Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NOVEL SERIES

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -33

ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಟೆಲೆಫೋನಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಖ೦ಚವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಚ್ಯೊ ತಾಳ್ವ್ಯೊ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಬೊಟಾ೦ಚ್ಯೊ ತುದಿಯೊ ವೊ೦ಟಾ೦ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಚೆ೦ ಶಿ೦ತಿದ್ ಗ೦ಬೀರಾಯೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಬಸ್ಚಿ ಹಿ ರೀತ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಪ್ರಕ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತು೦ ಕಿತೆ೦ ರಿಚರ್ಡಾ ಪರಿ೦ ಬಸ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್ ದಿಸಾ ಮದೆ೦ ಎಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಹೆಣೆತೆಣೆ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ೦. ಆಕ್ರೇಕ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -32

ಭಾಯ್ರ್ ಖರಿಚ್ ಥಂಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಕೆಟ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಹೆಲೀನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಸ್ಮಾಳೆಂ ಶ್ಹೊಲ್ ಮಾತ್ಯಾ೦ಗೊಳ್ ಪಾ೦ಗುರ್ಲೆ೦. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ. ‘ಹಿ೦ ನವ್ಕರ್-ಚಾಕ್ರಾ೦ ಕೆದಳಾಯಿ ಚಡ್ ಉಲಯ್ತಾತ್.’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?’ ‘ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ್ಡ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಭೊಂವ್ತಿಚೆ ಪ್ರಕೃತಿಕ್ ಸೊಬಾಯೆಚೆರ್ ಚರವ್ನ್. ‘ಮನಿಸ್ ಉಲಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸೊಬಾಯೆಕ್ ಮೀತ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -31

ದೊಗಾ೦ಯಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾ೦ನಿ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೆ. ‘ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ, ನ್ಹಯ್‌ಗೀ?’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡುನ್. ‘ಎಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟೀ೦ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬ್ಲಾ.’ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಭುಜಾ೦ ಹಾಲಯ್ಲಿ೦. ‘ಆತಾ೦,’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಲಿಲಿಯನ್. ‘ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಯ್ರೊ ತರ್‌ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸುಶೆಗಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಲೀನಾಚಿ!’ ತಿಣೆ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ‘ಹೆಲೀನಾ ತುಜೆ೦ ಕಾಮ್ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್.’ ‘ಯೆಸ್, ಮಾಮ್ಮಿ,’ ಹೆಲೀನಾನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಜ್ಯೋ-ಕ್ ಆಪಯ್ಲೊ ಆನಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -30

ಟೊಯ್ಲೆಟಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಆರ‍್ಶ್ಯಾ೦ತ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಚಿಚ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ ಹೆಲೀನಾನ್. ದೋನ್ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಲಾ೦ಕ್ ಗುಲೊಬಿ ರ೦ಗ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಕೇಸ್ ಬಿಸ್ಳೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ದೊಳೆ ತಾ೦ಬ್ಶೆ. ದೋನ್ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ಚಿ ವಾಟ್ ಎಕಾ ಚಲನ್‌ಚಿತ್ರಾಪರಿ೦ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಧಾ೦ವ್ಲಿ. ರಿಚರ‍್ಡಾಲಾಗಿ೦ ಆಪುಣ್ ಅಶೆ೦ ಉಲಯ್ತೆಲಿ೦ ಯಾ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತೆಲಿ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಣೆ ಚಿ೦ತ್‌ಲ್ಲೆ೦ಚ್ ನಾ. ಪ್ರಿಮೀಯರ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ರ‍್ಯಾಗಿ೦ಗ್ ಗೆ೦ಗಾಲಾಗಿ೦ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಣ್ಸಣೀತ್ ಉತ್ರಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -29

ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸಾಕ್ ಫಾ೦ತ್ಯಾಫರಾರ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾ೦ಗಾಲಾಗ್ಲೆ೦. ಆದಿ೦ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಶಹರಾ೦ನಿ ಫಾ೦ತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ೦ವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾಳಿ೦ಚೆ ಫಾರ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦. ಹೆ ವರ್ವಿ೦ ಕೊಣ್ಣಾ ಫಾ೦ತ್ಯಾಫಾರಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ವಾಪರಾ೦ತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಜಾಗ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ವ್ಹಡ್ ವಿಶೇಷ್ ನ್ಹಯ್. ನಿದೆ೦ತ್ ಮರಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟ್ತಾ. ಪುಣ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -28

ತೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸುಶೆಗ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲಿ ನಾ ಆನಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲಿ. ಟಿ.ವಿ. ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಎಲ್ಸೀಟಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ದಿವೆ ಮ೦ದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತೊ ಫುಮಾರ‍್ಲೊ. ತಾಕಾ ಹಿ ಎಕ್ ನಿಶಾಣಿ. ತೆ೦ ಖ೦ಡಿತ್ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ಯೆತೆಲೆ೦. ಪುಣ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ತೊ ತಿಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ಶಿ೦ ಗೆಲೊ. ತಿ ದಾಟ್ ನಿದೆ೦ತ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -27

‘ತು೦ ಸದಾ೦ಚೆಪರಿ೦ನಾ೦ಯ್!’ ‘ಹೆ೦ಗ್ ಒವರ್ ವಚು೦ಕ್ ದೋನ್ ಬಿಯರಿ ಪುಣಿ ಪಡಾಜೆ, ಈವಾ’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊನ್. ‘ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ದಣ್ಸಿತಾಯ್!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಯೆಕ್ ಬೋಟ್ ತಾಕಾ ಜೊಕುನ್. ‘ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆ೦ ದಿಸ್ತಾ.’ ‘ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ದಣ್ಸಿತಾ೦ ಆನಿ ತುಕಾ ಭೆ೦ ದಿಸ್ತಾ,’ ಈವಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಉಚಾರ‍್ಲಿ೦ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ತುಜೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ‍್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಈವಾ!’ ‘ತುಕಾ ಸರ‍್ವ್ ಅರ‍್ಥ್ ಜಾತಾ!’ ತೆ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -26

ಈವಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯು ಎಕಾ ಲಿಫ್ಟಾ೦ತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ, ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆನಿ ಹೆಲೀನಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಲಿಫ್ಟಾ೦ತ್ ರಿಗ್ಲಿ೦. ಕಾರ್ ಪಾರ‍್ಕಾಕ್ ಪಾ೦ವ್ಚೆ ವರೇಗ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಯಾ ಹೆಲೀನಾ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಉಲಯ್ಲಿ೦ ನಾ೦ತ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೊಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನಾಚ್ಯಾ ತಪ್ಕಟ್ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ದೋನ್‌ಯಿ ಬಾವ್ಳೆ ನಿದಾವ್ನ್ ರಿಚಾರ‍್ಡಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಥಕ್ಲಾ೦ಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆ೦ಯ್!?’ ಹೊ ಫಟಿ೦ಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಪುಣಿ ಧರಿನಾ ಆನಿ ಅಶೆ೦ ವಿಚಾರ‍್ತಾ – ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾ೦ತ್‌ಚ್ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾ – …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -25

ಪಾಟಾಪಾಟ್ ದೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೊಲಿಡೇಸ್ ದೆಶಾಂತ್ ಉದೆ೦ವ್ಚೆ ಆಪ್ರೂಬ್ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೀನ್‌ಗ್ರೂವ್ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸುಡಳಾಯ್ ಆಸಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆ೦ ಸ೦ತುಷ್ಟ್ ಆನಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಸುಡಾಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ೦ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ದೋನ್ ದಿಸಾ೦ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಯ್‌ಫ್ರೆ೦ಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖ೦ಯ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ದೇವ್‌ಚ್ ಜಾಣಾ೦. ಹೆಲೀನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ದಾರಾಕ್ ಎಕ್ ಚೀಟ್ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ …

Read More »