Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NOVEL SERIES : 1

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಹಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ 100 ಅವಸ್ವರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಲಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -12

ತೆ೦ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾ೦ಪಡ್ಲೆ೦. ‘ತು೦ ಪಯ್ಶೆ ಘೆತಾಯ್ ಯಾ ನಾ?’ ಆಪ್ಲೆ ವೋ೦ಟ್ ಚಾಬೊನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ಹೆ೦ ಹಠ್ ಫಕತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮತಿ೦ಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸೂಪ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ. ‘ಹು೦!’ ಹು೦ಕಾರ್ಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾ. ‘ಕಿತೆ೦ಯಿ ತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.’ ತಾಣೆ ಸುಪಾಕ್ ಕುಲೆರ್ ಮಾರ್ಲೆ೦. ರಿಚರ್ಡ್ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟೊನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ತಾ೦ಚೆ೦ ಜೆವಣ್ ಮುಕಾರೊನ್ ಗೆಲೆ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -66

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಶಿಲಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಶ್ಹೆರಾ ಭಾಯ್ಲಿ ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಗ್ಳಿ ಕಥಾ ತಾಕಾ ಸುಟಾವಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಪುಣ್ ತುಜೆ ವಿಷಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ ಖೊಲೊ, ಎಕ್ಕೊಚ್ಚ್. ‘ಮ್ಹಜೆ ಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಪತಿಣೆಚೆ ಕಾನ್ ಭೊರ್ಲೆ ಆನಿ ತೀನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಎಸ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ, ಸದಾಂನೀತ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -65

ಎಕಾ ದಿಸಾ, ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಮಾತೆಂ ಉಬಾರೋನ್. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಬಸ್ತೊಲೊಂ! ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲೆಂ ಭಾವನ್ ಉದೆಲೆಂ ತೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಪಳೆಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಜನಾನ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಕಸಲಿಗಿ ಎಕ್ ಸಕತ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿರಾಂಶಿರಾಂನಿ ಚರ್ಚ್ಯೆಪರಿಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಬೊಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಉಲಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಎಕ್ ವರ‍್ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಕೀಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಡ್ತಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -64

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಸುಕ್ರಾರ್. ಸಾರ‍್ವಜನಿಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾವಾರ್ ರಜಾ. ಮೆಥ್ಯು ಉಟ್ತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ನೋವ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಅಡೇಜ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚೆಂ ತಫಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂ. ಲೀಜಾ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಹವ್ಯಾಂತ್ ಉಬಾಳ್ ಬದ್ಲವಣ್ ಜಾತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ಡಾಯ್ರಿ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಲೀಜಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆಲಿ. ತವಳ್ ತಾಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಇತ್ಲಿಂ ಉಸ್ಕಾಲಿಂ ಗ್ರೆಗರಿ ಬಿತರ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -63

‘ಆಮಿ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ?’ ‘ಹಿಂ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ, ಮೆಥ್ಯು!’ ಲೀಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಎಲೀಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಕೂಡ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ದಯ್‌ಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಭುಕೆತಾ, ಸದಾಂಚ್.’ ‘ತಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚಾಯಿ ರಿತಿಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸನಾ.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಭಂವ್ತಿಂ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಾನಾಂಯ್?’ ‘ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಕಾಯಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಯೆತ್.’ ತಾಣೆ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -62

‘ಹಾಂವೆಂ ವಿವರಿಲ್ಯಾರಿ ತುಂ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೊನಾಂಯ್!’ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸವಲಾಕ್ ಖುದ್ದ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಜಾಬೆಜಾನ್. ‘ಆತಾಂ ವಚ್, ಲಜೆನಾಕಾ, ಭಿಯೆನಾಕಾ. ಉಡಾಸ್ ದವರ್, ಜೀವ್ ವೆರ‍್ತ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಖಿರಯ್ನಾಕಾ. ತುಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಜೀವಿ ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಬರಾಬ್‌ಚಿ ಜೀವಿ ಖಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಮಾನ್.ದಿ.’ ‘ಕೋಣ್ ತಿ ಜೀವಿ, ಜಾಬೆಜ್ ಸರ್?’ ‘ಸ್ತ್ರೀ!’ ಜಾಬೆಜಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -60

ICU-ಚ್ಯಾ ಎರ್‌ಕಂಡೀಶನ್ಡ್ ರುಮಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಯೆಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಡೊಕ್ಟರಾಂಕ್ ಆನಿ ಚವ್ಗಾಂ ನರ‍್ಸಾಂಕ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಡೆಲ್ಗಾರ‍್ಡೊ ಲಿಯೊ ತೀಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಸಲ್ವಣಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಸ ಫುಟ್ ಚಾರ್ ಇಂಚಾಂ ಲಾಂಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಮಾತೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್‌ಯಿ ತಾಂಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಲಿ ನರ‍್ಸ್ ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಒಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಸಮಾ ಕರ‍್ಚೆಪರಿಂ ಕರ‍್ತಾಲಿ. ‘ತುಜೆ ಭಯ್ಣಿ ಖಾತಿರ್, ಎಸ್ತೆರ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -61

ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಡ್ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹೆಪರಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ಉದಾರ್ ಮನ್….ಕಿತೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊಯ್?’ ಗ್ರೆಗರಿ, ಎಕ್ ಘೊಟ್ ಸ್ಕೊಚ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವವ್ನ್ ವಿಷಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ‘ಚಿಯರ‍್ಸ್!’ ತಾಣೆ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ. ಸೊಡಾ ಭರ‍್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕೊಚಾಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ-ಪಾಳಾಂನಿ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಲೋಹಾಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಯೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಚೆ ಪಾಳು ಮಿರ‍್ಮಿರೋನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ. ‘ಚಿಯರ‍್ಸ್!’ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾಂಪೆರ‍್ಯಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -59

ಮೆಲ್ಕಮಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಡಾಯೆನ್ ಜೆರೊಮಾಚೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲಿಂ ನಾಂತ್. ‘ತೆಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್?’ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್!’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೆಲ್ಕಮಾನ್. ‘ಆಮ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತರ್ ವೊಡ್ಕಾ ಆನಿ ತೆಲ್ಮಾಚ್ಯಾಕಿ ರೊಸಾಳ್ ಪುಸ್ಸಿಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ‍್ತಾಂ’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಕಟಾಕಟಾ ಹಾಸುನ್. ‘ಟೇಯ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಕಲೆಕ್ಷನಾಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಲೆ ಫಾರ‍್ಲ್ಯಾಯ್?’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭ್ರೀಫ್‌ಕೇಜ್ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ತೀನ್ ಅಟ್ಟ್ಯೊ ದಾಕಯ್ಲ್ಯೊ. ‘ಹ್ಯಾ ಅಟ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾರೆಂಯಿ …

Read More »