Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NOVEL SERIES : 1

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಹಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ 100 ಅವಸ್ವರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಲಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -78

“ವ್ಹಯ್!” “ತುಕಾ ಕಶೆ೦ ಕಳಿತ್?” “ಹಾ೦ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾ೦ತ್ ನರ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ೦.” “ಆನಿ ಆತಾ೦?” “ ತುಕಾ ಗರ್ಜೆಚೆ೦?” “ವ್ಹಯ್.” “ಹಾ೦ವ್ ಬಾಳ್ಟೆರಾ೦ಕ್‌ಯಿ ವೆತಾ೦, ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್ ಕರು೦ಕ್‌ಯಿ ವೆತಾ೦!” “ತರ್ ತು೦ ಜೀವನ್-ಮರಣ್ ಹ್ಯಾ೦ ಮಧ್ಲಿ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕರು೦ಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾಯ್?” “ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಕರಿನಾ….ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ಹಾತೆರ್ ಮಾತ್ರ್.” “ಸ್ಕೊಚ್ ಪಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಹಾತೆರ್?” “ತು೦ ತಶೆ ಸಮ್ಜಾತಾಯ್ ತರ್, ವ್ಹಯ್.” “ತಾ೦ಚಿ೦ ನಾ೦ವಾ೦?” ಯ್ಯೂಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -79

ತ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತೊ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿ೦ ಹಾಸ್ಲೊ. ವಾಟ್/ದಿಶಾ ದಾಕಯ್ತೆಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪುಣ್ ವಾಟ್ ತಾಣೆ೦ಚ್ ಚಮ್ಕಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತೊ ಚಮ್ಕಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ವೊಲ್ಲೆಟಾ೦ತ್ ಧಾ-ಪ೦ದ್ರಾ ದಿಸಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತೆ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಕಾ ಫಿಕ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಕಸಲ್ಯಾಕಿ – ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಚಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ಚಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -80

“ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್!” ಎಕ್ ನವೊಚ್ ಪುಣ್ ಖಚಿತ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ದೋಗ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಉಬೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ; ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ವಳ್ಕಾಲೊ-ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ. ತಾಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೊಲ್ ಸಾಂಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸುರಾಂಟಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -81

ನಿಮಾಣೊ ಗೃಂಥ್ “ಝಡ್ತೆಚಿಂ ಝುಜಾಂ” (ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂಚ್ ಅವಸ್ವರ್ – 59ಥಾವ್ನ್ ) ………………..ಜಮಾತಿಚಿ ಸ-ವಿ ಸಾಂಜ್. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಇಂಟರ್‌ಕೊಮ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ದಾಂಬ್ತಾನಾ ಮೊಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇಡ್ ಘಂಟೊ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟ್ಂ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ತೆಚ್ ಚಾರ್ಲ್ಸಾಚೊ, ನಿದೆನ್ ದಾಟ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಳೊ ಸ್ಪೀಕರಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲೊ. ‘ಕೋಣ್? ದಯಾ ಕರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?’ ‘ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್!’ ಜಾಪ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -82

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ಹಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕೊಫಿ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚಿ ಮೋತ್ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾಲಿ. ಅಂತ್ಯ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆನಿ ಕಸಲಿಚ್ ಚುಕಾರಿ ವಾಟ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಕಸಲೆಂಗಿ ವಿಬಿನ್ನ್ ಚಿಂತಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂಯ್ ಆಯ್ಲೆಂ- ಜಶೆಂ ವಾರ್‍ಯಾ-ಪಯ್ಣಾಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೊ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ವಿಮಾನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐಲಾನ್ ಕರುನ್ – ಆನಿ ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -85

ಆಪ್ಲೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್, ಸುಸಜ್ಜ್ ಆನಿ ಐಶಾರಾಮಿ ದಿವಾನ್‌ಖಾನೊ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಖಾಲಿ ಜಾತಾನಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಪಾಪುಡ್ನ್ ತಾಣೆ ಭಂವ್ತಿ ಪಳೆಲೆಂ. ನಾ, ಕೋಣ್ಂಚ್ ನಾ. ತೀನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸಬಾರ್‍ಶೊ ಸಂಗ್ತಿ ಜ್ಯೊ ಘುಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ಘುಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಜೆರೊಮಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ತೊ ಜಿಣಿ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ವಿವರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -84

‘ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶಿಂ, ರಿಚ್ಚರ್ಡ್?’ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ರಮಿನ್. ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿಂ ನಾ. ‘ಹೆಂ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ಯಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಕಳವ್ಣಿ ದಿತಾಯ್?’ ‘ತುಂ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜತಾಯ್?’ ‘ತುಜೆಂ ಹೆ ಎಕ್ ಬಾಳ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ!’ ‘ಡ್ರಿಂಕ್ ಘೆತಾಯ್?’ ರಮಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ‘ಹಿ ಬೀಚ್ ಕೊಟೆಜ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಆಸಾ.’ ‘ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊಂ!’ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -86

ಖಂಚೆ ಘಡಿಯೆ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತೆಲ್ಮಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಹೆಲೀನಾಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಲಾಗಯ್ಲೆಂ ತವಳ್ಚೆ ಘಡಿಯೆ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾನ್ ನವಿಚ್ಚ್ ಆನಿ ಅತೀವ್ ಅಶೀರ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಅಶೆ ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಆನಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟತಾಯ್ ಇತ್ಲಿಚ್ ಕೀ ಮೆಥ್ಯುನ್, ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಫಸಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಟೆಂಡರ್ ಜುಗಾರೆಕ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಎಕ್; ದುಸ್ರೆಂ, ಒಸಿಸಾಂತ್ಲೆಂ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆಂ ಪೀಲ್ ಕಶೆಂ ಫಸ್ಲೆಂಗಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -87

‘ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ಲಾಂ!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟೇಯ್ಲರ್, ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಖುರ್ಸಾ ರುಪಾರ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್. ‘ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ಲಾಂ’ ತಾಣೆ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಪರಿಂ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಹಾಸೊ ಥೊಡ್ಯಾ ಆವಾಜಾಚೊಚ್. ‘ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ, ರೆವರೆಂಡ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ಹಾಂವೆಂ ಸಿಗಾರ್ ಸೆವ್ಯೆತ್?’ ‘ಹಿ ಬೀಚ್ ಕೊಟೆಜ್ ತುಜಿಚ್ಚ್ …

Read More »