NOVEL SERIES : 2

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 30

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ... ರಿಶಬಾಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಪರತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಆವಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ... ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲಾಚಿ ಧಾರ್... ‘ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್...!’ ಪರತ್ ಜಾಗೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್...ಆಪ್ಲೊ ಸರಳಾಂ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲೊ. ‘ಟಾಂಯ್ ...ಟಾಂಯ್.’ ಬಹುಶ್ಹಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜೊಪೆರ್ ಜಾಗೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ...ಸರಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ನಾದಾಕ್, ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ. ‘ಕ್ರ್...ಕ್ರ್...’ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ದಾರಾರ್...ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಉಬಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತರೀ...ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲೊಣೆಂ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಪೂಣ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಆಪ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಸಕೈಲ್ಯಾ ಮೆಟಾ ಕೊನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಜೊಕಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ‘ಥಂಯ್ ಪಳೆ…ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ!’

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 29

ಮೊಗಾ ಸಲ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ವಿರಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾರ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭ್ ... ಪರತ್  ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಸರಳ್ ಜೊರಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರುನ್... “ಸಾಂಗ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ... ವ್ಹಯ್‌ಗೀ ನ್ಹಂಯ್…?!”  ಆತಾಂ ಸೈರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್‌ಯೀ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ... “ಕಸಲಿ ಭೆಸ್ಟಾವ್ಣಿ ತುಂ ದಿತಾಯ್ ?!...ರಿಶಭ್ ತುಂ ವ್ಹಯ್ ತರ್...ಆತಾಂ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ...ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆರಾ ವೆಳಾ....ತುಂ ಖಂಯ್ ಮೆಲ್ಲೊಯ್ ?!.” “ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲೊಂ”...ರಿಶಭ್‌ಯೀ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. “ತುಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರೆಸ್ಪೆರಾ ವೆಳಾ ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾತ್ ಕೆಲೊಯ್...ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ಕಿ ಪಡ್ಪೊಶಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ವಳ್ವಾಳ್ಯಾಚೆ ಭಾಲೆ ಮಾರ್ಲೆ...ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿಶ್ಕ್ರೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೌನತೆನ್ ರಾವ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್... ಅಸಹಾಕಾರೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಧುಲೆ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ತುಮಿಂ... ಸರ್ವಾನಿಂ ಮೆಳುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತುಂ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್... ‘ತುಂ ಮೆಲ್ಲೊಯ್‌ಗೀ?!’ ಮ್ಹಣ್.

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 28

ರೆಸ್ಪೆರಾವೆಳಾ ಎಕಾಎಕಿ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ...ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ‘ತೆಂ ಕುಯುಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ಕಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ’ ಮತಿಂ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ...ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆರ್ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಕಾರಾಚೊ ಉಜೊ ಆತಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್‌ಯೀ...ಜಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ! ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ... ‘ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ...ಎಕಾಎಕಿ  ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಿಳಾವ್ನ್...ತ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ತಾ ನಾಸ್ತಾಂ...ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಘಾತ್ಕಿ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಪ್ರತಿಕಾರಾಚೊ ಉಜೊ ಲಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಲಾಯ್ತೊಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪುನ್ ಕಶ್ಟಿತ್ತ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತಸಲೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಾಲೊ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ರೊಂಬಯ್ತೊಲೊ!...ಆನಿ  ಆಪುಣ್ ಕಶ್ಟುಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಕಾಯೀ ಕಶ್ಟಿತೊಲೊಂ!’... ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾರ್...ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಲ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘಾಲೊ!

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 27

ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ವಾಲ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಪಳೆತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ. ನಂತರ್...ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಡ್ರಾವಾರಾ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾಲೊ. ಖಿಣಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಡ್ರಾವರಾಂತ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚ್ಲಿ ಎಕಾ ಕವಾರಾಚೆರ್. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಅಕ್ರೇಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಘಾಲಿ. ನಂತರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿಂ ತೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಚುರಾನ್ ಚೂರ್ ಕೆಲಿ. ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ...ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ಕ್ಲೈವಾಚಿ ‘ಡೈವೊರ್ಸ್’ ಪೇಪರ್! ಏಕ್ ಘಡಿ ಮತಿಂತ್ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ತಸೊಚ್ಚ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್  ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆವಾಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಾತಾಸ್ತಾಂ...ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತೊ ತಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ಘಡಿ ‘ವಿಂಚ್ಚೆಂಗೀ ನಾಕಾ?! ‘ ...ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘುಸ್ಪೊಡೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲೊ. ‘ವಿಂಚ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್?!’ ತೊ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ... ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಕೋಲ್...ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 26

“ಹಲೊ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಿಶಭಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.” ಮಾತ್ಸೆಂ ನರ್ಗುನ್ ಶೀದಾ ವಿಶಯಾಕ್‌ ದೆಂವ್ಲೆಂ ತೆಂ. “ಕಿತ್ಯಾ...ಕಸಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್?”. ರಿಶಭ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿರಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಗಂಬೀರ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. “ಸರ್...ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ರಿಶಭಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ದಾರಾಕ್ ಬಡವ್ನ್‌ಚ್  ಆಸಾ. ಆನಿ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಗಯ್ರ್ಹಾಜ್ರೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಿಶಭಾಚೊ ಮೊಗಾ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗುನ್ ಆಸಾ.” “ಒಕೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ...ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾಂ...ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ...” “ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?!...ತೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲಾ?!”...ದುಬಾವೆ ಆಕಾಂತಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ಎಕಾಎಕಿ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಮೆಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್, ರಿಶಭಾವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ... “ತುಂ ವಿಶಯ್ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಘಡ್ಭಢ್ ಕರ್ನ್ ಕರ್ತಾಯ್. ತುಕಾ ಹಾಂವೆ...” “ನಾಂ ಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳಿ ಕ್ರೋಧಾವಿಶಿಂ...ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಅಚಾನಕ್ ಆಧಾರ್ಚ್ಯಾ ಭಯಾನಕ್ ಕೃತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾಂ”...ಪರತ್ ಮಧೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ.

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 25

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕಾರಾಚೊ ಬಾಗ್ಲಾ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ಲೊ. ಆನಿ ತೊ ಸಾರ್ಕೊ ಬಸಾಜಾಯ್ ತರ್...  ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ರಿಶಭಾನ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ... “ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ...ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ...” ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಅಮ್ಸರಿಲಾಗ್ಲೊ.  ತವಳ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. “ರಾವ್ ಸೈರಣ್ ಘೆ . ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್?!” “ಖೈಂ ವೆಚೆಂ?!...ಖೈಂ ತರೀ ವೆಚೆಂ. ಮ್ಹಜಿಂ  ಆವಯ್-ಬಾಪೊಯ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿ ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಸುನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಅಂಕಲ್...ಹಾಂವ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ವೆಂಗೊನ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತಾಚೆಂ ದಾರ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಂಪುನ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿಂ ಆತಾಂ ತಿ ಚಲಿಯೀ ಅಚಾನಕ್ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ವೊಟ್ಟಾರೆ ಆತಾಂ ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸಾಂ...ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾರೀ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಲಾಂ...ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?! ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?! ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಆಸಾಂ!”

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 24

“ಸರ್ ತಾಚೆಂ ಬಿಲ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ...ಪೂಣ್ ...ಪೂಣ್ ...ಖೈಂಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್?!” “ತೆಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತುಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್. ಕಿತ್ಯಾ... ತೊ ತುಜ್ಯಾ ಮುಕ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತುಂವೆ ಭೊಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಹಾಲ್ ಹವಾಲ್ ತುಕಾ ವಿವರಿತಾಲೊ.” “ಸ..ಸರ್...ಹಾಂವೆ ಫಕತ್ ಸಮಡ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ...” “ತುಜೊ ತೊ ಸಮಡ್ತೆ ಮೊಗಾಚೊ ವೇಸ್...ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಪೂಣ್ ತಾಚೊ ಖರೊ ಇರಾದೊ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾ. ಆನಿ ತುಂವೆಂ ತೊ ಸಮಡ್ತೆ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಘಾತ್... ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆನಿಂ ತುಂ ಮೊರಾಸರ್ ತೆಂ ತುಜೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಭೆಂ... ಆಜ್... ಆತಾಂ... ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ಉದೆತ್ ಮ್ಹಣ್... ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ತುಕಾ ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.!”

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 23

‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?!...ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?! ...ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?!...’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ರೆಸ್ಪೆರಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಯಾಜಕ್  ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಲ್ತಾರೆಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆತಾಂ...ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಲ್ತಾರೆಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್‌ಚ್ ನಾಂ...ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್‌ಚ್ ನಾಂ.!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧಖೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾನಾಂ... ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾರ್ವೊಟ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್... ಭೆಟುಂಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್! ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಆಘಾತೆ ಅಕಾಂತೆಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಗಿನ್ಯಾನೆಕ್ ಆಪ್ಟಾಲಿಂ!

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 22

ಆಜ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ...ವೆಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಗ್... ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ  ಗವನಾರ್ ಸೊಬಯ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ! ತ್ಯಾ ನಂತರ್....ನಕ್ಕೀ ವೆಳಾರ್ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲೈವಾನ್ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆವಾಜ್ ದಿತಾಸ್ತಾಂ...ತೆಂ ಧವೆಂ ಲಾಂಬ್ ಗವನ್ ಹಾತಿಂ ಉಕ್ಲೊನ್ ಧರುನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಸಂಭಾಳುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ರುಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಖಿಣಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಭಾವಾನಾಂನಿಂ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಆಪ್ಣೆಂ ಸುಕ್-ದುಕ್...ಆವೇಶ್ -ವಿಳಾಪ್...ಉನ್ಮಾದ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂಕ್ ನದರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.

Read More »