್, ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ಚಿಕಾಗೊ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧರ‍್ಮೀಯ್ ಗೋಷ್ಟೇಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಾನ್ ಉಚಾರ‍್ಲೆಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸರ‍್ವಾಂ ಜಾಣಾ’ಸಾತ್. ‘ಕಾಂಟ್‌ಭರ್ ಧರ್ಮ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚಾ ಭಾರತಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಾ. ಪರತ್ ಪರತ್ ತಾಂಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇನಾಕಾತ್.’ ಹಿ ಹಕೀಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.  ತರೀ ಪುಣ್, ವಿವೇಕಾನಂದಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ : ‘…ಸರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರಿಂ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ವಚಾ ಆನಿ …

Read More »

ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್

ಮ್ಹಾಕಾ ಪದಾಂಚೆಂ ಪಿಶೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಒಡ್ದ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾ. ವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಪೊರ್ಟೆಬಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಒಡ್ದಿ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ದುಡು ತಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಟೇಪ್ ರೆಕೊರ್ಡರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ  ಫಿರ್ಗಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ವೆಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂತೊಸ್‌ಚ್ ಸಂತೊಸ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ,  ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಂತಾರ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ …

Read More »

ಹಳ್ಳಿ, ಶಹರ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೃಷ್ಟಿ

ತರ್ನೊ ಕವಿ – ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್. ತಾಣೆ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಶಯ್ ರಾಧೇಯಾಚೆಂ ರೂಪಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೀಯ್ ಆವಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕುಂತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಯೆ ಪೋಟ್ ಕಾತರ್ನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ವಾಳಯ್ಲೆಂಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಲ್ಲೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಶದ್ …

Read More »

ಜೆಜುಕ್ ಏಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಪತ್ರ್

ಜೆಜು ,  ತುಂ ಯೇ . . . ನಹಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕುಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್.  ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೊ ತುಜೊ ಜನನ್ ದಿವಸ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾನ್ ಸಂಭ್ರಮುನ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಅರ್ಧೊ ಸಂಸಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆತುರಾಯೇನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ.  ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜನನ್ ದೀಸಾಚ್ಯಾ ನೀಬಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೊಂಪ್ರಾಕ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಸಾರವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಣಿ ತಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ …

Read More »

ತಿಸ್ರೆಂ ಬಾಳ್

ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಚೀನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪಾಳ್ಳಾಂ. ಪೊರ್ಚೆಂ ಪೋರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾತ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಆಬಾದಿ ಲೇಕಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ತರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಪ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ತಾತ್, ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೊಬಾಳ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚಿ ಕುಳಿ ದೊನ್ ಪರ್ಸಂಟೆಚ್. ಹಾಚೆಂ ವಯ್ರ್ ಚಡಲ್ಲಿಚ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಪರ‍್ಜಾ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್, ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಚಾನಿಯೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ’ಸ್ಕೆಚ್’ …

Read More »

ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ಮೊರ್ನಾಗಾಡಿಯೆಚಿಂ ರೊದಾಂ

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ , ಆಮಿ ಜೆನ್ನಾಂ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ , ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಇತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡನಾತ್ಲೊ.  ಕಾಂಯ್ ತೆದಾಳಾ-ತೆದಾಳಾ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚಿ ಥೈಲಿ ಶಿರ‍್ಕಾವ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಪ್ರೂಪಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಚಡ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಿಠಾಯಿ ಆನಿ ದಾಸ್ಮಿ ಫುಲಾಂಚೊ ಬಣ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಮಾಜ್ವಾತಾಲೊ. ತರೀ …

Read More »

ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಕ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ

ಮಿರ್ಣಿಚಿ ದಿಸ್ಪಟಿ ಸುರು ಜಾತಾ ಸಕಾಂಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚಾಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿ ಥಾವ್ನ್  ಆನಿ ಅಕೇರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಆಮೊರಿಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿ ಥಾವ್ನ್. ಆಲ್ತಾರಿರ್ ವಾತ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಸಿಗ್ನೆಲ್ ದೀತ್ ತರ್, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ನಾ ತರ್ ತೊಚ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ.  ವಾಚಪ್ ವಾಚುಂಕ್, ಕಾಣಿಕೆ ಕಂರ್ಡೊ ಯಾ ಕೊಬ್ಲೆಂ ಬೊವ್ಡಾಂವ್ಕ್, ‘ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆಂಟಿ ಲೆವೆನಾಂತ್ಲೆಂ, ಬಿ. ಹತೊಂಬತನೆ ಕಾಂತಾರ್ ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್, ಕೊಣಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್  ಸರ್ವಾಂಕ್  ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ …

Read More »

ಫಾ| ಜೆ. ಜೆ. ಮಾರ್ಟಿಸ್ ದೆವಾದೀನ್

ಹಾಂವ್ ಸಬಾರ್ ಯಾಜಕಾಂಚಾ ಮರ್ಣಾ ರೀತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಾದ್ಪಾಂ, ಇಗರ್ಜೊ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಹೊಲಾಂ, ದೊರೆ, ಮಹಾದ್ವಾರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೊ ಏಕ್ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆಜುಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಅತ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ, ಅಶೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್. ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ – ಫಾ. ಜೆ. ಜೆ. ಮಾರ್ಟಿಸ್. ಮ್ಹಾಕಾ …

Read More »

ಆಮ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ

ಹೆಂ ಬರಪ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪುತಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಎಕಾ ಸಮುದಯಾಚಿ, ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ , ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಒಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕರುನ್ ದಿತಾ.  ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಬ್ದ್, ಕಾಮಾಂ ಆಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ವಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್.  ಲಾಟ್ ಆನಿ ಲಾಟಿಚೆಂ ಉದಕ್, ಮುಡೆ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ಪುಂಡಿಬಿತ್ತ್ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !