Novel Series

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -37

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಈವಾಚೆ ಕುಡಿವಯ್ಲಿ ಉಟೊ೦ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಅ೦ಕಲಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಆನಿ ಈವಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪಳೆತಾಲೆ. ಅ೦ಕಲಾಚೆಂ ಮೊಡೆ೦ ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ರಗ್ತಾ೦ತ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ವೊ೦ಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲೀಜಾಯೆ೦ತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦. ಜೀವ್ ವೆಚ್ಯಾ ಅಕ್ಲಾಸಾ೦ತ್ ಹೆರ್ ವಿಸರ್ಜನಾ೦ಯಿ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ, ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ಘಾಣ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ತರ್ ತಿ೦ ಆಳ್ಮಿ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -36

‘ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಹೆ೦ ಘಡಿತ್ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ಹರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾ೦. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಯ್.’ ತಾಣೆ ಅ೦ಕಲಾಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಿ. ‘ತು೦!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್. ‘ತು೦ ಮ್ಹಜೆ ಸ೦ಗಿ೦ ನಿದ್ಚೆ೦ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಯ್? ಹೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಾತ್ಯೆಜೆ? ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ಲೊ ಪಾಶಾ೦ವ್ ಹಾಂವೆ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ?’ ‘ಪಾಶಾ೦ವ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆರಾ೦ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಆಸ್ಚೊ ಪಾಶಾ೦ವ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -35

‘ಎಕ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲಾ೦!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ!’ ಈವಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಮರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ವೊಮ್ತೊಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾ-ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗ್ತಾಚಿ ಝರ್ ದೆಂವೊನ್, ಸುಕೊನ್ ಕಾಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ‘ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಕಿ ಜಾತೆಲಿ,’ ಕಳಯ್ಲೆಂ ಅಂಕಲಾನ್. ‘ಪುಣ್ ಮರ‍್ಣಾಚೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಸೊರೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.’ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಕಿ ಚಲ್ಲಿ. ಅದಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆವಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆಂ. ಮೊಡೆಂ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -34

ಪುಣ್ ಫಕತ್ ರಿಚರ್ಡಾಚೆರ್ ದಯಾ? ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸಾ – ಕಶೆ೦ ಪುಣಿ ವೀಜೆಚ್ಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಚ್ಯಾ ಟೆ೦ಡರಾ೦ಚಿ ಜೀಕ್ ಲಾಬಾಜೆ. ರಿಸ್ಕೆಚೊ ಅ೦ಶ್ ಕಿತ್ಲೊ? ಜುಗಾರೆಚೊ ಅ೦ಶ್ ಕಿತ್ಲೊ? ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಶೀರ್‌ಚ್ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಯ್‌ವಾಟೀ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ರೂ೦ದ್ ಕಸಲೆ೦ ಆಸಾ? ತ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ೦ ರುಸುಮ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ಯಿ ವಿಚಿತ್ರ್‌ಚ್. ಪುಣ್ ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್‌ಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನ್ಶಾ೦ಚೊ, ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -33

ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಟೆಲೆಫೋನಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಖ೦ಚವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಚ್ಯೊ ತಾಳ್ವ್ಯೊ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಬೊಟಾ೦ಚ್ಯೊ ತುದಿಯೊ ವೊ೦ಟಾ೦ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಚೆ೦ ಶಿ೦ತಿದ್ ಗ೦ಬೀರಾಯೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಬಸ್ಚಿ ಹಿ ರೀತ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಪ್ರಕ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತು೦ ಕಿತೆ೦ ರಿಚರ್ಡಾ ಪರಿ೦ ಬಸ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್ ದಿಸಾ ಮದೆ೦ ಎಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಹೆಣೆತೆಣೆ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ೦. ಆಕ್ರೇಕ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -32

ಭಾಯ್ರ್ ಖರಿಚ್ ಥಂಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಕೆಟ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಹೆಲೀನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಸ್ಮಾಳೆಂ ಶ್ಹೊಲ್ ಮಾತ್ಯಾ೦ಗೊಳ್ ಪಾ೦ಗುರ್ಲೆ೦. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ. ‘ಹಿ೦ ನವ್ಕರ್-ಚಾಕ್ರಾ೦ ಕೆದಳಾಯಿ ಚಡ್ ಉಲಯ್ತಾತ್.’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?’ ‘ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ್ಡ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಭೊಂವ್ತಿಚೆ ಪ್ರಕೃತಿಕ್ ಸೊಬಾಯೆಚೆರ್ ಚರವ್ನ್. ‘ಮನಿಸ್ ಉಲಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸೊಬಾಯೆಕ್ ಮೀತ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -31

ದೊಗಾ೦ಯಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾ೦ನಿ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೆ. ‘ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ, ನ್ಹಯ್‌ಗೀ?’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡುನ್. ‘ಎಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟೀ೦ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬ್ಲಾ.’ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಭುಜಾ೦ ಹಾಲಯ್ಲಿ೦. ‘ಆತಾ೦,’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಲಿಲಿಯನ್. ‘ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಯ್ರೊ ತರ್‌ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸುಶೆಗಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಲೀನಾಚಿ!’ ತಿಣೆ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ‘ಹೆಲೀನಾ ತುಜೆ೦ ಕಾಮ್ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್.’ ‘ಯೆಸ್, ಮಾಮ್ಮಿ,’ ಹೆಲೀನಾನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಜ್ಯೋ-ಕ್ ಆಪಯ್ಲೊ ಆನಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -30

ಟೊಯ್ಲೆಟಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಆರ‍್ಶ್ಯಾ೦ತ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಚಿಚ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ ಹೆಲೀನಾನ್. ದೋನ್ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಲಾ೦ಕ್ ಗುಲೊಬಿ ರ೦ಗ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಕೇಸ್ ಬಿಸ್ಳೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ದೊಳೆ ತಾ೦ಬ್ಶೆ. ದೋನ್ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ಚಿ ವಾಟ್ ಎಕಾ ಚಲನ್‌ಚಿತ್ರಾಪರಿ೦ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಧಾ೦ವ್ಲಿ. ರಿಚರ‍್ಡಾಲಾಗಿ೦ ಆಪುಣ್ ಅಶೆ೦ ಉಲಯ್ತೆಲಿ೦ ಯಾ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತೆಲಿ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಣೆ ಚಿ೦ತ್‌ಲ್ಲೆ೦ಚ್ ನಾ. ಪ್ರಿಮೀಯರ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ರ‍್ಯಾಗಿ೦ಗ್ ಗೆ೦ಗಾಲಾಗಿ೦ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಣ್ಸಣೀತ್ ಉತ್ರಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -29

ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸಾಕ್ ಫಾ೦ತ್ಯಾಫರಾರ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾ೦ಗಾಲಾಗ್ಲೆ೦. ಆದಿ೦ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಶಹರಾ೦ನಿ ಫಾ೦ತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ೦ವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾಳಿ೦ಚೆ ಫಾರ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦. ಹೆ ವರ್ವಿ೦ ಕೊಣ್ಣಾ ಫಾ೦ತ್ಯಾಫಾರಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ವಾಪರಾ೦ತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಜಾಗ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ವ್ಹಡ್ ವಿಶೇಷ್ ನ್ಹಯ್. ನಿದೆ೦ತ್ ಮರಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟ್ತಾ. ಪುಣ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !