Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NEWS ANALYSIS

ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಿಲಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಂತ್!

ಗೆಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ವಯ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಚ್ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಥಟಾಕ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಿಲಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಂತ್ ಖಂಯ್ ! ಕಾರಣ್? … ಕಾರಣಾಂ ಸಭಾರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ತಸೆಂ ಸಭಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಟಾತ್, ಮುಖಾರುನ್ ಏಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡೊನ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಹಜಾರಾಂನಿ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡ್ಟಾತ್ ತರ್ ಸಭಾರಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಕರ್ನ್ ಜೀವನ್ ಮುಖಾರಿತಾತ್. ಸಭಾರಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ …

Read More »

‘ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ’ ಥಾವ್ನ್ ‘ನೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ’ ಕ್ – ಡೊನಾಲ್ಡಾಚೆಂ ’ಟ್ರಂಪ್’

2016 ನವೆಂಬರ್ 8ವೆರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ 45ವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಫಾಮಾದ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನಾಕ್ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲೊ. ಹಿಲರಿಕ್ ಟ್ರಂಪಾ ಪ್ರಾಸ್ ತೀನ್ ಮಿಲಿಯಾ ಚಡೀತ್ ಮತ್ ಮೆಳ್ಳೆ ತರೀ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ರೀತಿ-ರಿವಾಜಿಂಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಹಿಲರಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಲ್ವಣಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಇಲೆಕ್ಟೊರಲ್ …

Read More »

ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ – ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಸೆಂಚ್ 1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗುಪಿತ್ ಝುಜ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ತಸೆಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆನಿ ರಷ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಅಣು ಝುಜ್ ಉಭ್ಜಾಸೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕ್ಯೂಬಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 90 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಫಿಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ ಕಾಲ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಕ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಟೆಲೆವಿಜನಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲೆಂ.  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮುಖಾರುಂಕ್ …

Read More »

ಕಾಳೊ ದುಡು ಆನಿ ಕಾಳೆ ದೀಸ್

ಶೆಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಯಾದಿಂನಿ ’ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ’ ಅಪಾಂಪಿಚ್ ಜೀವ್ ಜಾತಾಗೀ ತೆಚ್ ಭಾಶೆನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೆಕ್ತಿ ದೇಶಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್/ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದುಡ್ವಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ವ್ಹಡ್ ’ಸಂಕಶ್ಟಾಂ’ ತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಎಕಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ತಲಾಶ್ ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ದುಡು …

Read More »

ಧರ್ಮ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ; ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್, ತಾಂಚೊ ದೇವ್

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಆದಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್ ನಾಂವಾಂಚೆಂ ದೊ| ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆಚೆಂ ಲೇಕನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಕ್ ಆಚಾರಾಂನಿ, ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ತರ್ಕ್ ಉಬ್ಜಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸಬಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ತರ್ಕಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೇಕನಾಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್, ಕಶೆಂ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. …

Read More »

ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್

ಕಾರ್ಡಿಫ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ, ವೇಲ್ಸ್, ಯು.ಕೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೊಕ್ಟರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ, ಬೊಳಿಯೆ ಮುಳಾಚೆ ದೊ| ಸಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಉರ್ಭೆವೊಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ ’ರಾಕ್ಣೊ’ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಟ್ ಕರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜನವಾಹಿನಿ ಪತ್ರಾನ್ ಕನ್ನಡ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ …

Read More »

ನವೆಂ ಖರ್ಗ್ ಝಿಕಾ ?

ಬಹುಶಾ ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ಹೆ ಲೇಖನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾನಾ ಝಿಕಾ ವೈರಸ್ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಂಕ್‌ಯಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರಿಯೊ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಖೆಳಾವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ವೈರಸಾಚಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಚಡ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ರಿಯೊಂತ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಭಾವ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊಯಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆನಿ ಮಲೇಶಿಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ …

Read More »

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಖುನ್ಯೆ ಘರ್ – ಚಿಕಾಗೊ

ಚಿಕಾಗೊ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಸಭಾರ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾತ್ – ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಹರ್; ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಸ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಖ್ಯಾತ್ ಲೋಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕುಮ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ; ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ದೇಶಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಗರ್; ಜಗತ್ತಾಂತ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ತಸೆಂಚ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ; ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ …

Read More »

ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಹತ್ಯಾ ಆನಿ ಖಾವಿ ಅಕಾಂತ್‌ವಾದ್

ಸನಾತನ್ ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಇ.ಎನ್.ಟಿ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಡೊ.ವೀರೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಥಾವ್ಡೆಕ್,ಮಹರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಧ್ ಶ್ರಧ್ದ್ ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ನರೇಂದ್ರ್ ದಾಬೋಲ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಸೂತ್ರ್ ಧಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಿಬಿಐನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕೋಡ್ತೆಕ್ ತನ್ಕೆ ವರ್ದಿ ಪಾಟಾಯ್ಲ್ಯಾ. 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮುಂಬೈ ಹೈಕೋಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅದೇಶಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಖುನಿಯೆಚಿ ತನ್ಕಿ ಮುಂಬಯ್ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚಾಥಾವ್ನ್ ಸಿಬಿಐಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ …

Read More »