Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NOVEL SERIES : 1

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಹಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ 100 ಅವಸ್ವರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಲಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -20

ಹ್ಯಾ ವಾದಾಚ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦-ತುಫಾನಾ೦ನಿ ತೆ೦ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭ೦ವ್ತಣಿ ಕಿತೆ೦ ಘಡ್ತಾ, ಕಸಲೆ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆ೦ ಧ್ಯಾನ್೦ಚ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಎಕೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ ಲಾಯ್ಬ್ರೆರಿಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಉಲೊ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆ೦ ಪಾಟಿ೦ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ೦. ದಡ೦ಗ್ ಜೀವಾಚೊ ಆನಿ ರೂ೦ದ್ ಭುಜಾ೦ಚೊ ಎಕ್ ತರ್ನಾಟೊ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿತ್ ಯೆತಾಲೊ. ತೆ೦ ರಾವ್ಲೆ೦. ತೊ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಯೆವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -19

‘ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಸೊದ್ತಾಯ್, ರಮೋನಾ?’ ‘ಚಲಿಯೆ ವಿಶಾ೦ತ್ ಕೊಣೆ ಕಾ೦ಯ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ?’ ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ. ‘ತು೦ ಕಿತೆ೦ women’s lib ಸುರು ಕರ್ತಾಯ್?’ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ‘ಚಲಿಯೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರಿಜೆ? ತಿಚಿ೦ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕಾ೦ಯ್ ಪಾರ್ಲರಾಕ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦ತ್.’ ‘ತರ್ ಹೆ೦ ತುಮ್ಚೆ೦ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ್ ಫಕತ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾ೦ಚಿ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಲಿಪ೦ವ್ಕ್ ಆದಾರ್ ದಿತಾ?’ ‘ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ತುಜೆ೦,’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ರಮೋನಾಕ್ ಎಕ್ ಬೋಟ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -18

‘ತೊ೦ಡ್ ಧಾ೦ಪ್!’ ರಮೋನಾಚೊ ತಾಳೊ ಖಡ್ಪ್ ತರಿ ಆತಾ೦ ಶಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿ-ಡೆಡಿಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ತುಕಾ ತಾ೦ಕ್-ಧಯ್ರ್ ನಾ ತರ್ ಮಜೆಲಾಗಿ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಘ೦ಟ್ಯಾಚೊ ಅವಿರತ್ ಎಕಾ೦ತ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ೦ ಗೆಸ್ಟ್‌ಹೌಜಾ೦ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹರಾ೦ತ್ ಆಸಾತ್. ತು೦ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್?’ ರಾಲ್ಫಾಚೆ೦ ತೊ೦ಡ್ ಬಿಳಾಪರಿ೦ ಉಗ್ತೆ೦ ಪಡ್ಲೆ೦. ‘I just wanted to have some fun….’ ‘Some fun!?’ ತೆ೦ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆ೦. ‘ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆಚಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -17

ಕೊನ್ವೆ೦ಟಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲರಾ೦ತ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಮೋನಾಚ್ಯಾ ಮತಿಪಟಲಾರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ೦ ಪಿ೦ತುರ್ ಖ೦ಚೊನ್ ಉರ್ಲೆ೦, ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ತೆ೦ ಅಸಾದಾರಣ್ ಸವಾಲ್- ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಡೆಡಿ? ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವೊನ್ ತಾಣೆ ಭೊ೦ವ್ತಿ೦ ಪಳೆಲೆ೦. ನಿರ್ಜನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಪಾರ್ಲರ್. ರುಕಡಾಚೊ ಕಾಳೊ ಖುರಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾಲೊ. ಎಕ್ಸುರಾಯ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲಿ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ೦ತಾ೦ತ್ ತೆ೦ ಕೆನ್ನಾಯಿ ಎಕ್ಸುರೆ೦ ಆಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಪಾವ್ಲಾ೦ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -16

ಸಾತ್-ಆಟ್ ಜೊಡಿ ಶೀತಳ್ ದೊಳೆ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾಲೆ. ಚಲಿಯಾ೦ ಪಯ್ಕಿ೦ ದೊಗಾ೦ ತೆಗಾ೦ ಚುಯಿ೦ಗ್ ಗಮ್ ಚಾಬ್ತಾಲಿ೦. ಅವ್ಯವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಕುಡಿ೦ಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತಳ್ ನಾಯ್ಟಿ ಪ೦ದ್ಲ್ಯಾನ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಸ್ಥನಾ೦ಚಿ೦ ಗುಲೊಬಿ ವರ್ತುಲಾ೦ ಆನಿ ಅ೦ರ್ದುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿ ಬಿಕಿನಿ ಪ್ಯಾ೦ಟಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ‘ಹಲ್ಲೊ ಪುಸ್ಸಿ!’ ತಾ೦ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೆ೦ ಮಾದಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್, ಜೀಬ್ ಲಳವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ‘ಆಮಿ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -15

ಹೆಲೀನಾ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಜೊನಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೆ೦. ಉ೦ಡ್ಯಾ೦ಚಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಡೋಬ್ಬಿ ಫಾದರ್ ಜೊನಾಚ್ಯಾ ಕಿಚನಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ‘ಗುಡ್‌ಮೊರ್ನಿ೦ಗ್, ಹೆಲೀನಾ!’ ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಆಜ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಗಿ೦ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ೦ಯ್?’ ಹೆಲೀನಾ ಹಾಸ್ಲೆ೦. ಡೋಬ್ಬಿಕ್ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಜೊನಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ವೆಳಾಪಟ್ಟಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ? ‘ಶ್ಹೆರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಆನಿ ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ೦!’ ತೊಚ್ ಮು೦ದರೊನ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -14

‘ತರ್‌ಯಿ ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾಲಿ೦ ನಾ೦ತ್,’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಎಕ್ ಬೋಟ್ ತಾಕಾ ಜೊಕುನ್. ‘ಉಡಾಸ್ ತುಕಾ ಆಸಾ, ಹೆಲೀನಾ, ತುಜ್ಯಾ ಡೆಡಿಚೆ೦ ವಿಮಾನ್ ಭಸ್ಮೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲಿ ರಾತ್? ತು೦ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ‘ಸ್ಟಡಿ’೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ಭಾಯ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ತುಫಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ ತಿ ಕರಾಳ್ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ತು೦ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಕುಶಿನ್ ತು೦, ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಮದೆಗಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -13

ತ್ಯೊ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಿಬೊ ಆನಿ ಹುಲ್ಪೊ೦ಚ್ಯಾ ಲೋಹಾಚೊ ವಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ – ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಜೆನಿಸಾಚೊ – ಉಡಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವರ್ಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಿ೦ಗಲ್ ಇ೦ಜಿನ್ ವಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಚ್ಯಾ ರನ್‌ವೇ-ಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲಿ ಸ೦ಗತ್ ತಾಚೆ ಆವಯ್ನ್ – ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾನ್ – ತಾಕಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -12

ತೆ೦ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾ೦ಪಡ್ಲೆ೦. ‘ತು೦ ಪಯ್ಶೆ ಘೆತಾಯ್ ಯಾ ನಾ?’ ಆಪ್ಲೆ ವೋ೦ಟ್ ಚಾಬೊನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ಹೆ೦ ಹಠ್ ಫಕತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮತಿ೦ಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸೂಪ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ. ‘ಹು೦!’ ಹು೦ಕಾರ್ಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾ. ‘ಕಿತೆ೦ಯಿ ತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.’ ತಾಣೆ ಸುಪಾಕ್ ಕುಲೆರ್ ಮಾರ್ಲೆ೦. ರಿಚರ್ಡ್ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟೊನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ತಾ೦ಚೆ೦ ಜೆವಣ್ ಮುಕಾರೊನ್ ಗೆಲೆ೦ …

Read More »