Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NOVEL SERIES : 1

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಹಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ 100 ಅವಸ್ವರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಲಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -69

ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಚೆಂ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಮೆಥ್ಯು ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಎ.ಸಿ.-ಚೆಂ ಥಂಡ್ ವ್ಹಾರೆಂ ತಾಕಾ ಮಾರ‍್ಲೆಂ. ಡೇವಿಸ್, ಖಾನ್ ಸಾಹೆಬ್ ಆನಿ ರಜಿಯಾ ಭಾಬಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.  ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕಯ್ಲಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ತಾಕಾ ಬೊಸುಂಕ್ ಇಸಾರೊ ದಿಲೊ. ಪರಿಗತ್ ಕಸಲಿಯೀ ಜಾಂವ್, ತಿಚೆಂ ಥೊರುಂ ಆಲೆಕ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಧರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆನಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಎಕ್ ಜಾಲಿ. …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -70

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಯುಸಫ್ ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಕ್ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಫಾಪ್ಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಳೆತಾಲೊ. ಆಕ್ರೇಕ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಎಕ್ ಮಾಲ್ಬರೊ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟವ್ನ್. ‘ತುಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸಾರ‍್ಕೊ ನಾಂಯ್. ಬಸ್, ಬಸ್. ತುಂವೆಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂ ನಾ.’ ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ಲೊ. ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -71

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೊರಾರ್ ತೊ ಪಾಟಿ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಗುಡ್ ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್, ಡೆಡಿ!’ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ ತರಿ ಸ್ಥಿಮಿತಾಂತ್ ಯೆವ್ನ್ ಪರಿಗತ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಟೊನ್ ಬಸುನ್ ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಗಸ್ಟಿಲೆ, ವೊಚ್ಯಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಸಾಡೆ ಸಾತ್. ಹಾತಾಂತ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ತುರೊ ಘೆವ್ನ್ ರಮೋನಾ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -72

ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕ್ ಪಾರ‍್ಟಿಂತ್ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಹರ‍್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್‌ಚ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಈವಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಲಾಗಿಂ ಲಿಫ್ಟ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸನ್ನಿವೆಶ್‌ಚ್ ಬದ್ಲಾಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಬದ್ಲಾಜೆಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಪಾಯ್ತಾಂ.’ ಈವಾಚೊ ಹಾತ್ ಥಾಪ್ಡುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ವಿಷಾದಾಂಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ.’ ಆತಾಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಈವಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಚೆರ್ ದವರ‍್ಲೊ; ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಅರ‍್ವಾಸ್ ವೇಂಗ್ ತಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -73

ತೆಂ ಸುಕೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಪುಣಿ ಜಾಣಾಂಯ್ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್…….’ ‘ತುಂ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬಿಯೆತಾಯ್?’ ‘ವ್ಹಯ್! ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಪೊಳ್ಕುರ್‌ಪಣಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆತಾಂ. ಪೊಳ್ಕುರೊ ಮನಿಸ್ ಕಠಿಣ್ ಅಪಾಯ್‌ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ತಸಲೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಜಾಯ್.’ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತಾಳಾಟ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಲಿಪವ್ನ್ ತೆಂ ರಡ್ಲೆ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚೆರ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -74

ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ದಿಸಾ ಜೂಡಿ ಆ೦ಟಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಸಿ೦ಗಾಪುರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ನವೊಚ್ ಗಾ೦ವ್, ನವಿಚ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ನವೆ೦ ಪರಿಸರ್, ಶಿಕಪಾಚಿ ನವಿಚ್ ರೀತ್. ಪುಣ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣಾಚೊ ಸಾ೦ಗಾತ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ದೋನ್ ದಿಸಾ೦ಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಜೂಡಿ ಆ೦ಟಿ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ವೆತಾನಾ ತೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತಿ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತಾಣಿ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ವಾಚನಾಲಯಾ೦ಕ್ ಆನಿ ಗೃ೦ಥಾಲಯಾ೦ಕ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -75

“ಸಿ೦ಪಲ್!” ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಎಪಾರ‍್ಟ್ಮೆ೦ಟಾಚ್ಯಾ ಸಿಟ್ಟಿ೦ಗ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ಖುರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕ್ಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. “ಉಪ್ರಾ೦ತ್…ತುಮ್ಕಾ೦ ಖುರ‍್ಸಾಯ್ತಾತ್” ತೆ೦ ಖುರ‍್ಸಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲೆ೦. “ತರ್ ತು೦ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆ೦?” “ನಾ! ಹಾ೦ವ್ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ!” ಸ್ಪಶ್ಟಾಯ್ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಜೋರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್. “ಹಾ೦ವ್ ದೆವಾಕ್ ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ಫುಣ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ೦ವ್ಚಿ ಅಗಣಿತ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಪಾತಿಯೆತಾ೦. ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್. ತಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಜಾಲಾ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -76

ಹೊ ಡೆನಿಸ್ ಕಾ೦ಯ್ ಸರ‍್ಕಸಾ೦ತ್ ಶಿ೦ವಾ೦ಕ್ ತರ‍್ಭೆತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾಚೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾ೦ತ್ ರಿಗ್ಲೊ ತರಿ ತಾಣೆ ಮುಳಾ೦ತ್ ಘಾಲ್ಲೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಉಕಲ್ಲೆ೦ ನಾ. “ಬೊಸ್ಸಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦-ಮೂ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾಕ್ ವಚು೦ಕ್?” “ವ್ಹಯ್, ಸರ್!” “ತರ್, ವಚ್ಯಾ೦!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೆನಿಸ್ ಆತಾ೦ ಮಾತೆಂ ಉಕ್ಲೊನ್. “ಬಿಲ್ಲ್ ತೊ ದಿತಾನಾ ಆಮ್ಕಾ೦ ಫಿಕಿರ್ ಕಸಲಿ?” “ಕಸಲಿಯಿ ಫಿಕರ್ ನಾ, ಸರ್!” “ಆತಾ೦ಚ್ ತು೦ವೆ೦ ‘ಯೆಸ್ ಬೊಸ್ಸ್ ಮನಿಸ್’ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -77

“ಆದೇವ್ಸ್, ಕ್ಯಾ೦ಡಿ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಚೆರ್ ಎಕೊಡಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್. “ಆದೇವ್ಸ್!” ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ಆಮಿ ಪರತ್ ಭೆಟ್ಚೆ೦ ನಾಕಾ.” “ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ನವ್ಕರಿ ಸೊದು೦ಕ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್?” “ಪಯ್ಸ್ ವಚ್!” ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಹೆಡ್-ಟೀಚೆರಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚ್. ದಕ್ಷಿಣಾಂತ್ ತೇಲ್ ಮೆಳ್ಳಾ೦ ಆನಿ ಆಳ್ಮಿ೦ ಪುಲ್ಚೆಪರಿ೦ ಕ೦ಪೆನಿ ಫುಲ್ತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಕಾ೦ಯ್ ‘ಫಾ೦ವ್ಟನ್‌ಹೆಡ್’ ತುಕಾ ಮೆಳಾತ್, ಹವರ್ಡ್ ರೊರ್ಕ್!” …

Read More »