NOVEL SERIES : 1

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಹಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ 100 ಅವಸ್ವರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಲಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ನೀಟ್ ಗೀಟಾಂನಿ, ಚವ್ಕ್ ಚವ್ಕಟಾಂನಿ ಆನಿ ತ್ರಿಕೋನ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಂನಿ

ಹ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಸಂಗಿಂ ‘ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್’ ಕಾದಂಬರಿಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಸಬಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ನಿರಾಶೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ ಪುಣ್ ಆನಿಕೀ ಸಬಾರಾಂನಿ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಅತರ್ವಣಾಂಚಿ, ಧುಸ್ಪಟಾಯೆಚಿ, ವಿಕೃತ್ ಕಾಮುಕತೆಚಿ ಗಾಣಾಂ ಗಾಂವ್ಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅಕ್ರೇಕ್ ತರಿ ಸಂಪ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ‘ಪ್ರೇಯ್ಜ್ ದಿ ಲೊರ್ಡ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತಾ-ತಾಳ್ವೆ ಪೆಟ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಅಶೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶಿ, ಘಡ್ಲಾಂ ತರೀ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶಿ – ರೆವೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಕ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -100

ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಲ್ಸಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಮೆಗ್ನಮ್ 0.44 ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ.‘ಆನಿ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್, ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್?’ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದಾಟಾಯೆನ್ ನಿಶೆಂವ್ಚೆಂ ವ್ಯೆಂಗ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಗಳೊನ್ ವೊಮ್ತಾತಾತಾ-ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ‘ಆತಾಂ ಕಸಲೊ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ತುಂ?’ ಪಿಸ್ತುಲೆಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ಬರಿಚ್ಚ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್! ಹಿಮೆಗ್ನಮ್ ಆಸಾ ಪಳೆ ಎಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಹಾತೆರ್. ಕುಡಿಚ್ಯಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -99

ಆತಾಂ, ಪೆಟ್ರೊಂತ್, ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೇದಿಚೆರ್ ಜೂಡಿ ಆಂಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ್ದಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ‘ಆಜ್ ತುಂ ರಡಾನಾಂಯ್, ಜೂಡಿ!’ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಂ!’ ಜೂಡಿ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ಫಕತ್ ಜೂಡಿ? ಆಂಟಿ ಜೂಡಿ ನ್ಹಯ್?’ ‘ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ, ಜೂಡಿ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್. ‘ಜೆದ್ನಾ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಫಕತ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ – 98

‘ಆತಾಂ ತುಕಾ ಎಕ್ ಪುತ್ ಉದೆಲೊ, ಹಾಂ?’ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಕೊಣಾಚೊ ಪುತ್, ಮೆಥ್ಯುಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಚೊಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆನಿ ತುಕಾ ತುಜೊ ಪೂತ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಒಸಿಸಾಂತ್ಲೊ ದೇವ್, ರಿಂಗ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸೊದುನ್ ದಿತಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಚೆಂ ರುಸುಂ ಹೆಂ? ದಯಾದಯಾಳಾಯೆಚಿ ಕರ್ನಿ ಹಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಡಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ? …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -97

ಈವಾ ಲಾಜ್ರಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ, ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ಖುನಿಗಾರ್‍ನ್, ಎಕ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ನಾಜಾಯಿಸ್ ಪುತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್‌ಸರ್‌ಗಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್!’ ಇತ್ಲೆಂ ಉಚಾರ್‍ತಾನಾ ಎಕಾ ಅವೆಕ್ತ್ ಆನಿ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಮಿರ್‍ಮಿರ್‍ಯಾಂಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ಈವಾ ಲಾಜ್ರಾ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಲಾಗಿಂ ತೆಂ ಝುಜ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬಳಿಷ್ಟ್ ತುರುಫ್ ಖ್ಹೆಳ್ಚಾ ಖಿಲಾಡಿಪರಿಂ. ‘ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಂವೆಂ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -54

ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್. ‘ತು೦, ತು೦ವೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕರ‍್ಚೆತಿತ್ಲೊ ಶಾಣೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ‍್ವಾ೦ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.’ ‘ಆನಿ ತುಜಿ?’ ‘ತುಕಾ ಕಸಲೆ೦ ಫಕರ್ ಪಡ್ಟಾ, ರಿಚರ್ಡ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಕುಸ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಕೊಣೆ೦ಯಿ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾತಾ೦ಚೊ ಗಳೊ ಮುನ್ಕುಟ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್.’ ‘ಆತಾ೦ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತು೦ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಪರಿ೦ ಉಲಯ್ಲೆ೦ಯ್!’ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಹಾಸುನ್. ‘ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್?’ ‘ಹೊ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -57

‘ಆತಾಂ ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾಧಾನ್!’ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ.’ ಫ್ರ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ತೊ ಹಾತ್ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಆಶೀರ‍್ವಾದ್ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಉಬಾರ‍್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಯ್‌ವಾಟಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಮಾತಿಚೆ ತಯಾರಾಯೆ ವಿಶಾಂತ್  ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ರಮೋನಾ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಲಾಂ ವಿಚಾರ‍್ಲಿಂ. ‘ಖಂಡಿತ್, ಪವಿತ್ ಅತ್ಮೊ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕುರ‍್ಪೆ ಖಾತಿರ್ ಲಾಲೆಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -67

ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಪಾರ‍್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಿ ಕರಾವಳಿಚೊ ರಸ್ತೊ ಧರುನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ಹೆರಾ ಕುಶಿನ್ (ಆತಾಂಚೆಂ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟ್) ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸುಮಾರ್ ದೆಡಾ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಾಪ್ತೆಚ್ ಆಂಟಿಚೆಂ ಘರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಿಚಿ ವಸ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮೂನ್‌ಬೀಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಶಾಳೆಂತ್ ತಿ ಮೆಸ್ತಿರ‍್ಣ್; ಭೆಸಾಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್. ವಾಟೆರ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸುಕೆಂ ಆನಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -68

ಮೆಥ್ಯು ಸಾಂಗಾತಾ ಮುನೀರ್ ಖಾನ್, ರಜೀಯಾ ಆನಿ ಸುಲ್ತಾನಾ ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ಡ್ರಾಯ್ವಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಸೆನ್ಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುನೀರ್ ಖಾನ್ಂಚ್ ತಾಕಾ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಲೀಜಾಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಎಯ್ಲಾನ್ ಜಾತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಉಸ್ಕಾಲಿಂ, ಜಮ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪೊಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್ಲಿಂ. ‘ಹೇಯ್ ಬುದ್ದು!’ ಉದ್ಗಾರ್ಲಿ ರಜೀಯಾ ಹೆ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ದುಲ್ಹನಿಯಾಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ ಆನಿ ತುಂ ಸುಟ್‌ಬೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಬಸುನ್ …

Read More »