Novel Series

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -1

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಥಂಯ್ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ ಆದ್ಲಿ ದೂಕ್ ಉಸ್ಕಲ್ಲಿ. ಥಾಂಬೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಚೆಂ ಖವಳ್ ಉಕ್ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ತಾಕಾ ಪಿಲಾಯಿಲ್ಲೊ. ಚಿಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ದುಕಯಿಲ್ಲೊ. ಸ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ದುಸ್ರೊ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಸಬಾರ್ ಆರ‍್ಜ್ಯೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಅರ‍್ಜ್ಯೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ …

Read More »

ಆಮ್ಕಾ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಸೊಡಾ…

ಆಮಿ 1979 ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ಆಮಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಸರ‍್ವಾ೦ – ರೆವೆ೦ತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್. ಆಮ್ಚೊ ಜಲ್ಮಾದಾರ್ – ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ; ವ್ಹಯ್, ತೊಚ್ಚ್, “ಹಾ೦ವ್ ಜಿಯೆತಾ೦” ಕುಖ್ಯಾತಿಚೊ. –ಹಾ೦ವ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ –ಹಾ೦ವ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್ –ಹಾ೦ವ್ ರಮೋನಾ ಲಿಯೊ –ಹಾ೦ವ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ –ಹಾ೦ವ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆನಿಕ್‌ಇ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಕ್ರಮೇಣ್ ಉದೆತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಆ೦ವ್ಡೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 1979-ವ್ಯಾ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !