Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NOBLE CAUSE

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್

ಆಮ್ಚೆ ಐಸಿವೈಎಮ್ ತರ್ನಾಟೆ  ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಪುತ್ತೂರ್, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪರಿಸರಾಂನಿ ಆವ್ರಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮಜತ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣಿಂ ಎದೊಳ್'ಚ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆವ್ರಾನಿಮ್ತಿಂ ವಿಶೇಷ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಪಾಸೊತ್ ಮಿಶನ್ ಕುಡ್ಲ ಟು ಕೇರಳ (Mission K2K) ಹಾಚಿ ತಾಣಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂಚ್ಯಾ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಘಟಕಾನಿಂ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಹಂತಾರ್ ಪೊರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಅಗೋಸ್ತ್ 19 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ತಾಂದುಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಾಣಾ ಸಾಹೆತ್ ಯಾ ದುಡ್ವಾ ರುಪಿಂ ಕಿತ್ಲಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಮಜತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಯಾ ಸಂತ್ರಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪಾಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ತಾಣಿಂ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ಭಾಂದ್ತಾ.  ಫುಲ್ ಯಾ ಫುಲಾಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ ಆಮ್ಚೆ ತಾಂಕಿಪುರ್ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕುಮ್ಕೆ ಕಾಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಹಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿ ಕರ್ನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಏಕ್ ದೇಖ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

Read More »