Trending Now

Short Stories

ಘುಟ್

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾತ್ತುಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ, ತಾಚೊ ತಾಳೊ ವ್ಹಡ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಗಾಂವಾರ್ ಬೋಬಾಟ್ ಬಾತ್ತು ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್‌ಚ್ ಪಡ್ಲಾಂ. "ಕಸಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಸಿಕೆರಾಮಾ? ಮಾರ್ಯಾದ್ ವೆಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?" ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಪುರ್ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚೆ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಸಿಕೆರಾಮಾನ್, ಬಾತ್ತುಕ್ ಕುಶಿನ್ ಘೇವ್ನ್, "ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ....?" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ.. "ತುಂ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊನ್ ಸಾಂತಾಚಾ ಇಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡೊನ್ ' ಮ್ಹಜಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ, ಆಯ್ಚೆಂ ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂತಾ... ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ...." ಆಶೆಂ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿರ್ನಿನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ, ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

Read More »

ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್

"ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕರ್ತಾಂ" ಹಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮುಂದರ‍್ಸುನ್ ಮುಣಾಲಿ "ಪಿಯುಸಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ. ಬುದ್ವಂತ್. ಬರೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ" "ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಾಕಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. "ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್, ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ನ್ಹಯ್. ವೆಗ್ಗಿಂ ಸವಯ್ ಜಾತಾ. ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ದೇವ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮದ್ದಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೈತಾನಾ ಕಾಮ್ ತೆಂ"

Read More »

ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್

ವೀನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಿಲ್ವನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದೀಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಲಾನ್‌ಸೊ ಪಿಕೊ ಪೊಣೊಸ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ದನ್ಪರಾಂ ಸರ್ವ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಪೊಣೊಸ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಸುರಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಲವೀನಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೊಣೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲವೀನಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಯ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀಷ್ಟ್ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್ ವರ್ಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆಂ. ದನ್ಪರಾಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ವೆಗಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮಣ್ ತೆಂ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೆಂ.

Read More »

ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್

ಲತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ನಗ್ ಕಾಡುನ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರುನ್ ನಿದೊಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೊ ನವ್ರೊ ತಾಣೆಂ ಕಾಡುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ 'ಜುಂವ್' ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಕೇರಿಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್, ತ್ಯೆಚ್ ಘಡ್‌ಯೆ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ದವರ‍್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ವಾಲಿ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ತಾಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಎಕೆಚ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರುನ್ ಉರ‍್ಲಿಂ. ತಾಚೊ ಆಂಕ್ಡೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: "ತೊ ಹಾಂವೆಂ, ತುಜ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಕಾಡಿಜೆ." ತಿಚೆರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಿಪಣಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಸಂಕೇತ್ ತೊ.  ಲತಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಿ, ಸದಾಂಚೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್.

Read More »

ಜೈನಾಬಿ, ರೋಸ್‌ಮೆರಿ ಅನಿ ಮಾಯಾಬಾರ್

ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಮಾಯಾಬಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಮಯ್ನೆ ಜಾಲ್ಲೆ, ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವಚುನ್ ಯೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಮಾಯಾಬಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉರ್ಮಿಳಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕುನ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂಯ್ ತೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತಾಂ ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತರ್ ಅಣ್ಣಾಶೆಟಿಕ್ ಆನಿ ಪಕಿಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಮಿಶನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಶೆರ್ಮೆಲೆಂ. ‘ಓಹ್! ತರ್ ಆಣ್ಣಾಶೆಟಿನ್ ಪಕಿಯಾಥಾವ್ನ್, ಪಕಿಯಾ ಅನಿ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್

Read More »

ಗಾಜ್ ಆನಿ ಮೂರ್

“ಯೆ ಲವ್‌ಗಿವ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೆಂ ಸೊಛಾಯೀಚ್ ನ್ಹಯ್‌ರೆ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆಮದೆಂ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಭಾಸಾಭಾಶೆಂತ್, ಪ್ರವೀಣಾನ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ತರೀ ಗೌರಿಕ್ ಮದೆಂಚ್ ಘುಸಯ್ಲೆಂ. ಪ್ರವೀಣಾಚ್ಯಾ “ವೊ ತೆರೆಸೆ ಪಟ್ನೆವಾಲಿ ನ್ಹಯ್‌ರೆ.. ಫಟಾಕಾ ಹೆ ವೊ ಫಟಾಕಾ..” ಡಾಯ್ಲೊಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಪ್ರಾಸ್ ಗೊರೆಂ ಆಸೊನ್, ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಧವ್ಯಾಚ್ ಯುನಿಫೋರ್ಮಾಂತ್, ಸ್ಕರ್ಟಾಸಕಯ್ಲ್ ದಿಸ್ಚೆ ಗೊರೆಚ್ ತೆಲ್ತೆ ಪಾಂಯ್ ಆನಿ ಬ್ಲಾವ್ಜಾಭಾಯ್ರ್ ಅರ‍್ನೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಗೌರಿಚೆಂ ಉಬಾರ್ ಹರ್ದೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್, ವಾಡಿಯಾಕ್ ಗೌರಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಪಾಸತ್‌ಚ್ ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲಾಂ ತೆಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲೆಂ.

Read More »

ತಾರುಂ

ಘರಾ, ಚಿಂತಾನಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಫುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಖಾತನಾ ಕಷ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ಲೊಂ. ಹಾಂಗಾ ಧನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಜೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆವಣ್. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಫಕತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ, ಧನಿಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಮೆಜ್ತಾಲಿ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಕಶೆಂ ತರಿ ಲಿಪವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿತಾಲೊ, ಪೂಣ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೊ ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾಲೊ! ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂ ಏಕಾಚ್ಚ್ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ, ತಾತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ 'ನಾನಿ' ಆಸಾತ್. ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ನಾನಿಯಾಂಚಾ ಗೊಪಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ದೆಕುನ್ ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ವ್ಹಡಾಂಚೊ ಜುಲುಮ್ ತರೀ ವ್ಹಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ನಯ್. ತ್ಯಾ ನಾನಿಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಸೊಸುನ್ ವರಿಜೆ ಅಶೆಂ ನಯ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ, ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್, ಧನಿನೆಚೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಧನಿ ಆನಿ ಧನ್ಯಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ. ಧನಿ ಭಾಭಾವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ದೆಕುನ್!

Read More »

ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ

ಎದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕಾತೆತ್ ನಾ ಕಾಯ್? ಹೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಪುಣಿ ನ್ಹಯ್ಮೂ? ತಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತರ್ಮನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೆಳೆಯ್ತೆತ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಕಳಾನಾಸ್ಚೆ ತಸಲೊ ಪಿಸೊ ನ್ಹಯ್. ಹಾಚೆ ವರ್ತಿ ದುಸ್ರಿ ಚಿತ್ರ್-ಹಿಂಸಾ ಬೋವ್ಶಾ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯೊ ನಂಜಾಳ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾತೆತ್ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜ್ಯೋರಾನ್, ತಾಳೊ ಪಿಂಜುನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರಿಜೆ ನಾ ಮೊರಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಲಾಷ ಉದೆಲಿ.

Read More »

ಸಮಾಸಮ್

ಟಾಟಾ ಸುಮೊಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಾನ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಜೊನಿನ್ ಶೀನಾಕ್ ದೆವೊಂಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಬದ್ಲುನ್ ಪಾಯಾಂಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೊತೆಂ ಆರಾವ್ನ್ ಶೀನಾನ್ ಜೊನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಳೂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಸಸ್ಪೊನ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಬರಿಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ ಚವ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೀನಾನ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !