Novel Series

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -78

“ವ್ಹಯ್!” “ತುಕಾ ಕಶೆ೦ ಕಳಿತ್?” “ಹಾ೦ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾ೦ತ್ ನರ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ೦.” “ಆನಿ ಆತಾ೦?” “ ತುಕಾ ಗರ್ಜೆಚೆ೦?” “ವ್ಹಯ್.” “ಹಾ೦ವ್ ಬಾಳ್ಟೆರಾ೦ಕ್‌ಯಿ ವೆತಾ೦, ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್ ಕರು೦ಕ್‌ಯಿ ವೆತಾ೦!” “ತರ್ ತು೦ ಜೀವನ್-ಮರಣ್ ಹ್ಯಾ೦ ಮಧ್ಲಿ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕರು೦ಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾಯ್?” “ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಕರಿನಾ….ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ಹಾತೆರ್ ಮಾತ್ರ್.” “ಸ್ಕೊಚ್ ಪಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಹಾತೆರ್?” “ತು೦ ತಶೆ ಸಮ್ಜಾತಾಯ್ ತರ್, ವ್ಹಯ್.” “ತಾ೦ಚಿ೦ ನಾ೦ವಾ೦?” ಯ್ಯೂಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -79

ತ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತೊ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿ೦ ಹಾಸ್ಲೊ. ವಾಟ್/ದಿಶಾ ದಾಕಯ್ತೆಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪುಣ್ ವಾಟ್ ತಾಣೆ೦ಚ್ ಚಮ್ಕಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತೊ ಚಮ್ಕಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ವೊಲ್ಲೆಟಾ೦ತ್ ಧಾ-ಪ೦ದ್ರಾ ದಿಸಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತೆ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಕಾ ಫಿಕ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಕಸಲ್ಯಾಕಿ – ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಚಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ಚಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -80

“ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್!” ಎಕ್ ನವೊಚ್ ಪುಣ್ ಖಚಿತ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ದೋಗ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಉಬೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ; ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ವಳ್ಕಾಲೊ-ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ. ತಾಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೊಲ್ ಸಾಂಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸುರಾಂಟಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -81

ನಿಮಾಣೊ ಗೃಂಥ್ “ಝಡ್ತೆಚಿಂ ಝುಜಾಂ” (ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂಚ್ ಅವಸ್ವರ್ – 59ಥಾವ್ನ್ ) ………………..ಜಮಾತಿಚಿ ಸ-ವಿ ಸಾಂಜ್. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಇಂಟರ್‌ಕೊಮ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ದಾಂಬ್ತಾನಾ ಮೊಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇಡ್ ಘಂಟೊ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟ್ಂ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ತೆಚ್ ಚಾರ್ಲ್ಸಾಚೊ, ನಿದೆನ್ ದಾಟ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಳೊ ಸ್ಪೀಕರಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲೊ. ‘ಕೋಣ್? ದಯಾ ಕರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?’ ‘ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್!’ ಜಾಪ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -82

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ಹಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕೊಫಿ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚಿ ಮೋತ್ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾಲಿ. ಅಂತ್ಯ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆನಿ ಕಸಲಿಚ್ ಚುಕಾರಿ ವಾಟ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಕಸಲೆಂಗಿ ವಿಬಿನ್ನ್ ಚಿಂತಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂಯ್ ಆಯ್ಲೆಂ- ಜಶೆಂ ವಾರ್‍ಯಾ-ಪಯ್ಣಾಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೊ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ವಿಮಾನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐಲಾನ್ ಕರುನ್ – ಆನಿ ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -83

‘ಮೌರಿಸ್ ಅಗುಸ್ತಿನ್?!’ ಜೆರೊಮಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ರಿತಿರ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ‘ಪುಣ್ ಆಮಿ ತಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಖರೀದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್?’ ‘ಆಮಿ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಖರೀದ್ ಕೆಲ್ಯಾ!’ ತಿದ್ವಿಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ತುಕಾ ಮೌರಿಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಣೆ ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ? ‘ತುಜೆ ಖೊಲೆ ತು೦ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಖೆಳ್ಳಾಯ್, ಮೆಥ್ಯು!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುನ್. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತೊ ಧರ್ಲೊ. ‘ಪಾವನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆ೦ಚ್ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆ೦ ಪೀಲ್ …

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 3

ವೊರಾಂ…..ಸಕಾಳಿಚಿಂ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾಸ್ತಾಂ…. ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ನಂತರ್ ತಾಚಿ ಚಾಲ್, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರಾ ಕುಶಿನ್ ಚಾಲು ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್…. ‘ಝಾರಾ ಸರ್ಕಲ್ ’ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ…ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ…. ಎಸಿಡಾನ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜರ್ಜರಿತ್ ಮುಖಮಳಾಚೊ, ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚೊ…ರಿಶಭ್…. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರಳಾ ಆವಾಜಾ ಬರಾಬರ್….ಸಕಾಳಿಂಚಾ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್…..ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ‘ಝಾರಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -85

ಆಪ್ಲೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್, ಸುಸಜ್ಜ್ ಆನಿ ಐಶಾರಾಮಿ ದಿವಾನ್‌ಖಾನೊ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಖಾಲಿ ಜಾತಾನಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಪಾಪುಡ್ನ್ ತಾಣೆ ಭಂವ್ತಿ ಪಳೆಲೆಂ. ನಾ, ಕೋಣ್ಂಚ್ ನಾ. ತೀನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸಬಾರ್‍ಶೊ ಸಂಗ್ತಿ ಜ್ಯೊ ಘುಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ಘುಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಜೆರೊಮಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ತೊ ಜಿಣಿ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ವಿವರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -84

‘ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶಿಂ, ರಿಚ್ಚರ್ಡ್?’ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ರಮಿನ್. ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿಂ ನಾ. ‘ಹೆಂ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ಯಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಕಳವ್ಣಿ ದಿತಾಯ್?’ ‘ತುಂ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜತಾಯ್?’ ‘ತುಜೆಂ ಹೆ ಎಕ್ ಬಾಳ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ!’ ‘ಡ್ರಿಂಕ್ ಘೆತಾಯ್?’ ರಮಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ‘ಹಿ ಬೀಚ್ ಕೊಟೆಜ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಆಸಾ.’ ‘ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊಂ!’ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !