Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NEWS ANALYSIS

’ಕೊಂಕಣಿವುಡ್’ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ’ ಟಚ್‍ವುಡ್’

ಕೊಂಕಣಿವುಡ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆನ್ ಪರ್ದ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಿತ್ರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್, ಬೊಲಿವುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೋಡ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿವುಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂ ಸೊಡ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೊ ಸಬ್ದ್ ಎದೊಳ್‌‌ಚ್ ವಾಪಾರ್ಲಾ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾ ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕನ್ನಡಾಚೊ …

Read More »

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ : ಸ್ತ್ರ‍ೀಯಾಂನಿ ದೇಶಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಯ್ಲಿ

ರಿಯೊ 2016 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರಿಚ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಸಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು, ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್, ದೀಪಾ ಕರ್ಮಾಕರ್, ಲಲಿತಾ ಬಬ್ಬರ್ ಆನಿ ಆದಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಂಚಿಚ್ ನಾಂವಾಂ ಖೆಳ್ತಾತ್. ದೊಂಪ್ರಾಚ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಚೊ ಘಾಯ್ ನಹಿಂ ತರ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸೆರ್ವೊತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. 127 ಕೊರೊಡ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಪದಕಾಂ …

Read More »

ಪಾಪಾ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಪುಣ್ ಆಯ್ಕಾತಾ ಕೋಣ್ ?

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಪಾಪಾ 79 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಯಾಜಕ್ ತರ್ಭೆತ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಜಣಾಂಲಾಗಿಂ ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಲಕ್‍ಲಕಿತ್ ವ ಪರ್ಜಳ್ಚಿಂ ನವಿಂ ಕಾರಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಕೀ ಫುಡೆಂ ತೊ ಏಕ್ ಪರ್ನೆಂ ಉಸ್ಣೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಿಯಾಟ್ ಕಾರ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ ಕಾರ್ (ಪೋಪ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್) ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಆಪ್ಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದೇಖ್ …

Read More »

ಇಟೆಲಿ : ಭುಂಯ್‍ ಕಾಂಪ್ಣೆಕ್ 250 ಜೀವ್ ಬಲಿ!

ಹ್ಯಾಚ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಇಟೆಲಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಕ್ 250 ಜೀವ್ ಗೆಲೆ ತಸೆಂಚ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಘರಾಂಚೆಂ, ಶಾಲಾಂಚೆಂ, ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾಲೆಂ. 6.2 ಥೊರಾಯೆಚಿ ಹಿ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ ರೋಮ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ 65 ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾ – ಪೂರ್ವ್ ಶಹರಾಂನಿ ಘಡ್ಲಿ. ಸಭಾರ್ ಘರಾಂ ಗುಡ್ಯಾ – ದೊಂಗ್ರಾಂನಿ ಸೊಭವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾನ್ ಜಾತಾನಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಗಂಗಾ – ಗತ್ …

Read More »

ಟರ್ಕಿ ಕ್ರಾಂತಿಚೊ ಸೂತ್ರ್‌ದಾರ್ ಪೆಥುಲ್ಲಾ ?

ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಟರ್ಕಿಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ 290 ಟರ್ಕಿ ಪ್ರಜಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ, 1,140 ಲೋಕ್ ಘಾಯೆಲೊ, 6,000 ಜಣಾಂಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೆಂ, 2,839 ಮಿಲಿಟರಿ ಅಮಲ್ದಾರಾಂಕ್ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ, ಲಾಗಿಂ 200 ಊಂಚ್ಲೆ ಟರ್ಕಿಶ್ ಕೋಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಬಂಧ್ಕಣೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ 48 ರಾಜ್ಯ್ ಜುಂತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲೆಂ. ಟರ್ಕಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಿಸೆಪ್ ತಾಯಿಪ್ …

Read More »

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚೆಂ ಹನಿಮೂನ್ ಕಾಬಾರ್?

266ವೊ ಪಾಪಾ, ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಪಾಪಾ ತರೀ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೋಮಾಚೊ ಬಿಸ್ಪ್. ಆಜ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಮಧೆಂ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ ತರೀ ವಾತಿಕಾನಾ ಭಿರರ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೊದೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ.  ರೋಮಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಹನಿಮೂನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಕಸೆಂ ಗೊಮ್ತಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ವಿಶಯಾರ್ ಬಂಡಾಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯೊ ವರಾಂದಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕುಯುಕ್ತ್ಯೊ; ದಸ್ತಾವೇಜಾಂಚಿ …

Read More »

ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್

ಪಿಎಂ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಾಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾಪರಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ಯುಎಇಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ 34 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಭೆಟ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ರೋಮಾಂಚಿತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಛಪ್ಪನ್ ಇಂಚ್ ಛಾತಿ ಕಾ ಪಿಎಂ ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಯುಎಇಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಭೆಟ್ …

Read More »

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊಗೀ?

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ ತರೀ ತೆ ಗಮ್ಮತಾಯೆಚೆ ದೀಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜೂನೀ ಉಡಾಸ್ ಅಸಾತ್. ಸಬಾರ್ ತಾಲೆಂತಾವಂತ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜರ್ಮನಿನ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಗ್ದಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ …

Read More »

ಬೀಡಿ ಪೆಟಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕೆಲಿ

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಆಜ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾಗೀ, ಏಕ್ ಲಾನ್‌ಉಂದಿರ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಗ್‌ ಆಯ್ಲಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್‌ ಕೆದಾಳಾ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ಎಕಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾತ್‌ಗೀ, ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾಜಕೀಯಾಚೊ ’ಬೊಲ್ಪೊ’ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ರೀಗ್‌ ಘೆತಾ. ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಹಕೀಗತ್ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ‌ ಅಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. ನಿಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್‌ ಆಪ್ಣಾಕ್ …

Read More »