Novel Series

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -44

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಈವಾನ್ ಎಕ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೊ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಿ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಸುಲಬಾಯೆಚಿ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಗರ‍್ಜೆಚಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಜಾಣಾಸ್ಲೆ೦. ಜೆರೊಮಾನ್ ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆ೦ಚ್ ರೆಸ್ಟೋರಾ೦-ತ್ ಸಾ೦ಜೆಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಖುಶಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ೦ ಹರ್ ಫೊಕಾಣ್, ಹರ್ ಹಾಸೊ ಈವಾಕ್ ಕ೦ಪ್ ಸುಟಯ್ತಾಲೆ೦. ಈವಾ ಭಿಯೆತಾಲೆ೦ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -45

‘ಛೆತಾವ್ಣಿ? ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ಗರ‍್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತು೦ವೆ೦ ಜೀವ೦ತ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ಉದ್ದೇಶಾನ್.’ ‘ಅಸಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಖ೦ಯ್ಸರಿ ವರುನ್ ಪಾವಯ್ನಾ, ಈವಾ.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಬದ್ಲುನ್. ‘ವ್ಹಾ!’ ತೆ೦ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ಹ್ಯಾಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆ೦ ಪಿಶೆ೦ ಹೆಲೀನಾ ತುಜೆರ್ ತೊವ್ತಾ ಆನಿ ಮೊರ‍್ತಾ ಆನಿ ತೆ೦ ರಮೋನಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮದೆ೦ಚ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -46

‘ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ವೆಗಿ೦ಚ್ ದೇವ್ ಯೆ೦ವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ!’ ‘ರಾವ್, ರಾವ್,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡ್ರಿ೦ಕಾಚೆ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ದೆ೦ವವ್ನ್. ‘ಚುನಾವ್ ಜಿಕುನ್ ತೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಹಾ೦ಗಾಚೊ ದೇವ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦ ತು೦ವೆ೦? ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆತಾಯ್? ಒಸಿಸಾ೦ತ್ಲೊ ರಿ೦ಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ , ದೇವ್, ಹಾ೦ವ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ ಪಾವಾನಾ? ಕಶೆ೦ಯಿ ಮ್ಹಜೆ೦ ಮೃಗಾಲಯ್ ವಾಡತ್ ಆಸಾ, ದೆವಾಚೆ೦ ರಾಜ್ ವಾಡ್ಚೆಪರಿ೦!’ ‘ರಾಜ್ ವ್ಹಾಡತ್ತ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -47

‘ತುವೆ೦ಚ್ ತೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆಪಾವ್ಟಿ೦ ಆಯ್ಕೊ೦ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ದಿಸ್ತಾ, ಮಿ|ಲಿಯೊ.’ ‘ಹಾ೦ವ್ ತಿತ್ಲೊಯಿ ಪಾಟಿ೦ ಪಡ್ಲಾ೦, ತರ್?’ ಅಜಾಪ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಹ್ಯಾ ಮಶ್ಯಾವಿಶಿ೦ ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್?’ ಹೆಲೀನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾ೦ಚ್ಯಾ ನಾಕ್ಷೆ೦ಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ೦. ‘ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ತು೦ವೆ೦ ಜೆರೊಮಾಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತರ್ ಬರೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಮಿ|ಲಿಯೊ!’ ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ‘ಕಾರಾಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತು೦ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚೊನಾ೦ಯ್.’ ‘ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ೦, ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿ೦, ಸಯ್ತ್‌ಯಿ ಹಾ೦ವ್ ಭೆ೦ಕ್ರೊ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -48

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಸ೦ಪವ್ನ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಚ್ಯಾ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ವಚುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸುದ್ರಾಯ್ಲೆ೦. ಮುಕಮಳ್ ಧುತೆಚ್ ತೆ೦ ಸುಕವ್ನ್ ಪಾತಳಾಯೆನ್ ಪೌಡರ್ ಸಾರಯ್ಲೊ; ವೊ೦ಟಾ೦ಕ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಯ್ತೆಚ್, ಕೇಸ್ ಸಾರ‍್ಕೆ ಕರುನ್ ತೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಟಪ್ಪಾಲಾ೦ತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಗಝಿನಾ೦ಕ್ ತಾಣೆ ವಿ೦ಚ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಪರತ್ ತೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ತವಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಟೇಬಲಾ ವಯ್ಲೆ೦ ಫೋನ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆ೦. ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ನ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -49

‘ಹಾ೦ವ್‌ಯಿ ತಶೆ೦ಚ್ ಚಿ೦ತಾಲೊ೦,’ ಆತಾ೦ ಜೆರೊಮಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲಿ೦. ‘ಎಕ್ ಬರೆ೦ ಕಾಮ್, ಎಕ್ ಸು೦ದರ್ ಪತಿಣ್, ಸುಶೆಗಾಚೆ೦ ಘರ್…ಪುಣ್ ಆತಾ೦?’ ‘ಆತಾ೦ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ಜೆರೊಮ್?’ ವಿರರಾಯೆನ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ತುಜೆ೦ ರುದಾನ್ ಸುರು ಕರಿನಾಕಾ.’ ‘ಮ್ಹಜೆ೦ ರುದಾನ್ ಆತಾ೦ ಥಾ೦ಬ್ಲಾ೦,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಆತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣ್ವಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ೦!’ ‘ಖ೦ಚೆ ರಿತಿರ್?’ ಹೆಲೀನಾನ್ ದಾಡಾಂಮಾ ಅಡ್ಚಿಲಿ೦. ಶಾ೦ಪೇನ್ ಬಕೆಟಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಬರಪ್ ಅರ್ವಾಸ್ ಕರ್ಗಾಲ್ಲೆ೦. …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -50

‘ಮಿಸೆಸ್ ಜೆನಿಸ್…ಹೆ೦ ಸರ್ವ್…ಮ್ಹಾಕಾ ಘೊಟಾಳ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಘೊಟಾಳೊ ಜಾಯಿತ್ತ್ ವೆತಾ.’ ‘ವೆತೆಲೆ೦ಚ್!’ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ೦ ತಿ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹಾ೦ವೆ೦ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರ್ಶಿ ತರ್ ಭೋವ್‌ಶಾ ತುಜೆ ದೊಳೆಯಿ ಉಗ್ತೆ ಜಾತೆಲೆ.’ ಹೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ಹೆಲೀನಾಚೆರ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ‘ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್?’ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ಆಸಾ’ ಜೆರೊಮಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦, ಎಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸುನ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಕಸಲಿ೦ಗಿ ಕಿಟಾ೦ ಆಸ್ಚಿ೦ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -51

‘ಜಾಯ್ಜೆಯಿಚ್ಚ್,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ತೆಚ್ ನ೦ಬರ್ ವನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.’ ‘ತರ್ ಹೆ ಜಿಕ್ಣೆ೦ತ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾ೦ಯ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?’ ‘ತು೦ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಹಾ೦ವ್ ನ್ಹಯ್.’ ‘ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಯ್ತ್, ಜಯ್ತಾಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ನ್ಹಯ್.’ ‘ಸಾರ‍್ಕೆ೦ಚ್ಚ್!’ ‘ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ?’ ‘ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ? ತು೦ವೆ೦ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಚಿ೦ತಿಜೆ, ರಿಚರ‍್ಡ್. ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಯ್ತ್ ಆನಿ ಮುನಾಫೊ. ಹೆ ವಾಟೆರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸಲ್ವಣ್ಯೊಯಿ ಚಿ೦ವೊನ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -52

ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಎಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ಆತಾ೦ ಆಪ್ಣೆ೦ ಖ೦ಚಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ತ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಸ೦ಗ್ತಿ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊಕಿ ಆಪ್ಣೆ೦ ವರ‍್ಸಾ೦ ಆದಿ೦, ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್‌ಚ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಹಿ೦ ಘಡಿತಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦: ಈವಾನ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭೆಟ್. ಜೆರೊಮ್ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !