Trending Now

Poems

ಪಾಟಾಚೊ ರಾಯ್

ರ್ಜೆರಾಜ್ ವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ಪರ್ಜಾಚ್ ರಾಯ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಾರ್ ಬಸ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಪರ್ಜಾಚ್ ಮೆಳೊನ್ ಪರ್ಜೆಮದ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಜೆಚೊಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್‌ಭಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾ. ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ರಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್...

Read More »

ಚಿಮ್ಣಿ

ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ - ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಕಾಳಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಕಶೆಂ ಚಿಮ್ಣೆಕ್ ಉಭಿ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧೊಶಿಂತ್ಲೆಂ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ದೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಅಜ್ಞಾನಾಥಾವ್ನ್ ಗಿನ್ಯಾನಾನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ , ಆಪ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಕರ್ತವ್ಯ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಪಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆನ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತೀ ಫಕತ್ ಕಾಜುಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಮ್ಯ್ ಚಿಂತಪ್

Read More »

ತುವಾಲೊ

ತುವಾಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ವಿಗಾರ್ ಆಂಗಾರ್ ಧವೊಚ್ ತುವಾಲ್ಯಾಕುಡ್ಕೊ ದವರ್ತಾ ತರ್, ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಧವ್ಯಾಚ್ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂಪ್ತಾತ್. ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ತಿಚಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಫುಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೆಜುಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲೆಂ.  ತುವಾಲೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಸುರ್ವಾತೆಚೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ

Read More »

ವರ್ಣಸಂಕರ

ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ, ಸೆನೆಟೋರಿಯಮಾಂನಿ 'ಭಾಯ್ರ್' ಕಿರ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಣ ಸಂಕರಾಂಕ್ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್, ಅಕ್ಮಾನಾನ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಬಹಿಶ್ಕೃತ್ ಸುವಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತವಳ್ಚೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಅಸೊ ಆಸ್ಲೊ ಕೀ -  ವರ್ಣ ಸಂಕರಾಂಚೆಂ ಸಂಯ್ಭಾಚೆಂ ಪಾತಕ್‌ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತೆ 'ಧರ್ಮಸಂಕಟ' ಜಾತೆಲೆ. ಪೂಣ್ ಆಜ್, ಸೆನೆಟೋರಿಯಮಾಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಯೆಭಿತರ್ ಉದಕ್ ಸುಕಂವ್ಚ್ಯೊ 'ಐ - ಪಿಲ್' ಗುಳಿಯೊ ಸುಲಬಾಯೆನ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ನವ್ಯಾನ್ 'ಭಾಯ್ರ್' ವರ್ಣಸಂಕರ ಜಲ್ಮಾನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ರಿತಿನಿತಳಾಯೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಚ್...

Read More »

ಧುಂಪಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

ಧುಂಪ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪರ್ಮಳಾಚೊ ಸಂಕೇತ್‌ಗೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಪದ್ವೆಚೊ. ಬೋವ್‌ಶಾ ದೇವ್ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ದುಂಪಯ್ತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಕ್ ದುಂಪವ್ಚ್ಯಾ ಸುನೆಪರಿಂ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದೆವಾಕ್ ಧುಂಪಯ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಆನಿ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಧುಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆನಿ ಪದ್ವಿ ದೊನೀ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ನಾಣವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್

Read More »

ಕಳೆ ಗುಂತಾ, ಗುಂತಾ…

ಜಶೆಂ ಶೆತ್ಕಾರ್, ತರ್ನ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳ್ಣೆಂ – ಭಾತೆಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ದೀಸ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ತಾವರೇಗ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸಾರ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಫುಲ್ಕಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ದೋವ್ ಝಡೊವ್ನ್, ಕಳೆ ಖುಂಟುನ್, ತೆಂ ಗುಂತುನ್, ಚೆಂಡು ಕರ್ನ್, ಕಾಟ್ಯಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಉಂಡಿ ಶಿತ್ ಜೇವ್ನ್ ದೊರಾಚಿ ವೊವ್ಳಿ ಕರುಂಕ್ ಬೊಸ್ತಾ. ಸಾಂಜೆರ್ ಝಾಡಾಂನಿ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ …

Read More »

ಮ್ಹಾಕಾ ಮನಿಸ್ ಕರ್

ಹಾಂವ್ ಗ್ರಾಜುಯೆಟ್, ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೆಟ್ ಆನಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಉಣೊ ವಾ ನಾಶಿಕ್ಪಿ – ಹಿ ಆಯ್ಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಪರಿಗತ್. ಪುಣ್ ಹಕೀಗತೆಂತ್, ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಜಿತ್ಲೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ತಿತ್ಲೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಹಾಂವ್ ನಾ. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಿ ದಸ್ತುರ್ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಾನಾ ಏಕ್ ಹಂತ್ ಅಶೆಂ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಣ್ಗೆ ಕರ್ಚೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಶಿಕಪ್, …

Read More »

ಜಿಣಿ

ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಟೆ – ಖುಂಟೆ, ಸಾವ್ಳಿ – ಫುಲಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂಚ್. ಕೋಣ್ ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್ ಕರ್ತಾ, ಕೋಣ್ ದುಕಾಂಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಂನಿ ಫುಲಾಂ ಫುಲಯ್ತಾ. ಕೋಣ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ, ಕೋಣ್ ಘಾತ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣ್ ಸದಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆಂ ಸಹಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಜೆನ್ನಾಂ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲೆ ಸಹಪಯ್ಣಾರಿ ಪರ್ಕಿ ಜಾತಾತ್, ತವಳ್ ಪಯ್ಣ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಸಂಪಯ್ಜೆ …

Read More »

ವೊಳಿ

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತಿಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ತೀರ್ಪ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಶಬರಿಮಲೆ ದಿವ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಲಗ್ನಾಭಾಯ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ನ್ಹಯ್. ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ತೀರ್ಪ್ ಸ್ವಾಗತಾಚೊ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಖಂಡನೀಯ್. ಪೂಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಲೋಕಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ವಾದ್ ವಿವಾದಾಕ್ ವೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ತಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !