Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NOVEL SERIES : 1

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಹಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ 100 ಅವಸ್ವರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಲಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -88

‘ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೋಗ್‌ಚ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ! ಪುಣ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂವೆಂ ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಪೆಟುಲಾಂನಿ ಲಿಪವ್ನ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪುಣ್ ತಿಂ ಪೆಟುಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂತ್, ಕಸಲೊಯಿ ಬಾಮ್ ವಾಪರ್ಲ್ಲೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ: ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ!’ ಮೆಥ್ಯು ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಪುಣ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಪಯ್ಲಾ, ರೆವರೆಂಡ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -89

‘ಆನಿ ಕೋಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ victims? ಕೋಣ್ ಭಕೀಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಟೇಯ್ಲರಾನ್. ಮೆಥ್ಯುನ್, ಟೇಯ್ಲರಾಚಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದೀಶ್ಟ್ ಧರಿಲಿ. ‘ತುಂ ಪಳೆತೊಲೊಯ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಟೇಯ್ಲರಾನ್. ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ತುಂಚ್ ತುಜ್ಯಾ ನಲಿಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ತಾಂಚೆ ಗಳೆ ಕಾಪ್ತೊಲೊಯ್. ತವಳ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂಕ್ ರಾಜಾಂವ್ ಯೆತೆಲೆಂ-ತುಜ್ಯಾ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್ತ್!’ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಡಾಂತ್ ಬೊಟಾಂ ರಿಗಯ್ಲಿಂ. ‘ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾ ತುಜೊ ಮಕ್ಸದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -90

ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾನ್ ಗಿಳುನ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಂಕ್ಚೊ ರಸ್ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ತೇಲ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತರಿ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಾಹನ್ ಸುಮಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ಕಿಲೊ ಮೀಟರಾಚ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆಂ. ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ, ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ತಲ್ವಾರಿ ಖಿಣ್‌ಖಿಣಾಂಕ್ ರಸ್ತೊ ಆನಿ ಭೊಂವಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ತಾಲ್ಯೊ. ಘಡ್ಗಡ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ ಆನಿ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಥೆಂಬ್ಯಾನ್ ಥೆಂಬೊ, ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -91

ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಪ್ರಿತುಮೆನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಭಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚಿ ಎಕ್ ತಲ್ವಾರ್ ಫಾಳ್ಳಿ ಆನಿ ಹಾಡಾಂಚೊ ಬೊಂಡು ಕಾಂಪಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಘಡ್ಗಡೊ ಫುಟ್ಲೊ. ಹೆಲೀನಾನ್ ಕೊಟೇಜಿಚೆಂ ದಾರ್ ಬಡಯ್ಲೆಂ, ಬಳಾನ್, ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಕೊಲ್ ಬೆಲ್ಲಾಚೊ ಸ್ವಿಚ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಬಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿರ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ ರಸ್ಮಾಳೊ ದಗ್ಲೊ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -92

ಡೋಬ್ಬಿನ್ ತಿ೦ ವಾಕ್ಯಾ೦ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ವಾಚ್ಲಿ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೊ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತೆ೦, ದಿಗ೦ತಾಕ್ ಪಳೆತಾಲೆ೦. ‘ಡೆಡಿಕ್ ಕಠಿಣ್ ದುಕ್ಲೆ೦ ಜಾಯ್ಜೆ, ಡೋಬ್ಬಿ,’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಎಕಾ ಶೂನ್ಯ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಝುಜಾ೦ತ್ ತುಜೊ ಪಾ೦ಯ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾತಾನಾ ತುಕಾ ದುಕ್ಲೆ೦, ಡೋಬ್ಬಿ?’ ‘ತು೦ ಸಮ್ಜೊ೦ಚೆ೦ನಾ೦ಯ್, ಹೆಲೀನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಕಾ ಲಾಗಿ೦ ಆರಾವ್ನ್. ‘ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜಾತೆಲೆ೦!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಖಚಿತಾಯೆನ್. ‘ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜಾತಾ, …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -93

‘ಲೀಜಾಚೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಡೊಕ್ಟರ್, ಡೊಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್, ಒಸಿಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ….. ಆಜ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಒಸಿಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಚೀಟ್ ‘ಸ್ಪೆಶಲ್ ಡೆಲಿವರಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚೆರ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಲಿಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ- ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸಾ; ಮ್ಹಜಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಕಾ.’ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಡೋಬ್ಬಿಚ್ಯಾ ಕೊಟೆಜಿಂತ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೌನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿ, …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -94

ಹೆಂ ಉಗ್ಡಾಪಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹೆಲೀನಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂ ಕಸಲೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ಚಡಿತಾಯೆನ್ ಲಿಲಿಯನಾಕ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಿಚೊ ಛಾರೊ ಪಳೆತಾನಾ, ತಿಚಿ ಆಯ್ಸ್ಕಾಂತಿಕ್ ಸೊಬಾಯ್ ದೊಡಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಲಿ. ಹೆಲೀನಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಮುಲಾಜ್ಯಾವಿಣೆಂ ಪರತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ – ತುಂ ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಬಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ, ಅಶೆಂ. ಪುಣ್ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಫಕತ್ ಅಸಬಾವಿಕ್ ಮೊನೆಪಣi ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮೊನೆಪಣಾಕ್ ಫಾಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -95

  ಸಾತ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲಿ ಸಾತ್ವಿ ಜಮಾತ್. ಕಾಂಯ್ಚ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜಮಾತಿವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸವಲಾಂ ಜರೂರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ – ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಜಮಾತ್ ತಹಕೂಬ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಕಿತೆಂ ಸಿಜ್ತಾಲೆಂ ಪೆಟ್ರೊಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರಾಂಯಿ ಮೌನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ? ಫಕತ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಐಲಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಸಬಾರ್ ವಾಜ್ಬಿ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -96

ಹ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಜಮೊ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಶಿರೆಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಎಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಜಮಾತ್ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ದುಸ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಉಬ್ದೆಸಾಂಚಿ, ಎಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಅಸಲ್ಯೆ ಪರಿಗತಿಕ್ ವಿಸ್ಪೋಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವರೇಗ್ ತಾಣೆ ಪೆಟ್ರೊಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಜಶೆಂ …

Read More »