Novel Series

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 6

ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಚಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾನ್, ಸಾರ್ಕಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚುನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾಂ,…ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ….ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ, ಫಾ.ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್…ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ತೊ ಸರಳ್, ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ತಾಸ್ತಾಂ….ರಿಶಭಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಕಾರ್ ವೋಂಟ್, ಉಧ್ಧಟ್ ಪಣಾಚಾ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಉಗಡ್ಲೆ…. “ಫಾದರ್….ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ?!”… ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ….ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾರ್ ವೊಂಟಾದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉತ್ರೊಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟೊಂಚಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚಾ ಉತ್ರಾಂ ಮತಿಂ ಜಿರೊವ್ನ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಾ ಲಾರಾಂನಿಂ ಗಾಳುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ …

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 5

ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ತಾರೀಕ್ . ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್, ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಲೊ ನಾಸ್ಟೊ ತಿರ್ಸೊನ್, ಬಸೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ…. ಎಸಿಡ್ ಘಾಯಾಚಾ ತ್ಯಾ ಹುಲ್ಪಾಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚಿ ಘಯ್ರೆ ದೀಶ್ಟ್….ತಲ್ವಾರೆಚಾ ಪಾಜ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾರೆಪರಿಂ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಟಿಎಮ್ ಬೂತಾ ಥಂಯ್ ಖಂಚೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ.! ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ…. ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾರ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ವೊಂಟಾ ಮಧೆಂ ಚಿಟ್ಕೊವ್ನ್, ಜಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಧುಂವೊರ್ ಆರಾಮೆರ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ – 98

‘ಆತಾಂ ತುಕಾ ಎಕ್ ಪುತ್ ಉದೆಲೊ, ಹಾಂ?’ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಕೊಣಾಚೊ ಪುತ್, ಮೆಥ್ಯುಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಚೊಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆನಿ ತುಕಾ ತುಜೊ ಪೂತ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಒಸಿಸಾಂತ್ಲೊ ದೇವ್, ರಿಂಗ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸೊದುನ್ ದಿತಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಚೆಂ ರುಸುಂ ಹೆಂ? ದಯಾದಯಾಳಾಯೆಚಿ ಕರ್ನಿ ಹಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಡಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ? …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -97

ಈವಾ ಲಾಜ್ರಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ, ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ಖುನಿಗಾರ್‍ನ್, ಎಕ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ನಾಜಾಯಿಸ್ ಪುತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್‌ಸರ್‌ಗಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್!’ ಇತ್ಲೆಂ ಉಚಾರ್‍ತಾನಾ ಎಕಾ ಅವೆಕ್ತ್ ಆನಿ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಮಿರ್‍ಮಿರ್‍ಯಾಂಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ಈವಾ ಲಾಜ್ರಾ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಲಾಗಿಂ ತೆಂ ಝುಜ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬಳಿಷ್ಟ್ ತುರುಫ್ ಖ್ಹೆಳ್ಚಾ ಖಿಲಾಡಿಪರಿಂ. ‘ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಂವೆಂ …

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 4

ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಚಡ್ಪಡೆವೆಳಾ ರಿಶಭಾಚೊ ತಾಳೊ ಪರತ್ ಉಟ್ಲೊ. ಆನಿಂ ರಿಶಭಾಚಾ ದುಖಾಂ ಝರಿಚೆರ್ ಕಳ್ವಳೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚುನ್, ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪಯ್, ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ…. “ಹಾಂವ್ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಥರಾನ್ ಮೊಗಾ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತಸಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅವ್ಚಿತ್ತ್, ವಿಕಾಳ್ ಘಡ್ಯೆ, ಕುಡಿಕ್ ಭೀಕರ್ ಜಖ್ಮ್ ಯೀ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಹಾಡ್ಚೊ ತಸಲೊ, ಅಂಗ್ ವಿಕಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಚಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -54

ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್. ‘ತು೦, ತು೦ವೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕರ‍್ಚೆತಿತ್ಲೊ ಶಾಣೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ‍್ವಾ೦ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.’ ‘ಆನಿ ತುಜಿ?’ ‘ತುಕಾ ಕಸಲೆ೦ ಫಕರ್ ಪಡ್ಟಾ, ರಿಚರ್ಡ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಕುಸ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಕೊಣೆ೦ಯಿ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾತಾ೦ಚೊ ಗಳೊ ಮುನ್ಕುಟ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್.’ ‘ಆತಾ೦ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತು೦ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಪರಿ೦ ಉಲಯ್ಲೆ೦ಯ್!’ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಹಾಸುನ್. ‘ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್?’ ‘ಹೊ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -57

‘ಆತಾಂ ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾಧಾನ್!’ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ.’ ಫ್ರ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ತೊ ಹಾತ್ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಆಶೀರ‍್ವಾದ್ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಉಬಾರ‍್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಯ್‌ವಾಟಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಮಾತಿಚೆ ತಯಾರಾಯೆ ವಿಶಾಂತ್  ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ರಮೋನಾ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಲಾಂ ವಿಚಾರ‍್ಲಿಂ. ‘ಖಂಡಿತ್, ಪವಿತ್ ಅತ್ಮೊ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕುರ‍್ಪೆ ಖಾತಿರ್ ಲಾಲೆಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -67

ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಪಾರ‍್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಿ ಕರಾವಳಿಚೊ ರಸ್ತೊ ಧರುನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ಹೆರಾ ಕುಶಿನ್ (ಆತಾಂಚೆಂ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟ್) ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸುಮಾರ್ ದೆಡಾ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಾಪ್ತೆಚ್ ಆಂಟಿಚೆಂ ಘರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಿಚಿ ವಸ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮೂನ್‌ಬೀಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಶಾಳೆಂತ್ ತಿ ಮೆಸ್ತಿರ‍್ಣ್; ಭೆಸಾಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್. ವಾಟೆರ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸುಕೆಂ ಆನಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -68

ಮೆಥ್ಯು ಸಾಂಗಾತಾ ಮುನೀರ್ ಖಾನ್, ರಜೀಯಾ ಆನಿ ಸುಲ್ತಾನಾ ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ಡ್ರಾಯ್ವಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಸೆನ್ಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುನೀರ್ ಖಾನ್ಂಚ್ ತಾಕಾ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಲೀಜಾಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಎಯ್ಲಾನ್ ಜಾತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಉಸ್ಕಾಲಿಂ, ಜಮ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪೊಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್ಲಿಂ. ‘ಹೇಯ್ ಬುದ್ದು!’ ಉದ್ಗಾರ್ಲಿ ರಜೀಯಾ ಹೆ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ದುಲ್ಹನಿಯಾಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ ಆನಿ ತುಂ ಸುಟ್‌ಬೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಬಸುನ್ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !