Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NEWS

ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಂಚೊ ಕಾಣಿಯಾಂಬೂಕ್ ‘ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

“ಆಜ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ. ಪೂಣ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕೃತಿಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ನಾಂತ್. ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತೀ ಆತಾಂತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್, ವಯ್ಜಾಕೀಯ್, ಮನೋ ವಯ್ಜಾಕೀಯ್ ಕೃತಿಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಪಾತಳ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಗ್ಯಾನಾಕ್ ಸಂಬಂದಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕೃತಿಯೊಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾಂತ್. ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ …

Read More »

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ 24ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಮೇಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಕಾ, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಕೋಣಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 2 ಆನಿ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ 24 ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಮೇಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತೆಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ಲಿ.1962ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ದೆರೆಬಯ್ಲಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ ಮೆಂಟಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕ್ ಸನದ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಾಂದುನ್, ಹ್ಯಾ ಟಸ್ಟಾ ಮಾರಿಫಾತ್, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿಂ ತಶೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಸರ್ತಾಂ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ.

Read More »

ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ ಒಮ್ಜೂರ್ ಹಾಚಿ “ಜೆಜು ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ” ಕೊವ್ಳಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

“ಮ್ಹಜೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಆರ್ಥರಾಚೆಂ ಮಧ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ರೋಶನ್. ರೋಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಹಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚಿಂ ಕೊವ್ಳಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕೊಂವ್ದಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ತಶೆಂ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಕುಲಪತಿ ಪೊರೊ| ಬಿ. ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ. ತೋ ತೋ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರ್ಲೊ

ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಸಮರ್ಥಕ್, ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಸಂಘಟಕ್, ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಕ್, ಆನಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ ಪೆರ್ಮುದೆ ಆಯ್ತಾರಾ, 30 ದಸೆಂಬರ್ 2018 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ಸರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ 66 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಕಾಂಯ್ ಚಾಳಿಸಾಂವಯ್ರ್ ವರ್ಸಾಂ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್, ಉದ್ಯಮ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೋ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪೆರ್ಮುದೆಂತ್ ಪತಿಣ್ ಜೆನಿವಿವ್ ಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ತಶೆಂ …

Read More »

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕವಿ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000 ತಸೆಂ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಜನೆರ್ 13, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ತೆರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಭೆಟಯ್ತಲೆ. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ. ತೊ 1968 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಗೋಸ್ತಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಬಿ.ಕೊಮ್., ಡಿ.ಬಿ.ಎಮ್. ಶಿಕಪ್ ಸೊಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ 1983 ಇಸ್ವೆಂತ್. ತೆ ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾತ್. 'ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್' ಪತ್ರಾಂತ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶೆತಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ, ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಲೇಖನಾಂ, ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರೊವ್ನ್ ತಾಣೆ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೆ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 32 ವರ್ಸಾಂನಿ 500 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ತಾಂಣಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. 'ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್', 'ಬಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ' ಆನಿ 'ಕೈದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ' ತಾಚೆ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದೋನ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ಥಾಣೆ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಾರಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ಗಾಂವಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ.

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಕ್ಷಮತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಯೋಜನೆರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಆನಿ ಪದವೀಧರಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಕ ಸಹಾಯ ಜಾವಚೆ ತಶಿಂ ಮುಂಬಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟರೀಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ಉಜಾಲಾ) ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಿ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಹಕಾರಾನ ಚಲಚೆ ’ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ 2018 ವರಸಾಚೆ 6 ವೇ (ಸಂಚೆ) ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 15-12-2018 ತಾರ್ಕೆರ …

Read More »

ಗೊಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್

ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕಲಾ ಆನಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ್ ಕುಂಕಳೀ (ಗೊಯಾಂ) ಹಾಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ದೆಲ್ಹಿ) ಸವೆಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್ ದಸೆಂಬರ್ 12 ಆನಿ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಕುಂಕಳಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ದೊ|ಭೂಶಣ್ ಭಾವೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೊ| ಉದಯ್ ಗಾಂವಕರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನಾಯಕ್ ಖೆಡೆಕರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. …

Read More »

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್: ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಜ್ಞಾನ್‍ಮಂದಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಳೆಂತ್ ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಶೈನಲ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊಕ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಕ್ಷಮತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಯೋಜನೆರಿ ಮುಂಬಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟರೀಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ಉಜಾಲಾ) ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಿ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಹಕಾರಾನ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಆನಿ ಪದವೀಧರಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಕ ಸಹಾಯ ಜಾವಚೆ ತಶಿಂ ’ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ 2018 ವರಸಾಚೆ 5 ವೇ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಡಿಸೆಂಬರ್ 08 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ …

Read More »