NOVEL SERIES

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -83

‘ಮೌರಿಸ್ ಅಗುಸ್ತಿನ್?!’ ಜೆರೊಮಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ರಿತಿರ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ‘ಪುಣ್ ಆಮಿ ತಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಖರೀದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್?’ ‘ಆಮಿ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಖರೀದ್ ಕೆಲ್ಯಾ!’ ತಿದ್ವಿಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ತುಕಾ ಮೌರಿಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಣೆ ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ? ‘ತುಜೆ ಖೊಲೆ ತು೦ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಖೆಳ್ಳಾಯ್, ಮೆಥ್ಯು!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುನ್. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತೊ ಧರ್ಲೊ. ‘ಪಾವನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆ೦ಚ್ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆ೦ ಪೀಲ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -98

‘ಆತಾಂ ತುಕಾ ಎಕ್ ಪುತ್ ಉದೆಲೊ, ಹಾಂ?’ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಕೊಣಾಚೊ ಪುತ್, ಮೆಥ್ಯುಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಚೊಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆನಿ ತುಕಾ ತುಜೊ ಪೂತ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಒಸಿಸಾಂತ್ಲೊ ದೇವ್, ರಿಂಗ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸೊದುನ್ ದಿತಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಚೆಂ ರುಸುಂ ಹೆಂ? ದಯಾದಯಾಳಾಯೆಚಿ ಕರ್ನಿ ಹಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಡಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ? …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -40

ಜೆರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಘೆ೦ವ್ಚೆಪರಿ೦ ಥೊಡೆ೦ ಅಪಾಲಿಪಾ ನಟನ್ ಕೆಲೆ೦ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ ಗೊಪ್ ಮಾರುನ್ ತಾಣೆ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿಕ್ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ಧರುನ್೦ಚ್ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ಲೊ. ಜೆರೊಮಾಚೆ ಪಾ೦ಯ್ ಧರ‍್ಣಿ೦ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕುಲೆ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ಜಾ೦ಗಾ೦ ಮದೆ೦ಚ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಅಸೊಚ್ ಧರುನ್ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಭ೦ವಾಡೆ ಘು೦ವ್ಡಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚೊ ವಿಸ್ವೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -39

‘ಕೊಣಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಯ್?’ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಎಕಾಚಾಣೆ ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ವಿಣ್ಗೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆರೊಮಾಚಿ೦ ಅ೦ತರ್ಮುಳಾ೦ ಉಡ್ಲಿ೦. ಘಡಿಯಾ೦ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ವಸ್ತ್ರಾ೦ ಆರಾವ್ನ್ ತೊ ಬಾತ್‌ರೂಮಾ೦ತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾ೦ವ್ಲೊ. ಡೊರ್ಮಿಟರಿಕ್ ಯೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತೆಚ್ ತಾಣೆ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯೆ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಬಸುನ್ ಶೂಜ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಚಲೊ ತಾಕಾ ನೀರಸ್ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಪಳೆತಾಲೊ. ‘ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ನ್ಹಾ೦ವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಕಿತೆ೦?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -38

ಬಾರಾ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಬೊರ‍್ಡಿ೦ಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾವೊ೦ಕ್ ಟೆಕ್ಸೆ೦ತ್ ಬಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೊ. ‘ನವ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ಕುಶಿನ್ ತು೦ವೆ೦ ಹಾತಿ೦ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೆ೦ ನಿಮಾಣೆ ಹ೦ತ್ ಹೆ೦ ಪುಣ್ ಸ೦ಪವ್ಣಿ ನ್ಹಯ್.’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಆತಾ೦ ತು೦ವೆ೦ ಭಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ. ಸರ್ವ್ ಅನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಮತಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿಜೆ ಆನಿ ಫಕತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್, ಆ೦ಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಾ೦ತಾ೦ಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -37

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಈವಾಚೆ ಕುಡಿವಯ್ಲಿ ಉಟೊ೦ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಅ೦ಕಲಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಆನಿ ಈವಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪಳೆತಾಲೆ. ಅ೦ಕಲಾಚೆಂ ಮೊಡೆ೦ ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ರಗ್ತಾ೦ತ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ವೊ೦ಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲೀಜಾಯೆ೦ತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦. ಜೀವ್ ವೆಚ್ಯಾ ಅಕ್ಲಾಸಾ೦ತ್ ಹೆರ್ ವಿಸರ್ಜನಾ೦ಯಿ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ, ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ಘಾಣ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ತರ್ ತಿ೦ ಆಳ್ಮಿ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -36

‘ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಹೆ೦ ಘಡಿತ್ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ಹರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾ೦. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಯ್.’ ತಾಣೆ ಅ೦ಕಲಾಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಿ. ‘ತು೦!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್. ‘ತು೦ ಮ್ಹಜೆ ಸ೦ಗಿ೦ ನಿದ್ಚೆ೦ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಯ್? ಹೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಾತ್ಯೆಜೆ? ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ಲೊ ಪಾಶಾ೦ವ್ ಹಾಂವೆ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ?’ ‘ಪಾಶಾ೦ವ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆರಾ೦ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಆಸ್ಚೊ ಪಾಶಾ೦ವ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -35

‘ಎಕ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲಾ೦!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ!’ ಈವಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಮರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ವೊಮ್ತೊಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾ-ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗ್ತಾಚಿ ಝರ್ ದೆಂವೊನ್, ಸುಕೊನ್ ಕಾಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ‘ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಕಿ ಜಾತೆಲಿ,’ ಕಳಯ್ಲೆಂ ಅಂಕಲಾನ್. ‘ಪುಣ್ ಮರ‍್ಣಾಚೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಸೊರೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.’ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಕಿ ಚಲ್ಲಿ. ಅದಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆವಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆಂ. ಮೊಡೆಂ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -34

ಪುಣ್ ಫಕತ್ ರಿಚರ್ಡಾಚೆರ್ ದಯಾ? ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸಾ – ಕಶೆ೦ ಪುಣಿ ವೀಜೆಚ್ಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಚ್ಯಾ ಟೆ೦ಡರಾ೦ಚಿ ಜೀಕ್ ಲಾಬಾಜೆ. ರಿಸ್ಕೆಚೊ ಅ೦ಶ್ ಕಿತ್ಲೊ? ಜುಗಾರೆಚೊ ಅ೦ಶ್ ಕಿತ್ಲೊ? ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಶೀರ್‌ಚ್ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಯ್‌ವಾಟೀ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ರೂ೦ದ್ ಕಸಲೆ೦ ಆಸಾ? ತ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ೦ ರುಸುಮ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ಯಿ ವಿಚಿತ್ರ್‌ಚ್. ಪುಣ್ ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್‌ಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನ್ಶಾ೦ಚೊ, ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ …

Read More »