Novel Series

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -62

‘ಹಾಂವೆಂ ವಿವರಿಲ್ಯಾರಿ ತುಂ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೊನಾಂಯ್!’ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸವಲಾಕ್ ಖುದ್ದ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಜಾಬೆಜಾನ್. ‘ಆತಾಂ ವಚ್, ಲಜೆನಾಕಾ, ಭಿಯೆನಾಕಾ. ಉಡಾಸ್ ದವರ್, ಜೀವ್ ವೆರ‍್ತ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಖಿರಯ್ನಾಕಾ. ತುಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಜೀವಿ ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಬರಾಬ್‌ಚಿ ಜೀವಿ ಖಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಮಾನ್.ದಿ.’ ‘ಕೋಣ್ ತಿ ಜೀವಿ, ಜಾಬೆಜ್ ಸರ್?’ ‘ಸ್ತ್ರೀ!’ ಜಾಬೆಜಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -63

‘ಆಮಿ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ?’ ‘ಹಿಂ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ, ಮೆಥ್ಯು!’ ಲೀಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಎಲೀಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಕೂಡ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ದಯ್‌ಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಭುಕೆತಾ, ಸದಾಂಚ್.’ ‘ತಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚಾಯಿ ರಿತಿಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸನಾ.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಭಂವ್ತಿಂ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಾನಾಂಯ್?’ ‘ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಕಾಯಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಯೆತ್.’ ತಾಣೆ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -64

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಸುಕ್ರಾರ್. ಸಾರ‍್ವಜನಿಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾವಾರ್ ರಜಾ. ಮೆಥ್ಯು ಉಟ್ತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ನೋವ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಅಡೇಜ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚೆಂ ತಫಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂ. ಲೀಜಾ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಹವ್ಯಾಂತ್ ಉಬಾಳ್ ಬದ್ಲವಣ್ ಜಾತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ಡಾಯ್ರಿ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಲೀಜಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆಲಿ. ತವಳ್ ತಾಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಇತ್ಲಿಂ ಉಸ್ಕಾಲಿಂ ಗ್ರೆಗರಿ ಬಿತರ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -65

ಎಕಾ ದಿಸಾ, ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಮಾತೆಂ ಉಬಾರೋನ್. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಬಸ್ತೊಲೊಂ! ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲೆಂ ಭಾವನ್ ಉದೆಲೆಂ ತೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಪಳೆಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಜನಾನ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಕಸಲಿಗಿ ಎಕ್ ಸಕತ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿರಾಂಶಿರಾಂನಿ ಚರ್ಚ್ಯೆಪರಿಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಬೊಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಉಲಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಎಕ್ ವರ‍್ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಕೀಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಡ್ತಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -66

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಶಿಲಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಶ್ಹೆರಾ ಭಾಯ್ಲಿ ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಗ್ಳಿ ಕಥಾ ತಾಕಾ ಸುಟಾವಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಪುಣ್ ತುಜೆ ವಿಷಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ ಖೊಲೊ, ಎಕ್ಕೊಚ್ಚ್. ‘ಮ್ಹಜೆ ಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಪತಿಣೆಚೆ ಕಾನ್ ಭೊರ್ಲೆ ಆನಿ ತೀನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಎಸ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ, ಸದಾಂನೀತ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -67

ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಪಾರ‍್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಿ ಕರಾವಳಿಚೊ ರಸ್ತೊ ಧರುನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ಹೆರಾ ಕುಶಿನ್ (ಆತಾಂಚೆಂ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟ್) ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸುಮಾರ್ ದೆಡಾ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಾಪ್ತೆಚ್ ಆಂಟಿಚೆಂ ಘರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಿಚಿ ವಸ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮೂನ್‌ಬೀಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಶಾಳೆಂತ್ ತಿ ಮೆಸ್ತಿರ‍್ಣ್; ಭೆಸಾಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್. ವಾಟೆರ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸುಕೆಂ ಆನಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -68

ಮೆಥ್ಯು ಸಾಂಗಾತಾ ಮುನೀರ್ ಖಾನ್, ರಜೀಯಾ ಆನಿ ಸುಲ್ತಾನಾ ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ಡ್ರಾಯ್ವಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಸೆನ್ಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುನೀರ್ ಖಾನ್ಂಚ್ ತಾಕಾ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಲೀಜಾಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಎಯ್ಲಾನ್ ಜಾತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಉಸ್ಕಾಲಿಂ, ಜಮ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪೊಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್ಲಿಂ. ‘ಹೇಯ್ ಬುದ್ದು!’ ಉದ್ಗಾರ್ಲಿ ರಜೀಯಾ ಹೆ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ದುಲ್ಹನಿಯಾಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ ಆನಿ ತುಂ ಸುಟ್‌ಬೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಬಸುನ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -69

ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಚೆಂ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಮೆಥ್ಯು ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಎ.ಸಿ.-ಚೆಂ ಥಂಡ್ ವ್ಹಾರೆಂ ತಾಕಾ ಮಾರ‍್ಲೆಂ. ಡೇವಿಸ್, ಖಾನ್ ಸಾಹೆಬ್ ಆನಿ ರಜಿಯಾ ಭಾಬಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.  ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕಯ್ಲಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ತಾಕಾ ಬೊಸುಂಕ್ ಇಸಾರೊ ದಿಲೊ. ಪರಿಗತ್ ಕಸಲಿಯೀ ಜಾಂವ್, ತಿಚೆಂ ಥೊರುಂ ಆಲೆಕ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಧರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆನಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಎಕ್ ಜಾಲಿ. …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -70

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಯುಸಫ್ ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಕ್ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಫಾಪ್ಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಳೆತಾಲೊ. ಆಕ್ರೇಕ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಎಕ್ ಮಾಲ್ಬರೊ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟವ್ನ್. ‘ತುಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸಾರ‍್ಕೊ ನಾಂಯ್. ಬಸ್, ಬಸ್. ತುಂವೆಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂ ನಾ.’ ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ಲೊ. ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !