Trending Now

Short Stories

ದೆವಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ

ಯ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್ ಮಿಕಾ ಪ್ರವಾದಿಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ. ವಾಚುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾ ಸುನಿತಾ ಲೋಬೊ, ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸುನಿತಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಆಬ್ರಾಂವ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಲಿ. ತರೀ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಜಾತಾ? ಸುನಿತಾ ವಾಚ್ತಾಲೆಂ - ಮಿಕಾ ಪ್ರವಾದಿಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತೆಂ ವಾಚಪ್ ಏಕ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ಎಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತೆಲಿ... ಆಬ್ರಾಂವ್ಚಿ ಮತ್ ಥಿರಾರ್ ಯೆತಾನಾ ದೀಪು (ಸುನಿತಾಚೊ ದೇಡ್ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ) ಆಬ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಕುಶಿನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆತ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚಿ ದೇಗ್ ವೊಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಮತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬ್ರಾಂವ್ನ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ...

Read More »

ಲೊಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್

ವಾನಾಕ್ ಅದೃಷ್ಠಚಾ ಖೆಳಾನಿಂ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ನಂಬರಾಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪೇಪರ್‌ಯೀ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಸೀರಿಯಲಾಂಚಾ ಕೊಲಮಾರ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೋಟ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಸಿನಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ತಾಣೆ ಸೊದುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ 9499 ನಂಬರ್ ತಾಚಾ ಬೊಟಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಆದಾಳ್ಳೆಂ! ತೊ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊಚ್ ನಾ! ಕೊಣೆಂಗಿ ತಾಚೆರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ತಾಣೆ ಪೇಪರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ನಂಬರ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲೆಂ.

Read More »

ಘುಟ್

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾತ್ತುಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ, ತಾಚೊ ತಾಳೊ ವ್ಹಡ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಗಾಂವಾರ್ ಬೋಬಾಟ್ ಬಾತ್ತು ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್‌ಚ್ ಪಡ್ಲಾಂ. "ಕಸಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಸಿಕೆರಾಮಾ? ಮಾರ್ಯಾದ್ ವೆಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?" ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

Read More »

ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್

"ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕರ್ತಾಂ" ಹಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮುಂದರ‍್ಸುನ್ ಮುಣಾಲಿ "ಪಿಯುಸಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ. ಬುದ್ವಂತ್. ಬರೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ" "ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಾಕಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. "ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್, ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ನ್ಹಯ್. ವೆಗ್ಗಿಂ ಸವಯ್ ಜಾತಾ. ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ದೇವ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮದ್ದಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೈತಾನಾ ಕಾಮ್ ತೆಂ"

Read More »

ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್

ವೀನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಿಲ್ವನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದೀಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಲಾನ್‌ಸೊ ಪಿಕೊ ಪೊಣೊಸ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ದನ್ಪರಾಂ ಸರ್ವ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಪೊಣೊಸ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಸುರಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಲವೀನಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೊಣೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲವೀನಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಯ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀಷ್ಟ್ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್ ವರ್ಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆಂ. ದನ್ಪರಾಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ವೆಗಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮಣ್ ತೆಂ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೆಂ.

Read More »

ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್

ಲತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ನಗ್ ಕಾಡುನ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರುನ್ ನಿದೊಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೊ ನವ್ರೊ ತಾಣೆಂ ಕಾಡುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ 'ಜುಂವ್' ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಕೇರಿಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್, ತ್ಯೆಚ್ ಘಡ್‌ಯೆ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ದವರ‍್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ವಾಲಿ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ತಾಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಎಕೆಚ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರುನ್ ಉರ‍್ಲಿಂ. ತಾಚೊ ಆಂಕ್ಡೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: "ತೊ ಹಾಂವೆಂ, ತುಜ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಕಾಡಿಜೆ." ತಿಚೆರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಿಪಣಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಸಂಕೇತ್ ತೊ.  ಲತಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಿ, ಸದಾಂಚೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್.

Read More »

ಜೈನಾಬಿ, ರೋಸ್‌ಮೆರಿ ಅನಿ ಮಾಯಾಬಾರ್

ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಮಾಯಾಬಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಮಯ್ನೆ ಜಾಲ್ಲೆ, ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವಚುನ್ ಯೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಮಾಯಾಬಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉರ್ಮಿಳಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕುನ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂಯ್ ತೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತಾಂ ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತರ್ ಅಣ್ಣಾಶೆಟಿಕ್ ಆನಿ ಪಕಿಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಮಿಶನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಶೆರ್ಮೆಲೆಂ. ‘ಓಹ್! ತರ್ ಆಣ್ಣಾಶೆಟಿನ್ ಪಕಿಯಾಥಾವ್ನ್, ಪಕಿಯಾ ಅನಿ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್

Read More »

ಗಾಜ್ ಆನಿ ಮೂರ್

“ಯೆ ಲವ್‌ಗಿವ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೆಂ ಸೊಛಾಯೀಚ್ ನ್ಹಯ್‌ರೆ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆಮದೆಂ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಭಾಸಾಭಾಶೆಂತ್, ಪ್ರವೀಣಾನ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ತರೀ ಗೌರಿಕ್ ಮದೆಂಚ್ ಘುಸಯ್ಲೆಂ. ಪ್ರವೀಣಾಚ್ಯಾ “ವೊ ತೆರೆಸೆ ಪಟ್ನೆವಾಲಿ ನ್ಹಯ್‌ರೆ.. ಫಟಾಕಾ ಹೆ ವೊ ಫಟಾಕಾ..” ಡಾಯ್ಲೊಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಪ್ರಾಸ್ ಗೊರೆಂ ಆಸೊನ್, ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಧವ್ಯಾಚ್ ಯುನಿಫೋರ್ಮಾಂತ್, ಸ್ಕರ್ಟಾಸಕಯ್ಲ್ ದಿಸ್ಚೆ ಗೊರೆಚ್ ತೆಲ್ತೆ ಪಾಂಯ್ ಆನಿ ಬ್ಲಾವ್ಜಾಭಾಯ್ರ್ ಅರ‍್ನೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಗೌರಿಚೆಂ ಉಬಾರ್ ಹರ್ದೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್, ವಾಡಿಯಾಕ್ ಗೌರಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಪಾಸತ್‌ಚ್ ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲಾಂ ತೆಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲೆಂ.

Read More »

ತಾರುಂ

ಘರಾ, ಚಿಂತಾನಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಫುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಖಾತನಾ ಕಷ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ಲೊಂ. ಹಾಂಗಾ ಧನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಜೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆವಣ್. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಫಕತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ, ಧನಿಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಮೆಜ್ತಾಲಿ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಕಶೆಂ ತರಿ ಲಿಪವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿತಾಲೊ, ಪೂಣ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೊ ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾಲೊ! ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂ ಏಕಾಚ್ಚ್ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ, ತಾತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ 'ನಾನಿ' ಆಸಾತ್. ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ನಾನಿಯಾಂಚಾ ಗೊಪಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ದೆಕುನ್ ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ವ್ಹಡಾಂಚೊ ಜುಲುಮ್ ತರೀ ವ್ಹಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ನಯ್. ತ್ಯಾ ನಾನಿಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಸೊಸುನ್ ವರಿಜೆ ಅಶೆಂ ನಯ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ, ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್, ಧನಿನೆಚೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಧನಿ ಆನಿ ಧನ್ಯಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ. ಧನಿ ಭಾಭಾವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ದೆಕುನ್!

Read More »
Please Share....Don\\\'t Copy!