Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NOVEL SERIES

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -15

ಹೆಲೀನಾ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಜೊನಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೆ೦. ಉ೦ಡ್ಯಾ೦ಚಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಡೋಬ್ಬಿ ಫಾದರ್ ಜೊನಾಚ್ಯಾ ಕಿಚನಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ‘ಗುಡ್‌ಮೊರ್ನಿ೦ಗ್, ಹೆಲೀನಾ!’ ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಆಜ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಗಿ೦ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ೦ಯ್?’ ಹೆಲೀನಾ ಹಾಸ್ಲೆ೦. ಡೋಬ್ಬಿಕ್ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಜೊನಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ವೆಳಾಪಟ್ಟಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ? ‘ಶ್ಹೆರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಆನಿ ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ೦!’ ತೊಚ್ ಮು೦ದರೊನ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -14

‘ತರ್‌ಯಿ ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾಲಿ೦ ನಾ೦ತ್,’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಎಕ್ ಬೋಟ್ ತಾಕಾ ಜೊಕುನ್. ‘ಉಡಾಸ್ ತುಕಾ ಆಸಾ, ಹೆಲೀನಾ, ತುಜ್ಯಾ ಡೆಡಿಚೆ೦ ವಿಮಾನ್ ಭಸ್ಮೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲಿ ರಾತ್? ತು೦ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ‘ಸ್ಟಡಿ’೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ಭಾಯ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ತುಫಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ ತಿ ಕರಾಳ್ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ತು೦ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಕುಶಿನ್ ತು೦, ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಮದೆಗಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -13

ತ್ಯೊ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಿಬೊ ಆನಿ ಹುಲ್ಪೊ೦ಚ್ಯಾ ಲೋಹಾಚೊ ವಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ – ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಜೆನಿಸಾಚೊ – ಉಡಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವರ್ಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಿ೦ಗಲ್ ಇ೦ಜಿನ್ ವಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಚ್ಯಾ ರನ್‌ವೇ-ಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲಿ ಸ೦ಗತ್ ತಾಚೆ ಆವಯ್ನ್ – ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾನ್ – ತಾಕಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -12

ತೆ೦ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾ೦ಪಡ್ಲೆ೦. ‘ತು೦ ಪಯ್ಶೆ ಘೆತಾಯ್ ಯಾ ನಾ?’ ಆಪ್ಲೆ ವೋ೦ಟ್ ಚಾಬೊನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ಹೆ೦ ಹಠ್ ಫಕತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮತಿ೦ಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸೂಪ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ. ‘ಹು೦!’ ಹು೦ಕಾರ್ಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾ. ‘ಕಿತೆ೦ಯಿ ತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.’ ತಾಣೆ ಸುಪಾಕ್ ಕುಲೆರ್ ಮಾರ್ಲೆ೦. ರಿಚರ್ಡ್ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟೊನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ತಾ೦ಚೆ೦ ಜೆವಣ್ ಮುಕಾರೊನ್ ಗೆಲೆ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -11

ಹೆಲೀನಾನ್ ಒಸಿಸಾಕ್ ಸೆರ್ವೊ೦ಚಿ ತಾರಿಕ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಸ೦ಗಿ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೇಗಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಪಾಶಾ೦ವ್‌ಯಿ ಜಾಗೆ ಜಾಲೆ. ಹೆಲೀನಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ಅಪುಟ್ ಚಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೇಜ್‌ಚ್ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಕ್ ಪಿಸಾ೦ತುರ್ ಕರು೦ಕ್. ತಸಲಿ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೀತ್ ತರ್ ದಾದ್ಲೊ ತಿಕಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -10

ಹೆಲೀನಾನ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾ೦ಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರುನ್, ಎಕ್ ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚುಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತ್-ಬರ್ಪಾನ್ ತಿದ್ವೊನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ವೊಡ್ಲಿ. ಹೆಲೀನಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ತೆ೦ ತ್ಯಾ ಟಾಯ್ಪ್‌ರಾಯ್ಟರಾಕ್ ವೊಳ್ಸು೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷೆನ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ಕಿತೆ೦ಯಿ ತರಿ ಹೆ ಚಲಿಯೆಥ೦ಯ್ ಎಕ್ ‘ಕ್ಲಾಸ್’ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೆಚ್ ರಿತಿರ್ ತೆ೦ ಹೆರಾ೦ಚೆ೦ ಗುಮಾನ್ ಜಿಕು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಲಾಗಿ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -9

‘ಹಾ೦ವ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್ ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿ೦ ಘಡಿಭರ್ ನಿದೊ೦ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಪಾತ್ಯೆತ್? ಹಿ ದಿನಚರಿ ಬರಯ್ತಾನಾ ನವ್ಯಾ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ೦ ಪಾ೦ಚ್ ವೊರಾ೦ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್. ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವೊ೦ಕ್. ಹು೦. ಗ್ರೀನ್‌ಗ್ರೂವ್ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾ೦ತ್ ಬಸುನ್ ಆಸಾ೦. ಮ್ಹಜೆ೦ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿಕಿ ಉಟೊ೦ಕ್ ನಾ. ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಉದ್ವೇಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾ೦ವ್ ನಿದೊ೦ಕ್ ಸಕ್ಲಿ೦ ನಾ ತೆ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -8

ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ. ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಶಿರ‍್ಶಿರ‍್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆಸೊನ್‌ಯಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆಸೊನ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಸಲೆಂಗಿ ಸಸ್ಣಾಕ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ನೀಳ್ ಸ್ವಾಸ್ ತಾಣೆ ಸೆವ್ಲೊ. “ತುಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಮಿ| ಲಿಯೊ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾ ರಮೋನಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್. “ಪುಣ್ ತುಂ ತುಜೆ ಸರ‍್ವ್ ನಿಯಾಳ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್. ಹೆಂ ಬೋರ‍್ಡಿಂಗ್ ತುವೆಂ ವಿಂಚ್ಲಾಂಯ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -7

ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲೊ ತೊ ದೀಸ್ ಸಂಪ್ತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಬಾಂದ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಬೆಂಝ್ ಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪರ್ನೆಂ ತರ್‌ಯಿ ತ್ಯಾ ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಜರ್ಮನ್ ಸಾಹೆತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಂತ್ ಏಕ್ ಥಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆಚ್ ಪಯ್ಸ್ ರಿಚರ್ಡಾಚೆಂ ಫೊಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಿಚರ್ಡ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ …

Read More »