Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NOVEL SERIES

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -6

ತೆ ರಾತಿಂ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ರಾತಿಚಿಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ತಳ್ವಿ ಹುಲ್ಪತಾಲಿ. ಎಕಾ ನಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಂ ಬೊಕ್ಕೊ ತಾಚೆರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಚರ‍್ಚರ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಆತಾಂಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದುಕಿಚೆ ಧುವ್ರೆನ್ ಮತ್ ಸಾಫ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ೦ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ತಾಕಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -5

“ಗುಡ್ ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್’’! ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆಂ ವಂದನ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಭಾಗವ್ನ್ ಮಾಂದ್ಲೆಂ. “ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ಕಾಂಯ್?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. “ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚೆ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ “ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಬೋರ‍್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಾಂಚ್ವೆ ಮಾಳ್‌ಯೆಕ್ ವರ‍್ಗಾಯ್ಸುಂಚೆ ವಿಶಾಂತ್ ತುವೆಂ ದಯಾ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ಜೆ. ಆತಾಂ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಮಾಳ್‌ಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸೊಲಿಸಿಟರಾಂಚಿ ಕಂಪೆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಬಂದ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -3

ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೆಟಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ವೆತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಏಕ್ ನೀಳ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ. ತಾಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಠೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಧನ್, ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ನೀಳ್ ಶ್ವಾಸಾಂತ್ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಘಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ನವೆಂ ದೃಶ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೆಟಾಂತ್ ತೇಲ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ! ಹ್ಯಾ ಜಾಗೃತೆಸಂಗಿಂ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೆಟಾಂತ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -2

“ತುಂ ತಶೆಂ ಚಿಂತಾಯ್?” “ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಜಾಣಾಂ.” ಈವಾ, ವಿಸ್ಕಿ, ಸೊಡಾ ಆನಿ ಬರಫ್, ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ಆನಿ ಚಾಕ್ಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಟ್ರೊಲ್ಲಿ ಲೊಟುನ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಸಾಂಜ್ ಸುರು ಜಾಲಿ… ತೆ ಭೆಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯು, ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಿ ಸಾಂಜ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಉರ‍್ಲೆಂ. “ತುಜೆ ಪತಿಣೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ದೂಕ್ ಪಾವ್ತಾಂ!” ಮದೆಂಚ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -1

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಥಂಯ್ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ ಆದ್ಲಿ ದೂಕ್ ಉಸ್ಕಲ್ಲಿ. ಥಾಂಬೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಚೆಂ ಖವಳ್ ಉಕ್ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ತಾಕಾ ಪಿಲಾಯಿಲ್ಲೊ. ಚಿಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ದುಕಯಿಲ್ಲೊ. ಸ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ದುಸ್ರೊ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಸಬಾರ್ ಆರ‍್ಜ್ಯೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಅರ‍್ಜ್ಯೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ …

Read More »

ಆಮ್ಕಾ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಸೊಡಾ…

ಆಮಿ 1979 ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ಆಮಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಸರ‍್ವಾ೦ – ರೆವೆ೦ತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್. ಆಮ್ಚೊ ಜಲ್ಮಾದಾರ್ – ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ; ವ್ಹಯ್, ತೊಚ್ಚ್, “ಹಾ೦ವ್ ಜಿಯೆತಾ೦” ಕುಖ್ಯಾತಿಚೊ. –ಹಾ೦ವ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ –ಹಾ೦ವ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್ –ಹಾ೦ವ್ ರಮೋನಾ ಲಿಯೊ –ಹಾ೦ವ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ –ಹಾ೦ವ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆನಿಕ್‌ಇ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಕ್ರಮೇಣ್ ಉದೆತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಆ೦ವ್ಡೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 1979-ವ್ಯಾ …

Read More »