Novel Series

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -43

‘ಕಾ೦ಯ್…ಆತಾ೦ಚ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾಗಿ?’ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಈವಾನ್. ಟೆಕ್ಸೆ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಕುಡಿ೦ತ್ ಚರಲ್ಲಿ ದಾವ್ ಆತಾ೦ ನಿ೦ವ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ತಶೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಕೆಲೆ೦ ನಾ. ‘ತುಕಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ಇಲ್ಲಿಶಿ.’ ಈವಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಹಾ೦ವ್ ಭುಕೆಲಾ೦,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ಜೆವಣ್ ಒರ‍್ಡರ್ ಕರ‍್ತಾ೦ ಆನಿ ನ್ಹಾ೦ವ್ಕ್ ವೆತಾ೦. ಮ್ಹಾಕಾ…ವಿಸ್ಕಿ ಸೆ೦ವ್ಚಿ ಆದತ್ ಆಸಾ…ತು೦ವೆ೦ ಕಿರ‍್ಕಿರ್ ಕರು೦ಕ್ ನಜೊ…ಹಾ೦ವ್ ಲಿಮಿಟಾರ್ ಆಸಾ೦…ತುಕಾ…ಕಿತೆ೦?’ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಯ್ನ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -42

ತರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಿಸ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಪಣಾನ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಮ್ ರಾತಿಚೊ, ಸಲ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಥಮ್ ರಾತಿಚೊ ಉಮಾಳೊ ಪರತ್ ಜೀವ೦ತ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಯ್ಲೊ, ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ಕಾಜುಲೆ ದಿಸ್ಲೆ ಆನಿ ತೆ೦ ವ್ಯೆಕ್ತ್ ರಿತಿರ್ ಕಾ೦ಪ್ಲೆ೦, ಥೊಡೆ೦ ಮಾಲ್ವಲೆ೦ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ಸಾ೦ಬಾಳೋ೦ಕ್ ತಾಣೆ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚೊ ಆದಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ‘ಹಾ೦ವ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ,’ ಮಾನೇಸ್ತಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ತಾಕಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ೦. …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -41

ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಫೋನಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಲಾಗಿ೦ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ‍್ಚೊಚ್ ಆನಿ ಎಕ್ ಅಶೀರ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚೊಚ್. ಟೆ೦ಡರ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆ೦ಚ್; ಉಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಸವಲಾ೦ ಉಟ್ಚಿ೦ ನಾ೦ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಚ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಿ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಒಸಿಸಾಕ್ ವೀಜೆಚ್ಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಚೊ ಟೆ೦ಡರ್ ಲಾಗಾನ್೦ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಥಿರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಸತ್. ತರಿಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ವಿ೦ಚವ್ಣೆಕ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ತಾಣೆ ಸಬಾರ್ ಸ೦ಗ್ತಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -40

ಜೆರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಘೆ೦ವ್ಚೆಪರಿ೦ ಥೊಡೆ೦ ಅಪಾಲಿಪಾ ನಟನ್ ಕೆಲೆ೦ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ ಗೊಪ್ ಮಾರುನ್ ತಾಣೆ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿಕ್ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ಧರುನ್೦ಚ್ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ಲೊ. ಜೆರೊಮಾಚೆ ಪಾ೦ಯ್ ಧರ‍್ಣಿ೦ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕುಲೆ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ಜಾ೦ಗಾ೦ ಮದೆ೦ಚ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಅಸೊಚ್ ಧರುನ್ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಭ೦ವಾಡೆ ಘು೦ವ್ಡಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚೊ ವಿಸ್ವೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -39

‘ಕೊಣಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಯ್?’ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಎಕಾಚಾಣೆ ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ವಿಣ್ಗೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆರೊಮಾಚಿ೦ ಅ೦ತರ್ಮುಳಾ೦ ಉಡ್ಲಿ೦. ಘಡಿಯಾ೦ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ವಸ್ತ್ರಾ೦ ಆರಾವ್ನ್ ತೊ ಬಾತ್‌ರೂಮಾ೦ತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾ೦ವ್ಲೊ. ಡೊರ್ಮಿಟರಿಕ್ ಯೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತೆಚ್ ತಾಣೆ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯೆ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಬಸುನ್ ಶೂಜ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಚಲೊ ತಾಕಾ ನೀರಸ್ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಪಳೆತಾಲೊ. ‘ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ನ್ಹಾ೦ವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಕಿತೆ೦?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -38

ಬಾರಾ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಬೊರ‍್ಡಿ೦ಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾವೊ೦ಕ್ ಟೆಕ್ಸೆ೦ತ್ ಬಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೊ. ‘ನವ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ಕುಶಿನ್ ತು೦ವೆ೦ ಹಾತಿ೦ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೆ೦ ನಿಮಾಣೆ ಹ೦ತ್ ಹೆ೦ ಪುಣ್ ಸ೦ಪವ್ಣಿ ನ್ಹಯ್.’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಆತಾ೦ ತು೦ವೆ೦ ಭಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ. ಸರ್ವ್ ಅನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಮತಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿಜೆ ಆನಿ ಫಕತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್, ಆ೦ಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಾ೦ತಾ೦ಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -37

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಈವಾಚೆ ಕುಡಿವಯ್ಲಿ ಉಟೊ೦ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಅ೦ಕಲಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಆನಿ ಈವಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪಳೆತಾಲೆ. ಅ೦ಕಲಾಚೆಂ ಮೊಡೆ೦ ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ರಗ್ತಾ೦ತ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ವೊ೦ಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲೀಜಾಯೆ೦ತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦. ಜೀವ್ ವೆಚ್ಯಾ ಅಕ್ಲಾಸಾ೦ತ್ ಹೆರ್ ವಿಸರ್ಜನಾ೦ಯಿ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ, ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ಘಾಣ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ತರ್ ತಿ೦ ಆಳ್ಮಿ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -36

‘ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಹೆ೦ ಘಡಿತ್ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ಹರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾ೦. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಯ್.’ ತಾಣೆ ಅ೦ಕಲಾಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಿ. ‘ತು೦!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್. ‘ತು೦ ಮ್ಹಜೆ ಸ೦ಗಿ೦ ನಿದ್ಚೆ೦ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಯ್? ಹೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಾತ್ಯೆಜೆ? ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ಲೊ ಪಾಶಾ೦ವ್ ಹಾಂವೆ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ?’ ‘ಪಾಶಾ೦ವ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆರಾ೦ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಆಸ್ಚೊ ಪಾಶಾ೦ವ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -35

‘ಎಕ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲಾ೦!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ!’ ಈವಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಮರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ವೊಮ್ತೊಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾ-ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗ್ತಾಚಿ ಝರ್ ದೆಂವೊನ್, ಸುಕೊನ್ ಕಾಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ‘ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಕಿ ಜಾತೆಲಿ,’ ಕಳಯ್ಲೆಂ ಅಂಕಲಾನ್. ‘ಪುಣ್ ಮರ‍್ಣಾಚೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಸೊರೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.’ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಕಿ ಚಲ್ಲಿ. ಅದಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆವಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆಂ. ಮೊಡೆಂ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !