Novel Series

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -25

ಪಾಟಾಪಾಟ್ ದೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೊಲಿಡೇಸ್ ದೆಶಾಂತ್ ಉದೆ೦ವ್ಚೆ ಆಪ್ರೂಬ್ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೀನ್‌ಗ್ರೂವ್ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸುಡಳಾಯ್ ಆಸಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆ೦ ಸ೦ತುಷ್ಟ್ ಆನಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಸುಡಾಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ೦ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ದೋನ್ ದಿಸಾ೦ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಯ್‌ಫ್ರೆ೦ಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖ೦ಯ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ದೇವ್‌ಚ್ ಜಾಣಾ೦. ಹೆಲೀನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ದಾರಾಕ್ ಎಕ್ ಚೀಟ್ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -24

ಎಕ್ ಪರ‍್ಜಳೀಕ್ ಹಾಸೊ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಉದೆಲೊ. ಬಿರ‍್ಮತೆಚಿ ಸಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾ೦ತ್? ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಎಕಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಕ್ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ಚೆಪರಿ೦ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ಲೊ. ‘Have fun, Richard,’ ಲಾ೦ಬಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಹೆಲೀನಾನ್. ‘ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್!’ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್. ‘ಹ್ಯಾ ಮಝೆ೦ತ್ ಒಸಿಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಾ೦ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.’ ‘ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿತಾ೦!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ದೊಳೊ ಮೊಡುನ್. …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -23

ಸಜೀವ್ ಆಯಸ್ಕಾ೦ತಾಪರಿ೦ ತೆ೦ ದಾರ್ವಟ್ಯಾರ್ ಉಬೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಕಸಲೊ ಯೆವ್ಕಾರ್, ಕಸಲೊ ಸ್ವಾಗತ್. ರಮೋನಾನ್ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಸಿನೆಮಾಹೌಜಾ೦ತ್ ತರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿ೦ಚೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಅಶ್ಲೀಲ್ ಕುಕಾರ‍್ಯೊ ಘಾಲ್ತೆ. ಚಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹಾ೦ಗಾಸರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಹೌಜಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆ೦ಚೆರ್ ಬಸವ್ನ್ ರಮೋನಾಕ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉದೆಶೆ೦ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತಿ೦ತ್ ತೆಯಿ ಕುಕಾರ‍್ಯೊ ಘಾಲ್ತೆ. ಪುಣ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಧ್ರುವಾ೦ ಘು೦ವಲ್ಲಿ೦. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚಿ ಧುವ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦! ಪಾಶಾರ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -22

ಸತ್ಕಾರ್‌ಕೂಟ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ನವೆ ನ್ಹಯ್. ತರಿಪುಣ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮಾರ೦ಭಾಕ್ ತಾಣೆ೦ ಲಾಗಿ೦ ಲಾಗಿ೦ ಎಕ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಎಕ್ ನವಿ ಡ್ರೆಸ್ ತಾಣೆ ಶಿ೦ವಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ ತೆ೦ ನ್ಹೆಸ್ತಾನಾ ನವ್ಯಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಾಚೆ೦ ಖಯಾಲ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೆ೦ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಡ್ರೋಬಾ೦ತ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ತಾ೦ಬ್ಶಿ ಡ್ರೆಸ್ ವಿ೦ಚುನ್ ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ನವ್ಯಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ತಾಚೆ೦ ಶಿ೦ತಿದ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -21

ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾನಾ೦ ಪರ್ತಾಲ್ಲಿ೦. ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿ೦ಗ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆತಾ೦ ವೆವಹಾರಿಕ್ ಆನಿ ಕಾನೂನಿ ರಿತಿರ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಶಾಮೀಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನಾಚೆ೦ ಗಲೀಜ್ ರಾಜ್‌ಕೀಯ್ ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ವಾಜ್ರೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦. ಹೆ೦ ಫಕತ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ಎಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಸರೊಪ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ವಳ್ಕೊ೦ಚೆಪರಿ೦ ಜೆರೊಮ್, ಮಾವ್ರಿಸಾಚ್ಯಾ ವಾಟ್-ವಯ್ವಾಟಾ೦ಕ್ ಪರಿಚಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವೆ೦ತ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಚಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಚಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -20

ಹ್ಯಾ ವಾದಾಚ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦-ತುಫಾನಾ೦ನಿ ತೆ೦ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭ೦ವ್ತಣಿ ಕಿತೆ೦ ಘಡ್ತಾ, ಕಸಲೆ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆ೦ ಧ್ಯಾನ್೦ಚ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಎಕೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ ಲಾಯ್ಬ್ರೆರಿಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಉಲೊ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆ೦ ಪಾಟಿ೦ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ೦. ದಡ೦ಗ್ ಜೀವಾಚೊ ಆನಿ ರೂ೦ದ್ ಭುಜಾ೦ಚೊ ಎಕ್ ತರ್ನಾಟೊ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿತ್ ಯೆತಾಲೊ. ತೆ೦ ರಾವ್ಲೆ೦. ತೊ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಯೆವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -19

‘ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಸೊದ್ತಾಯ್, ರಮೋನಾ?’ ‘ಚಲಿಯೆ ವಿಶಾ೦ತ್ ಕೊಣೆ ಕಾ೦ಯ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ?’ ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ. ‘ತು೦ ಕಿತೆ೦ women’s lib ಸುರು ಕರ್ತಾಯ್?’ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ‘ಚಲಿಯೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರಿಜೆ? ತಿಚಿ೦ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕಾ೦ಯ್ ಪಾರ್ಲರಾಕ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦ತ್.’ ‘ತರ್ ಹೆ೦ ತುಮ್ಚೆ೦ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ್ ಫಕತ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾ೦ಚಿ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಲಿಪ೦ವ್ಕ್ ಆದಾರ್ ದಿತಾ?’ ‘ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ತುಜೆ೦,’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ರಮೋನಾಕ್ ಎಕ್ ಬೋಟ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -18

‘ತೊ೦ಡ್ ಧಾ೦ಪ್!’ ರಮೋನಾಚೊ ತಾಳೊ ಖಡ್ಪ್ ತರಿ ಆತಾ೦ ಶಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿ-ಡೆಡಿಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ತುಕಾ ತಾ೦ಕ್-ಧಯ್ರ್ ನಾ ತರ್ ಮಜೆಲಾಗಿ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಘ೦ಟ್ಯಾಚೊ ಅವಿರತ್ ಎಕಾ೦ತ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ೦ ಗೆಸ್ಟ್‌ಹೌಜಾ೦ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹರಾ೦ತ್ ಆಸಾತ್. ತು೦ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್?’ ರಾಲ್ಫಾಚೆ೦ ತೊ೦ಡ್ ಬಿಳಾಪರಿ೦ ಉಗ್ತೆ೦ ಪಡ್ಲೆ೦. ‘I just wanted to have some fun….’ ‘Some fun!?’ ತೆ೦ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆ೦. ‘ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆಚಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -17

ಕೊನ್ವೆ೦ಟಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲರಾ೦ತ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಮೋನಾಚ್ಯಾ ಮತಿಪಟಲಾರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ೦ ಪಿ೦ತುರ್ ಖ೦ಚೊನ್ ಉರ್ಲೆ೦, ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ತೆ೦ ಅಸಾದಾರಣ್ ಸವಾಲ್- ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಡೆಡಿ? ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವೊನ್ ತಾಣೆ ಭೊ೦ವ್ತಿ೦ ಪಳೆಲೆ೦. ನಿರ್ಜನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಪಾರ್ಲರ್. ರುಕಡಾಚೊ ಕಾಳೊ ಖುರಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾಲೊ. ಎಕ್ಸುರಾಯ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲಿ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ೦ತಾ೦ತ್ ತೆ೦ ಕೆನ್ನಾಯಿ ಎಕ್ಸುರೆ೦ ಆಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಪಾವ್ಲಾ೦ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆ೦ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !