NEWS ANALYSIS

ಮತಾಂತರ್ ಆರೋಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾಗೀ ಭುಂಯ್ ಮಾಫಿಯಾ ?

ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಬಳ್ ಆನಿ ಭುಲ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್‌ಪಣಾಚೊ ಆರೋಪ್, ಬಕ್ಡೆಪಿಲಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಡೆಪಿಲಾಚೆರ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಉದಕ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್, ತುಂವೆ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್, ಬಾಪಯ್ನ್, ಬಾಪ್ಪುನ್, ಮಾವ್ಶೆನ್ ಕೆಲಾಂ, ತಾಣಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ನಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಬಾನ್ ಕೆಲಾಂ .... ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾಪರಿಂ ದಿಸಾಂನಾಂಗೀ ? ಜರಿ ದಿಸ್ತಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉದಕ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಡೆಪಿಲಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್. ತರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬಳ್ ಆನಿ ಭುಲ್ ವಾಪರ್ನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರ್ತಾತ್‌ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ ?

Read More »

ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಯ್ ಬರ್ನಾರ್ಡಾಪರಿಂ – Brave as a bear

ಜರಿ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಣಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೆತ್ಕಾಟಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಾ, ಪರತ್ ಪರತ್ ಅಶೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆತಾತ್.  ಝಾಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚೆಂ , ಬಾಂಯ್ ಖೊಂಡ್ಚೆಂ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಕಾಮ್ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ -  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಸುರಕ್ಷಾ! ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ - ಸ್ವಂತ್ ಚಿಂತಪ್, ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಕಡೆ  ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್! ಜೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ - ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾ ಥಂಯ್. ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್‌ಮಂತ್ರಿಕ್ "ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಮೊರಾಸಾಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ " ತುಮ್ಚೆಂ ಅನುದಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಬದ್ದತಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆನಿ ಏಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್, ಸ್ಪಶ್ಟ್  ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಅಗಾಧ್. ಹೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆತಾಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್!

Read More »

ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿ ನಾಸ್ ಕೆಲಿಗೀ?

ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾಂಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಕಾ 2024 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ 'ರೆಗುಲರ್' ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ಮೇಟಾಂ ಘೆತೆಲೆ. ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಇಂಪೀಚ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ಇವಾಂಕಾಕ್ ಆನಿಂ ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ಜೇರೆಡಾಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಆಸ್ಲಿ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ, ತಾಂಕಾಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ನಿಶೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಚ್ಯರಿತ್ರೆಂತ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಹೆಂ : ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿಚಿಂ ತೀನ್ ಅಂಗಾಂ - ಹೌಸ್ ಒಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ಸೆನೆಟ್ ಆನಿಂ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅತಾಂ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ.  ನಿತಳ್ ಆನಿಂ ನಿರ್ಮಳ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಜ್ಯೊ ಬೈಡೆನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿ ಶಾಬಿತ್ ಉರ್ತೆಲಿ.

Read More »

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕಾಲೊರ್ ವೈರಸ್

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಆತಾಂ ದೋನ್ ವೈರಸ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ - ಕೋವಿಡ್ 19 ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ 20. ದುಸ್ರೊ ವೈರಸ್ - ರಾಗಾಚೊ, ಹಠಾಚೊ, ಅಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂಚೊ, ಅಕ್ಕಲ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ, ಜಾತಿ ವಿರೋಧಿಂಚೊ ಆನಿ ಗೊರ‍್ಯಾ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೊ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲಿಂ ನಗರಾಂ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್! ಆಮ್ಚಿಂ ಕರ್ತುಂವಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುಖ್ಯ ಜಾಂವ್ನ್ ರಷ್ಯಾ ಆನಿ ಚೀನಾ ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆ ಪಡೊನ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಕಟಾ, ಹೊ ಕಾತಿವಾದ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ತ್?  ಅಸೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ನಂಯ್, ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯ್ ಅಸೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಗೊರ‍್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಾಳ್ಯಾಂಚಿ ಗುಳೆ ಮಾರ್ನ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಿ ಕಾತ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾ, ತಾಣಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತಸ್ಲೆಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಗೊರ‍್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಸುಟೊನ್ ವೆತಾತ್!

Read More »

ಕೊರೋನಾ ಆನಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಚೀನಾ

ಚೀನಾ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಚೆರ್ ಕಸಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್‌ಯ್ ಆಜ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. 21ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೀನಾಕ್ ಸೆಜಾರ್  ಭಾರತ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಡ್ಕಳ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚಾ ಗಡಿಚೆರ್ ಧೊಶಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚೀನಾನ್ ಬಾರತಾಚೆ ಸೆಜಾರಿ ದೇಶ್ ನೇಪಾಳ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಂ ತೆವ್ಶಿಂ ವೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂತು  ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾಕ್ ಕುಮಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಚೀನಾ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಆದಿಂ ನೇಪಾಳಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ನಕ್ಶೆಂತ್ ಭಾರತಾಚೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರದೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಚೀನಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್. ಭಾರತ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪಿಡೆಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚೀನಾ ಲಡಾಕ್ ಗಡಿಚೆರ್ ಭಾರತಾಕ್ ಧೊಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚೀನಾ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆಂ ನಾ. ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಚೀನಾ ಭಾರತಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ದವರ್ಲೆಲಿ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ಭುತಿ.

Read More »

SUICIDE OF A PRIEST AND SELF-INFLICTED DISGRACE

In the 11th section of the report the events of October 11 beginning from 9.00 am in the morning till 8:29:04 pm in the evening are minutely detailed and is concluded that the priest had shown no inclination to commit suicide. During this period, he had made a 23 seconds long phone call to the companion of the parish vice president informing him that he would meet them at the gate, and accordingly they even had come and waited for him there. The Officer concludes that up to this point Fr Mahesh had shown no intention to commit suicide.

Read More »

ಯಾಜಕಾಚೊ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಆನಿ ಮಾಗೊನ್ ಘೆ‌ತ್‌ಲ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್!

ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ದೀವ್ನ್ larger than life ಇಮೇಜ್ ಉಭಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಂಯ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಪಡೊನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ತಾನಾ  ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಮೆಳೆಂ ದಾಂಪುನ್ ವರಿತ್ ಆನಿ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಲಿಪೊನ್ ವಚೊನ್ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಉರತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ  ವಿಶ್ವಾಸ್, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಮ್ಹಣ್ತೆಂಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ! ಆತಾಂ ತನ್ಕೆಚಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಪೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾಲೆಪಟಾಕಿ ಟುಸ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ವಿಗಾರ್, ವ್ಹಡಿಲ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾತೆರ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ . . . ಟುಸ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲೆಪಟಾಕಿಚೊ ಕೋಯ್ರ್ ತಸೊಚ್ ಆಸಾ. ಕೋಯ್ರ್ ಝಾಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸತಾನಿತಿಚ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂಚೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

Read More »

ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪ್, ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ?

ಪ್ಣಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕೆದಾಳಾ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ? ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಂವೊಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಕೆದಾಳಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಲೊ?  ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ವಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಬಿರುದ್ ದಿಲ್ಲೆಫರಾ ಕೊಣೀ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾತಾಗೀ? ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಗೊವ್ಳ್ಯಾತಾಬೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂಡಾನ್ ಜಾಗೆ ಜಾವ್ನ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ದುಸ್ಫಾಟಾವ್ನ್ ತೀನ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಕರ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಆಡಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ‘ಭವನಾಂ’ ಜಾಯ್?

ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ 42 ಸಮುದಾಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಚಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸಾ.

Read More »