Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NOVEL SERIES : 1

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಹಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ 100 ಅವಸ್ವರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಲಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -11

ಹೆಲೀನಾನ್ ಒಸಿಸಾಕ್ ಸೆರ್ವೊ೦ಚಿ ತಾರಿಕ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಸ೦ಗಿ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೇಗಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಪಾಶಾ೦ವ್‌ಯಿ ಜಾಗೆ ಜಾಲೆ. ಹೆಲೀನಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ಅಪುಟ್ ಚಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೇಜ್‌ಚ್ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಕ್ ಪಿಸಾ೦ತುರ್ ಕರು೦ಕ್. ತಸಲಿ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೀತ್ ತರ್ ದಾದ್ಲೊ ತಿಕಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -10

ಹೆಲೀನಾನ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾ೦ಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರುನ್, ಎಕ್ ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚುಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತ್-ಬರ್ಪಾನ್ ತಿದ್ವೊನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ವೊಡ್ಲಿ. ಹೆಲೀನಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ತೆ೦ ತ್ಯಾ ಟಾಯ್ಪ್‌ರಾಯ್ಟರಾಕ್ ವೊಳ್ಸು೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷೆನ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ಕಿತೆ೦ಯಿ ತರಿ ಹೆ ಚಲಿಯೆಥ೦ಯ್ ಎಕ್ ‘ಕ್ಲಾಸ್’ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೆಚ್ ರಿತಿರ್ ತೆ೦ ಹೆರಾ೦ಚೆ೦ ಗುಮಾನ್ ಜಿಕು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಲಾಗಿ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -9

‘ಹಾ೦ವ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್ ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿ೦ ಘಡಿಭರ್ ನಿದೊ೦ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಪಾತ್ಯೆತ್? ಹಿ ದಿನಚರಿ ಬರಯ್ತಾನಾ ನವ್ಯಾ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ೦ ಪಾ೦ಚ್ ವೊರಾ೦ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್. ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವೊ೦ಕ್. ಹು೦. ಗ್ರೀನ್‌ಗ್ರೂವ್ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾ೦ತ್ ಬಸುನ್ ಆಸಾ೦. ಮ್ಹಜೆ೦ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿಕಿ ಉಟೊ೦ಕ್ ನಾ. ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಉದ್ವೇಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾ೦ವ್ ನಿದೊ೦ಕ್ ಸಕ್ಲಿ೦ ನಾ ತೆ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -8

ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ. ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಶಿರ‍್ಶಿರ‍್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆಸೊನ್‌ಯಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆಸೊನ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಸಲೆಂಗಿ ಸಸ್ಣಾಕ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ನೀಳ್ ಸ್ವಾಸ್ ತಾಣೆ ಸೆವ್ಲೊ. “ತುಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಮಿ| ಲಿಯೊ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾ ರಮೋನಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್. “ಪುಣ್ ತುಂ ತುಜೆ ಸರ‍್ವ್ ನಿಯಾಳ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್. ಹೆಂ ಬೋರ‍್ಡಿಂಗ್ ತುವೆಂ ವಿಂಚ್ಲಾಂಯ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -7

ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲೊ ತೊ ದೀಸ್ ಸಂಪ್ತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಬಾಂದ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಬೆಂಝ್ ಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪರ್ನೆಂ ತರ್‌ಯಿ ತ್ಯಾ ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಜರ್ಮನ್ ಸಾಹೆತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಂತ್ ಏಕ್ ಥಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆಚ್ ಪಯ್ಸ್ ರಿಚರ್ಡಾಚೆಂ ಫೊಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಿಚರ್ಡ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -6

ತೆ ರಾತಿಂ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ರಾತಿಚಿಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ತಳ್ವಿ ಹುಲ್ಪತಾಲಿ. ಎಕಾ ನಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಂ ಬೊಕ್ಕೊ ತಾಚೆರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಚರ‍್ಚರ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಆತಾಂಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದುಕಿಚೆ ಧುವ್ರೆನ್ ಮತ್ ಸಾಫ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ೦ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ತಾಕಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -5

“ಗುಡ್ ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್’’! ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆಂ ವಂದನ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಭಾಗವ್ನ್ ಮಾಂದ್ಲೆಂ. “ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ಕಾಂಯ್?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. “ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚೆ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ “ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಬೋರ‍್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಾಂಚ್ವೆ ಮಾಳ್‌ಯೆಕ್ ವರ‍್ಗಾಯ್ಸುಂಚೆ ವಿಶಾಂತ್ ತುವೆಂ ದಯಾ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ಜೆ. ಆತಾಂ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಮಾಳ್‌ಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸೊಲಿಸಿಟರಾಂಚಿ ಕಂಪೆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಬಂದ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -4

“ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್!” “ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಚಯ್, ಹಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಪ್ರಾರ೦ಬ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾ ದಯಾ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಶಿ?” ತೆಗ್‌ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆ. ಪಾಸಾಯೆಂತ್ ಪಾವ್ತಚ್ – ತು೦, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರ‍್ತಾಯ್ ತೆಂ ಮಿ| ಲಾಜ್ರಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆ೦. ಕಾರಣ್?” “ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ತುಜೊ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ.” “ಮತ್ಲಬ್?” “ಮ್ಹಜೆಂ ಜವಾಬ್ ಪತ್ರ್ ತುಂ ಪಳೆಶಿ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ …

Read More »